Organisatie- en mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2014

[Regeling vervallen per 09-07-2016.]
Geldend van 18-12-2014 t/m 31-12-2015

Organisatie- en mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2014

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, in overeenstemming met de secretaris-generaal van BZK;

Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2012 en het Mandaatbesluit BZK 2012;

Mede gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Mede gelet op de Comptabiliteitswet en het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996;

Besluit vast te stellen het navolgende Organisatie- en Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2014:

Artikel 1. Definitie

[Vervallen per 09-07-2016]

Onder mandaat wordt in dit besluit tevens verstaan volmacht en machtiging.

Artikel 2. Organisatie en taken

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 Het directoraat-generaal Rijksvastgoedbedrijf (hierna ook: RVB) wordt geleid door de directeur-generaal met betrekking tot de aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein en de daartoe ter beschikking gestelde middelen en omvat de in het Organisatiebesluit BZK 2012 genoemde organisatieonderdelen met de volgende taken:

  • a. directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P)

   • 1. Zorgt voor een Rijksvastgoedportefeuillestrategie en die van het Rijksvastgoedbedrijf;

   • 2. zorgt voor strategische advisering aan de ambtelijke en politieke top van departementen over gebruik van vastgoed, besparingsmogelijkheden en haalbaarheid van voorgestelde dan wel in te boeken besparingen;

   • 3. is verantwoordelijk voor het RVB-breed stimuleren, ontwikkelen en afstemmen van kennismanagement; en

   • 4. is verantwoordelijk voor de RVB-brede bedrijfsprocesarchitectuur en het informatiebeleid.

  • b. directie Transacties & Ontwikkeling (T&O)

   • 1. Zorgt voor de uitvoering van de portefeuillestrategie door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties (grote projecten) die nodig zijn om de geplande mutaties in de vastgoedportefeuille te realiseren en de contractonderhandelingen hierover te voeren;

   • 2. het realiseren van de verkoopopgave van vastgoed en het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksdienst(en) of rijksoverheid;

   • 3. het realiseren van waardevermeerdering door bestemmingswijziging van vastgoed dan wel gebiedsontwikkeling en het genereren van inkomsten (door tijdelijk) gebruik van vastgoed;

   • 4. vastgoedtransacties voor andere onderdelen van de rijksoverheid;

   • 5. maincontracting voor beheer en contractering voor nieuwbouw of grootschalige renovatie;

   • 6. fungeert als centrale inkoopafdeling voor heel het RVB;

   • 7. draagt primaire verantwoordelijkheid voor DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contracten en huisvesting van internationale organisaties;

   • 8. is verantwoordelijk voor het afsluiten van (bijzondere) contracten en

   • 9. is verantwoordelijk voor onbeheerde nalatenschappen.

  • c. directie Vastgoedbeheer (VB)

   • 1. Zorgt voor het beheer van gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden in eigendom en in beheer van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als bij leegstand;

   • 2. het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, die na goedkeuring door de directie P&P dienen als uitgangspunt voor de realisatie;

   • 3. het uitvoeren van relatiemanagement en beheer ten behoeve van gebruikers;

   • 4. het realiseren van alle beheerprojecten en programma’s, het verhelpen van vastgoed gerelateerde storingen en defecten en het uitvoeren van overige beheeractiviteiten;

   • 5. het realiseren van de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties;

   • 6. de inrichting van kennismanagement (voor het gehele RVB) van de aan de directie toegewezen kennisgebieden en

   • 7. het verzamelen en beheren van vastgoedinformatie van de te beheren portefeuille.

  • d. directie Financiën (FIN)

   Ondersteunt en adviseert het lijnmanagement en project- en programmamanagement bij de financiële aspecten van hun verantwoordelijkheidsgebied.

  • e. directie Bestuur en Bedrijfsvoering (B&B)

   Het optimaal en efficiënt bieden van de randvoorwaarden voor het functioneren van dienstleiding en dienstonderdelen, zodat deze hun bijdrage aan de toegevoegde waarde van het RVB kunnen leveren;

   het stimuleren van RVB-breed opereren waar dat bijdraagt aan de toegevoegde waarde van het RVB en de zichtbaarheid daarvan.

  • f. Bureau Directeur-generaal (BDG)

   Dit bureau zorgt er voor dat directeur-generaal en politieke en ambtelijke leiding BZK in staat zijn om te sturen op de door hen gewenste resultaten.

  • g. Atelier Rijksbouwmeester (ARbm)

   Het Atelier ondersteunt de Rijksbouwmeester in zijn taken zoals omschreven in het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 of een daarvoor in de plaats tredend besluit ter zake van de onafhankelijke positie van de Rijksbouwmeester en het door hem voorgezeten College van Rijksadviseurs.

 • 2 De organisatieonderdelen genoemd in de onderdelen a. tot en met e. worden geleid door een directeur.

 • 3 De organisatieonderdelen genoemd in de onderdelen f. en g. worden geleid door een afdelingshoofd, dat rechtstreeks onder de directeur-generaal valt.

Artikel 3. Aanwijzing plaatsvervangend directeur-generaal

[Vervallen per 09-07-2016]

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf wijst jaarlijks één van de directeuren van de organisatieonderdelen hier genoemd aan als plaatsvervangend directeur-generaal, met inachtneming van artikel 4.14 van het Mandaatbesluit BZK.

Artikel 4. Mandatering RVB directeuren

[Vervallen per 09-07-2016]

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf verleent ondermandaat, met inachtneming van artikel 8, aan de directeuren van het Rijksvastgoedbedrijf voor zover dit betrekking heeft op het eigen werkterrein van de directeuren.

Artikel 5. Aanwijzing plaatsvervangend directeur

[Vervallen per 09-07-2016]

De directeur wijst jaarlijks één van zijn afdelingshoofden aan als plaatsvervangend directeur, met inachtneming van artikel 6.11 van het Mandaatbesluit BZK.

Artikel 6. Mandatering organisatieonderdelen

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 De directeuren kunnen met inachtneming van artikel 8 binnen hun organisatieonderdeel ten aanzien van de aan hen verleende bevoegdheden mandaat verlenen aan:

  • a. de afdelingshoofden;

  • b. de sectiehoofden;

  • c. de clusterhoofden;

  • d. de teamleiders en

  • e. projectleiders.

 • 2 Geen van deze functionarissen genoemd onder a. tot en met e. is bevoegd tot de inhuur van extern personeel. Inhuur is voorbehouden aan de directeur-generaal en de directeuren. Inhuur van personeel dient te geschieden via het EC O&P.

Artikel 7. Verlening volmacht en machtiging juridische zaken

[Vervallen per 09-07-2016]

Alleen het hoofd van de afdeling Juridisch Advies binnen het Rijksvastgoedbedrijf kan een (lands-)advocaat inschakelen. De aan hem verleende machtiging met betrekking tot vertegenwoordiging bij geschillen kan door hem eveneens doorgegeven worden aan adviseurs voor zover het hun juridische werkterrein betreft.

Artikel 8. Grensbedragen en bijzondere financiële bepalingen

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 Het mandaat voor (meerjarige) verplichtingen die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is per verplichting beperkt tot de volgende grensbedragen in euro’s en exclusief btw:

  Directeur

  5.000.000

  Afdelingshoofd

  1.000.000

  Sectiehoofd

  600.000

  Clusterhoofd

  50.000

  Teamleider

  50.000

  De functionarissen die directeur of afdelingshoofd zijn, kunnen van de bevoegdheid tot het betaalbaar stellen van facturen ondermandaat verlenen.

 • 2 Het mandaat voor (meerjarige) verplichtingen, die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is per verplichting voor de projectleiders beperkt tot de volgende grensbedragen in euro’s en exclusief btw:

  Projectleiders met A-status 5.000.000

  Projectleiders met B-status 600.000

  Projectleiders met C-status 50.000

  Het betaalbaar stellen van facturen is in het mandaat inbegrepen.

 • 3 De directeur-generaal kan ondermandaat verlenen van de bevoegdheid tot het betaalbaar stellen van facturen die voortvloeien uit de door hem aangegane verplichtingen, inclusief die welke voortvloeien uit de aan hem voorbehouden (meerjarige) verplichtingen boven de 5.000.000 en subsidiebeschikkingen.

 • 4 Alle Inkoopcontracten, met uitzondering van die voor ICT en bedrijfsmiddelen, worden gesloten door of met instemming van de directie T&O.

 • 5 Voor ingebruikgevingen in welke vorm dan ook en verkoop van vastgoed, is geen grensbedrag van toepassing.

Artikel 9. Instructies

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf kan instructies geven ter zake van de uitoefening van alle bevoegdheden die verleend zijn in of op grond van dit besluit en het Mandaatbesluit BZK 2012.

 • 2 De directeuren kunnen, met inachtneming van de ingevolge lid 1 gegeven instructies, in hun organisatieonderdeel instructies geven ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden die zij verlenen op grond van dit besluit of het Mandaatbesluit BZK 2012.

 • 3 De in of op grond van dit besluit gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de gegeven instructies.

Artikel 10. Bevoegdheid bij afwezigheid

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van een bevoegde functionaris is als vervanger bevoegd een daartoe aangewezen, in dit besluit genoemde functionaris op hetzelfde of een hoger niveau.

 • 2 Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de bevoegde functionaris en diens plaatsvervanger is het bepaalde in de artikelen 4.14 en 6.11 van het Mandaatbesluit BZK 2012 van toepassing of van overeenkomstige toepassing. In bijzondere gevallen kan het bepaalde in artikel 4.14, lid 3, buiten toepassing blijven.

Artikel 11. Bevoegdheid bij organisatieonderdeel overschrijdende aangelegenheden

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 In het geval de aan de directeuren verleende bevoegdheden een en dezelfde aangelegenheid betreffen en meer dan een organisatieonderdeel aangaan, kan een van deze directeuren namens de andere bevoegde directeuren deze bevoegdheden uitoefenen.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de aan de afdelingshoofden verleende bevoegdheden voor zover het hun werkterrein betreft.

Artikel 12. Het register

[Vervallen per 09-07-2016]

 • 1 Er is een mandaat-, volmacht- en vertegenwoordigingsregister Rijksvastgoedbedrijf. Het register bevat handtekeningen en parafen van de bevoegde functionarissen. Dit register is openbaar en ligt ter inzage.

 • 2 De functionarissen uit dit register staan met hun bevoegdheden ook vermeld op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Artikel 13. Overgangsbepaling

[Vervallen per 09-07-2016]

Het mandaat is tevens van toepassing op functionarissen die bevoegd zijn per project krachtens een benoeming waartoe vóór de inwerkingtreding van dit besluit is besloten en ze blijven bevoegd dit af te handelen conform hun toen verleend mandaat. Het betreft functionarissen van de voormalige diensten: Rijksgebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 09-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Den Haag, 18 augustus 2014

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina