Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat [...] van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen

Geldend van 23-04-2010 t/m heden

Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 10:5, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

 • b. de bewaarder: de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 6 van de Kadasterwet;

 • c. Mandaatverlening: de bevoegdheid van de bewaarder om op grond van artikel 7, tweede lid en artikel 106 eerste lid Kadasterwet mandaat te verlenen;

 • d. mandaat: bevoegdheid om in naam van de bewaarder besluiten te nemen;

 • e. machtiging: bevoegdheid om in naam van de bewaarder handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f. gemandateerde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie mandaat is verleend;

 • g. gemachtigde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie machtiging is verleend.

Artikel 2. Omvang van de mandaten en machtigingen (algemeen)

De machtigingen en mandaten, omschreven in de artikelen 3 en 4, betreffen bij wettelijk voorschrift aan de bewaarders toegekende bevoegdheden en opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3. Inhoud van het mandaat en de machtiging met betrekking tot aangelegenheden inzake de registratie voor schepen

 • 1 De bewaarders verlenen, wat betreft de bijwerking van registratie voor schepen, mandaat en machtiging tot:

 • 3 De bewaarders verlenen, wat betreft het herstel van bij de bijwerking van de registratie voor schepen begane kennelijke misslagen, mandaat en machtiging tot:

Artikel 4. Inhoud van het mandaat en de machtiging met betrekking tot aangelegenheden inzake de registratie voor luchtvaartuigen

 • 1 De bewaarders verlenen, wat betreft de bijwerking van registratie voor luchtvaartuigen, mandaat en machtiging tot:

  • a. het verrichten van alle handelingen tot bijhouding en het nemen van beslissingen tot vaststelling van het resultaat van een bijhouding;

  • b. het nemen van de beslissingen, bedoeld in artikel 96, derde lid, juncto artikel 59, derde lid, eerste zin, van de Kadasterwet alsmede het verzenden van de kennisgeving van die beslissing, het doen van de mededeling en het verzoek, bedoeld in artikel 96, derde lid, juncto artikel 59, derde lid, tweede zin, van die wet;

  • c. het vervaardigen en verzenden dan wel doen vervaardigen en doen verzenden van:

   • 1°. de kennisgeving houdende het resultaat van een bijhouding als bedoeld onder a;

 • 2 De bewaarders verlenen, wat betreft de verstrekking van inlichtingen uit de registratie voor luchtvaartuigen, mandaat en machtiging tot:

 • 3 De bewaarders verlenen, wat betreft het herstel van bij de bijwerking van de registratie voor luchtvaartuigen begane kennelijke misslagen, mandaat en machtiging tot:

  • a. het geheel toewijzend beslissen op verzoeken tot het herstel van misslagen als bedoeld in artikel 7t, derde lid van de Kadasterwet, met uitzondering evenwel van het beslissen over het in de registratie voor luchtvaartuigen plaatsen dan wel verwijderen van verwijzingen naar in de openbare registers ingeschreven stukken;

  • b. het verrichten van handelingen tot herstel van die misslagen;

  • c. het verzenden van kennisgevingen als bedoeld in artikel 7t en 58, eerste lid, van de Kadasterwet en artikel 15 Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994.

 • 4 De bewaarders verlenen machtiging tot:

  • a. het doen van kennisgevingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994;

  • b. het in kennis stellen, bedoeld in artikel 18 van de Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994.

Artikel 5. Aanwijzing van gemandateerde en gemachtigde personen

 • 1 Aan de teamleider, vakinhoudelijk assistent schepen en luchtvaartuigen, de medewerkers schepen en luchtvaartuigen en door de bewaarders aangewezen senior juridisch registratief medewerkers en juridisch registratief medewerkers van andere kantoren van de Dienst dan dat te Rotterdam worden de mandaten en machtigingen verleend omschreven in:

  artikel 5, eerste tot en met vijfde lid en zesde lid, onder b.

Artikel 6. Algemene aanwijzingen voor de uitoefening van het mandaat en machtiging

 • 1 De uitoefening van de bevoegdheid verkregen bij de mandaten en machtigingen geschiedt door de gemandateerde en gemachtigde binnen de grenzen van de hem opgedragen taken.

 • 2 De gemandateerde en gemachtigde neemt bij de uitoefening van de aan hem verleende mandaten en machtigingen de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de instructies van bewaarder in acht, alsmede de bepalingen van dit besluit.

 • 3 Alle gevallen waarin de gebruikmaking van de in dit besluit omschreven mandaten en machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing waarvan de juistheid of redelijkheid kan worden betwijfeld, dienen aan de bewaarder te worden voorgelegd.

 • 4 Indien toepassing van de in dit besluit omschreven mandaten en machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing die niet in overeenstemming zou zijn met de door de bewaarders vastgestelde instructies, omdat ter zake de instructie voor meerdere uitleg vatbaar is of er geen instructie is vastgesteld of indien er geen instructie aanwezig is, dient het geval aan de betrokken bewaarder te worden voorgelegd voor het (nader) uitleggen en/of vaststellen van instructies, op grond waarvan de gemandateerde en gemachtigde vervolgens een beslissing neemt.

Artikel 7. Mandaat- en machtigingsregister

 • 1 Er is een openbaar mandaat- en machtigingregister, waarin alle door de bewaarder verleende mandaten en machtigingen en wijzigingen worden opgenomen.

 • 2 De hoofdbewaarder is belast met:

  • a. het opzetten, houden en bijhouden van het mandaat- en machtigingsregister, en

  • b. autorisatie van personen, die een dienstbetrekking hebben bij het Kadaster, voor het inzage nemen in het register

  • c. het op schriftelijk verzoek verstrekken van informatie uit dat register aan personen buiten de Dienst.

 • 3 De gemandateerde is verantwoordelijk voor een, op verzoek van de hoofdbewaarder, juiste, volledige en tijdige aanlevering van de gegevens die met betrekking tot een mandaat en machtiging in het mandaat- en machtigingsregister moeten worden opgenomen.

Artikel 8. Intrekking mandaat en machtiging

Intrekking van het mandaat en/of machtiging vindt plaats bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de in de mandaatverlening opgenomen voorwaarden.

Intrekking van een mandaat en/of machtiging geschiedt bij een afzonderlijk, schriftelijk, besluit waarin de minimaal vereiste persoonsgegevens ter identificatie en de functie van de in artikel 1, onder f onderscheidenlijk g, bedoelde functionaris worden vermeld onder toevoeging van de ingetrokken mandaten en/of machtigingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De publicatie van het besluit van de verstrekking van mandaat en machtiging gepubliceerd in de Stc nr. 05.014022 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 26 maart 2010

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

hoofdbewaarder van het kadaster en de openbare registers,

W. Louwman.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

E. Kleefkens.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.H.J. Roes.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

J. Vos

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

I. J. Kloek-Tromp.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.G. van Dam.

Terug naar begin van de pagina