Vaststellingsbesluit selectielijsten Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Geldend van 17-08-2014 t/m heden

Vaststelling van selectielijsten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

Het bij dit besluit gevoegde ‘Basis Selectiedocument – instrument voor de selectie ter vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van het handelen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in de periode 1994–2012 (gewijzigd: 2014)’en de ‘Selectielijst voor de neerslag van het handelen (de processen) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Periode (2011) 2013– ...’ met de daarbij behorende toelichtingen worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2014

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

bij afwezigheid

De waarnemend algemeen directeur van het Nationaal Archief,

I.M.M.G. Gerrits

Selectielijsten

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten]

Terug naar begin van de pagina