Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2014

[Regeling vervalt per 12-09-2019.]
Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 september 2014, nr. BOACAT2014/045, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord van 22 augustus 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver in dienst van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN), zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De eventuele individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in de functie van Handhaver, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 september 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina