Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

[Regeling vervallen per 30-12-2016.]
Geldend van 01-04-2016 t/m 29-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 augustus 2014, nr. IenM/BSK-2014/128577, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de subsidie voor de aanschaf en installatie van filters of de vervanging van GSM-R-treinradio’s en EDOR’s in spoorvoertuigen ten behoeve van beheersing van GSM-R interferentie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel a, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 30-12-2016]

In deze regeling en de bijlagen wordt verstaan onder:

 • Bias-T: Circuit dat wordt ingevoegd in een coax-kabel, zodat een gelijkspanning kan worden gesuperponeerd op het hoogfrequent signaal;

 • CW: Continuous Wave (ongemoduleerde draaggolf);

 • dBc: Logaritmische vermogensverhouding t.o.v. de referentiedraaggolf;

 • dBm: Logaritmische vermogensverhouding t.o.v. 1 mW (0 dBm);

 • EDOR: ETCS Data Only Radio;

 • ERTMS: European Rail Traffic Management System;

 • ETCS: European Train Control System;

 • groep: economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

  • a. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

   • 1°. meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

   • 2°. volledig aansprakelijk vennoot is van, of

   • 3°. overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

  • b. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

 • GSM: Global System for Mobile communication (2G);

 • GSM-(E)R: (Extended frequency) GSM-Rail;

 • houder: houder, bedoeld in artikel 2, onder s, van Richtlijn 2008/57/EG;

 • ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport;

 • IM: InterModulatie;

 • inschrijving: inschrijving, bedoeld in artikel 2, onder s, van Richtlijn 2008/57/EG of in artikel 37, eerste lid, van de Spoorwegwet;

 • LTE: Long Term Evolution (4G);

 • MTBF: Mean Time Between Failure;

 • PIM: Passive InterModulation;

 • project: aanschaf en installatie van een filter bij een in het spoorvoertuig geïnstalleerde GSM-R-treinradio of EDOR of vervanging van een in het spoorvoertuig geïnstalleerde GSM-R-treinradio of EDOR door een verbeterde GSM-R-treinradio of EDOR ten behoeve van beheersing van GSM-R interferentie en waarbij de houder ook na die installatie beschikt over een vergunning voor dat spoorvoertuig en het betrokken spoorvoertuig is ingeschreven;

 • spoorvoertuig: spoorvoertuig, bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet;

 • staatssecretaris: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

 • UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (3G);

 • vergunning: vergunning, bedoeld in de artikelen 36, eerste lid en vijfde lid, van de Spoorwegwet of overeenstemming, bedoeld in artikel 122, van de Spoorwegwet.

Artikel 2. Doel en voorwaarden

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Subsidie wordt door de staatssecretaris verstrekt om de houder van een spoorvoertuig tegemoet te komen in de kosten van de aanschaf en installatie van een filter bij een EDOR of een GSM-R-treinradio, of van een verbeterde GSM-R-treinradio of een verbeterde EDOR.

 • 2 Voor elke door de houder ten behoeve van een spoorvoertuig aangeschafte en geïnstalleerde filter, verbeterde GSM-R-treinradio of verbeterde EDOR wordt op diens aanvraag eenmalig subsidie verstrekt indien:

  • a. de kosten betrekking hebben op de installatie van een filter bij of de verbetering van een op het moment van inwerkingtreding van deze regeling reeds in het spoorvoertuig aanwezige EDOR of GSM-R-treinradio,

  • b. voor het spoorvoertuig een vergunning is verleend of op de datum van inwerkingtreding van deze regeling een vergunning is aangevraagd, en

  • c. de filters of de verbeterde GSM-R-treinradio’s of verbeterde EDOR’s voldoen aan de technische specificaties zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiemaxima

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Voor projecten waarvoor uiterlijk op 30 juni 2015, 17:00 uur, een volledige aanvraag is ontvangen, bedraagt de subsidie per spoorvoertuig 100% van de subsidiabele kosten, doch maximaal het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 10.000,–.

 • 2 Voor projecten waarvoor na 30 juni 2015, 17:00 uur, maar uiterlijk op 15 december 2015, 17:00 uur, een volledige aanvraag is ontvangen, bedraagt de subsidie per spoorvoertuig 100% van de subsidiabele kosten, doch maximaal het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 5.000,–.

 • 3 Voor projecten waarvoor na 15 december 2015, 17:00 uur, maar uiterlijk op 30 september 2016, 17:00 uur, een volledige aanvraag is ontvangen, bedraagt de subsidie per spoorvoertuig 100% van de subsidiabele kosten, doch maximaal het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 2.500,–.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen en door de houder na de inwerkingtreding van deze regeling gemaakte kosten voor:

  • a. aanschaf en levering van de apparatuur,

  • b. installatie en montage van de apparatuur,

  • c. engineering,

  • d. tests,

  • e. opstellen van het informatiedossier,

  • f. vergunningverlening, en

  • g. materieelonttrekking.

 • 2 Indien werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een groep bestaan deze subsidiabele kosten uit de werkelijke kosten inclusief eventuele opslagen voor zover deze gangbaar of gebruikelijk zijn.

 • 3 De kosten worden in aanmerking genomen exclusief omzetbelasting.

Artikel 6. Aanvraag

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Een aanvraag tot subsidie wordt door de houder ingediend met ingang van 1 oktober 2014, na afronding van het project, doch uiterlijk op 30 september 2016, 17:00 uur met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanvraagformulier, te vinden op www.rvo.nl/gsm-r of www.english.rvo.nl/gsm-r.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de op het aanvraagformulier vermelde gegevens en bescheiden.

 • 3 Per spoorvoertuig kan eenmaal een aanvraag worden ingediend.

Artikel 7. Anti-cumulatie

[Vervallen per 30-12-2016]

Indien reeds door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Unie subsidie is verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het bedrag dat krachtens deze regeling kan worden verstrekt.

Artikel 8. Verdelingsregime

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, wanneer de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld, als datum van ontvangst van de subsidieaanvraag geldt.

 • 2 Indien door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond, genoemd in artikel 3, wordt overschreden, stelt de staatssecretaris de onderlinge rangschikking van de op dezelfde dag ontvangen aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 9. Direct vaststellen

[Vervallen per 30-12-2016]

De staatssecretaris stelt binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag de subsidie vast zonder voorafgaande verleningbeschikking.

Artikel 10. Technische specificaties

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Een filter bij een EDOR of een GSM-R-treinradio voldoet aan de technische specificaties in bijlage 1.

 • 2 De GSM-R-treinradio in combinatie met het filter hoeft ten aanzien van de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz niet te voldoen aan de paragrafen 4.2.1 en 4.2.1i van de EIRENE System Requirements Specification versie 15.3.0.

 • 3 Een verbeterde GSM-R-treinradio en een verbeterde EDOR voldoen aan de technische specificatie ETSI TS 102 933-1 v1.3.1, ‘Spoorwegtelecommunicatie; verbeterde GSM-R-ontvangerparameters; Deel 1: Vereisten voor radio-ontvangst'.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-12-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 30 december 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde en verstrekte subsidies.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 30-12-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 1. behorende bij artikel 10, eerste lid, van de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

[Vervallen per 30-12-2016]

Technische specificaties ten aanzien van een filter bij een EDOR of een GSM-R-treinradio

[Vervallen per 30-12-2016]

Indien een overbruggingsschakeling bij het filter wordt toegepast, bijvoorbeeld ten behoeve van grensoverschrijdend treinverkeer, dient de combinatie filter/overbruggingsschakeling te voldoen aan onderstaande eisen. Indien geen overbruggingsschakeling wordt toegepast, bijvoorbeeld ten behoeve van gebruik op uitsluitend de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur, gelden alleen de eisen onder nummers 1, 9, 10, 11 en 12.

 • 1. De karakteristieke impedantie bedraagt 50 Ω;

 • 2. Behalve de hoogfrequent connectoren zijn er verder geen connectoraansluitingen op de filtereenheid. De controlesignalen worden via de coaxkabel doorgegeven;

 • 3. Een actief controle signaal (> 0V) initieert de overbruggingsschakeling;

 • 4. Bij afwezigheid van het controlesignaal of bij 0 V is het filter ingeschakeld;

 • 5. Het controlesignaal wordt via de coaxiale toevoerkabel (radio <> filter) door middel van een bias-T toegevoerd;

 • 6. Er is een LED-indicatie die de actieve (overbrugde) toestand aangeeft;

 • 7. De doorgangsdemping in overbruggingstoestand is ≤ 1 dB, tussen 873 en 960 MHz (inclusief de verliezen van de bias-T);

 • 8. De reflectiedemping in de overbruggingsmode bedraagt ≥ 20 dB;

 • 9. Het filter voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in tabel 1. De specificaties zijn inclusief de eventuele effecten van de overbruggingsschakeling;

 • 10. Het filter/overbruggingseenheid kan een vermogen van tenminste 10 Watt verwerken;

 • 11. De Passieve Intermodulatieproducten (PIM) ten gevolge van het aanbieden van 2 CW signalen van ieder 5 W (+37 dBm) op 876 en 878 MHz aan de antenne ingang, waarbij het filter is afgesloten met een 50 Ω belasting, is niet sterker dan –150 dBc;

 • 12. De technische levensduur (MTBF) van het filter bedraagt > 200.000 uur;

 • 13. De technische levensduur van de overbruggingseenheid bedraagt > 200.000 uur.

Omgevingseisen waaraan het filter aan voldoet:

 • 1. Temperatuureisen1

 • 2. Trillingen en schokbestendigheid2

 • 3. Relatieve vochtigheid3

 • 4. De behuizing voldoet aan IP54 of beter.

Tabel 1: Specificaties van het filter

Frequentiegebied [MHz]

Demping [dB]

Reflectiedemping t.o.v. 50 Ω [dB]

873 – 880.0

≤ 2

≥ 15

918,0 – 924,8

≤ 2

≥ 15

924,9

≤ 3

≥ 15

925,4

≥ 15

n.v.t.

926.0 – 960

≥ 30

n.v.t.

 1. Zoals omschreven in hoofdstuk 4 van EN 50 155, tabel 1, T3. Meetmethodes volgens 12.2.4, 12.2.5 en 12.2.11 van EN 50 155.

  ^ [1]
 2. Zoals omschreven in hoofdstuk 4 van EN 50 155, tabel 1, T3. Meetmethodes volgens 12.2.4, 12.2.5 en 12.2.11 van EN 50 155.

  ^ [2]
 3. Zoals omschreven in hoofdstuk 4 van EN 50 155, tabel 1, T3. Meetmethodes volgens 12.2.4, 12.2.5 en 12.2.11 van EN 50 155.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina