Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (ontwerpen voor bewegwijzering)

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat regels worden gesteld inzake de bewegwijzering teneinde de onderlinge samenhang, de uniformiteit en continuïteit daarvan te borgen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Artikel 16, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, als luidend na inwerkingtreding van deze wet, is niet van toepassing op de op het tijdstip van die inwerkingtreding bestaande bewegwijzering en op de bewegwijzering die na de inwerkingtreding van deze wet wordt geplaatst of verwijderd en waarvoor het bevoegde openbare lichaam of de bevoegde eigenaar voor inwerkingtreding van deze wet, maar niet langer dan zes maanden voor dat tijdstip, opdracht heeft gegeven.

  • 2 Onze Minister wordt door het bevoegde openbare lichaam of de bevoegde eigenaar onverwijld op de hoogte gesteld van een situatie als bedoeld in het eerste lid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 9 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven