Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van [...] potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum, 2014

[Regeling vervallen per 26-12-2014.]
Geldend van 29-08-2014 t/m 25-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 augustus 2014, nr. 14139668, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van besmetting met het tomatenbronsvlekkenvirus in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van besmetting met het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum, 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van besmetting met het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in de bedekte teelt van Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum.

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Californische trips ter voorkoming van besmetting met tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in de bedekte teelt van, Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum, 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift formetanate 500 gr as/kg (winner)

[Vervallen per 26-12-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 26-12-2014]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling met (semi) automatische toepassingsapparatuur in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Alstroemeria, Anthurium (snij- en potplanten), begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant (snij- en potplanten), cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera (snij- en potplanten), Hippeastrum (snij- en potplanten), Kalanchoë, Phalaenopsis en Spathiphyllum (bedekte teelt)

Trips1

0,03 %

(30 g/100 L water)

0,3 kg/ha

4 toepassingen per teeltcyclus, maximaal 20 toepassingen per 12 maanden

7

1Frankliniella occidentalis

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 26-12-2014]

Vanwege risico voor de toepasser mag formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) alleen toegepast worden door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur. Raadpleeg uw leverancier van de toepassingsapparatuur voor de instructies bij het toepassen en of de te gebruiken apparatuur onder deze conditie valt. Tijdens de toepassing van het middel op het gewas wordt de toepasser geacht niet in de kasruimte aanwezig te zijn.

Na een behandeling het gewas uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Algemeen

[Vervallen per 26-12-2014]

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina