Regeling kinderbeveiligingsmiddelen 2014

Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 01-11-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/196488, houdende vaststelling van regels met betrekking tot kinderbeveiligingssystemen (Regeling kinderbeveiligingsmiddelen 2014)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Uitvoeringsrichtlijn 2014/37/EU van de Commissie van 27 februari 2014 tot wijziging van Richtlijn 91/671/EEG van de Raad betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in voertuigen (PbEU 2014, L 59/32) en artikel 22, eerste en vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • VN-reglement 44/03: reglement 44/03 behorende bij de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (‘VN/ECE’) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Trb. 1996,151);

 • VN-reglement 129: reglement 129 behorende bij de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (‘VN/ECE’) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Trb. 1996,151);

 • Richtlijn 77/541/EEG: richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen (PbEG 1977, L 220);

 • Verordening (EG) nr. 661/2009: verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden.

Artikel 2

Een kinderbeveiligingssysteem is geschikt als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van het RVV 1990, indien het is voorzien van een keurmerk dat overeenkomt met het merk dat in de bijlage als model 1 of 2 is weergegeven en dat daarop is aangebracht nadat het systeem is goedgekeurd overeenkomstig:

of een latere aanpassing daarvan.

Artikel 3

 • 1 Met de in deze regeling vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

 • 2 Met de in deze regeling geëiste keuring of keurmerk worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige keuringen of keurmerken, geëist door of vanwege een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 september 2014, met uitzondering van artikel 2 onderdeel iiii, dat in werking treedt met ingang van 1 november 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage

Model 1. Keurmerk kinderbeveiligingsmiddel R.44

Bijlage 254183.png

De cijfers dienen als voorbeeld.

 • Universal: categorieaanduiding;

 • 9–36 kg: gewichtsgroep waarvoor het kinderbeveiligingsmiddel is bestemd;

 • E: gekeurd volgens een VN-Reglement (nr. 44 in dit geval);

 • 4: code van het land van keuring;

 • 042439: toelatingsnummer als volgt samengesteld:

  04: versie van het Reglement;

  2439: toegekende (toelatingsnummer)

Model 2 Keurmerk kinderbeveiligingsmiddel R.129

Bijlage 254184.png

De cijfers dienen als voorbeeld.

 • i-Size universal ISOFIX: categorieaanduiding

 • 40–70 cm / ≤ 24 kg: de lengte en het maximumgewicht waarvoor het kinderbeveiligingsmiddel is bestemd

 • E: gekeurd volgens een VN-Reglement

 • 2: code van het land van keuring

 • 002439: toelatingsnummer als volgt samengesteld

  00: versie van het Reglement

  2439: toegekende (toelatingsnummer)

 • UN-Regulation No.129/versienummer: goedgekeurd volgens VN-Reglement nr. 129 (wordt vermeld vanaf de 01-versie)

Naar boven