Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 27-05-2015 t/m 31-03-2016

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Veiligheid en Justitie en voor Wonen en Rijksdienst van 15 juli 2014, nr. 476661-122361-PG, houdende instelling van de Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan personen die hun leven voltooid achten (Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op het artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ministers: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 Er is een Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

 • 2 De commissie heeft tot taak om advies aan de ministers uit te brengen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De commissie dient de volgende onderwerpen in haar rapport te betrekken:

  • a. Beschrijving van de huidige maatschappelijke context en indicatie van de maatschappelijke impact van mogelijke conclusies die uit het onderzoek voortvloeien;

  • b. Onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten;

  • c. Indicatie van de voor- en nadelen van deze juridische mogelijkheden;

  • d. Onderzoek naar mogelijkheden om te voorkomen dat mensen hun leven voltooid achten.

 • 3 De commissie wordt gevraagd om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2016 over haar werkzaamheden te rapporteren aan de ministers.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de ministers aan.

 • 3 De commissie regelt zijn werkwijze en die van het secretariaat.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 april 2016 of zodra het advies is uitgebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina