Regeling digitale centrale examinering mbo

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 17-09-2014 t/m 31-07-2015

Regeling van het College voor examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02125, houdende vaststelling van regels voor digitale centrale examinering in het mbo (Regeling digitale centrale examinering mbo)

Artikel 1. digitale examinering

[Vervallen per 01-08-2015]

De regels voor digitale examinering mbo, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel e van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB, worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2015]

De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De hiervan afgeleide regels bij digitale examinering mbo kunnen worden geraadpleegd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 3. inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. citeertitel

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale centrale examinering mbo.

Het College voor toetsen en examens,

Namens deze,

de voorzitter

H.W. Laan

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling digitale centrale examinering mbo, van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02125

[Vervallen per 01-08-2015]

Regels voor digitale examinering mbo

[Vervallen per 01-08-2015]

Aan het begin van elk studiejaar publiceert het college voor toetsen en examens op de website examenbladmbo.nl de regels die gelden voor digitale examens van de centrale examens in het mbo. Gedurende het studiejaar kunnen aanvullende regels worden gepubliceerd.

De regels betreffen de logistieke en technische handelingen en instructies (via handleidingen, checklists en dergelijke) die de instellingen dienen te volgen. Op deze wijze wordt geborgd dat een probleemloze afname via de computer mogelijk is.

Gezien aard en omvang van de regels en instructies worden deze voorafgaande aan het studiejaar geplaatst op de site voor de centrale examens in het mbo: www.examenbladmbo.nl.

Terug naar begin van de pagina