Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2014

[Regeling vervallen per 16-09-2014.]
Geldend van 01-09-2014 t/m 15-09-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 augustus 2014, nr. WJZ/14141124, houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen en artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2014]

  • 3 Het tweede lid, aanhef en onderdeel b, is alleen van toepassing indien uiterlijk op 16 september 2014 op de desbetreffende grond een gewas wordt geteeld dat behoort tot de gewasgroep ‘groenbemesters’ van Bijlage A, tabel 1, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of indien in de desbetreffende grond in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2014]

Indien op grond van artikel 2, derde lid, een groenbemester wordt geteeld, is de hoeveelheid stikstof die bij de onder de gewasgroep ‘groenbemesters’ van Bijlage A, tabel 1, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet onderscheiden gewassen is vermeld, in afwijking van artikel 28, eerste lid, onderdeel b, onder 1o en 2o, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, uitsluitend van toepassing indien de groenbemester:

  • a. is ingezaaid vóór 16 september 2014 en is geploegd na 1 december 2014, voor zover de groenbemester is geteeld op zand-, löss- of veengrond;

  • b. is ingezaaid vóór 16 september 2014 en aantoonbaar ten minste acht weken wordt geteeld alvorens te worden geploegd, voor zover de groenbemester wordt geteeld op kleigrond.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2014. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 september 2014.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 september 2014.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling uitrijden dierlijke meststoffen 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 augustus 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina