Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 13-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus 2014, 648963-124382-VGP houdende vaststelling van regels inzake verplichte allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen (Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304) en artikel 10, onderdeel e, van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. niet-voorverpakte levensmiddelen: levensmiddelen die niet voorverpakt aan de eindverbruiker of aan grote cateraars te koop worden aangeboden of levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument worden verpakt of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt;

  • b. allergeneninformatie: de vermelding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 1169/2011.

Artikel 2

  • 1 Op de plaats waar niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden, wordt duidelijk zichtbaar vermeld waar de allergeneninformatie over deze niet-voorverpakte levensmiddelen beschikbaar is.

  • 2 Indien niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden op meerdere plaatsen binnen eenzelfde pand, wordt de vermelding, bedoeld in het eerste lid, aangebracht op elk van deze plaatsen afzonderlijk.

  • 3 De allergeneninformatie, bedoeld in het eerste lid, wordt op de plaats van verkoop van deze levensmiddelen schriftelijk of elektronisch beschikbaar gesteld en is vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 mag de allergeneninformatie op de plaats van verkoop van niet-voorverpakte levensmiddelen mondeling worden medegedeeld indien:

  • a. de allergeneninformatie te allen tijde door de eigenaar of een werknemer onverwijld en op een juiste manier aan de consument kan worden medegedeeld voordat de aankoop plaatsvindt;

  • b. de allergeneninformatie is te allen tijde schriftelijk of elektronisch beschikbaar voor het personeel en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; en

  • c. op de plaats van verkoop wordt een duidelijk zichtbare vermelding aangebracht waarbij de consument wordt verzocht zich voor de allergeneninformatie te wenden tot het personeel.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven