Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat [...] aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster

Geldend van 23-04-2010 t/m heden

Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 10:5, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

 • b. de bewaarder: de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 6 van de Kadasterwet;

 • c. mandaatverlening: de bevoegdheid van de bewaarder om op grond van artikel 7, tweede lid Kadasterwet mandaat te verlenen;

 • d. mandaat: bevoegdheid om in naam van de bewaarder besluiten te nemen;

 • e. machtiging: bevoegdheid om in naam van de bewaarder handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f. gemandateerde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie mandaat is verleend;

 • g. gemachtigde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie machtiging is verleend.

 • h. BKK: Bezwaren, Klachten en Kwaliteitsmetingen.

Artikel 2. Omvang van de mandaten en machtigingen (algemeen)

De machtigingen en mandaten, omschreven in de artikelen 3 en 4, betreffen bij wettelijk voorschrift aan de bewaarders toegekende bevoegdheden en opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3. Inhoud van het mandaat en de machtiging met betrekking tot aangelegenheden inzake de basisregistratie kadaster en kadastrale kaarten

 • 3 Indien een bestuursorgaan op grond van artikel 7n Kadasterwet een melding heeft gedaan en voldaan wordt aan het gestelde in artikel 7n lid 2, tweede zin Kadasterwet wordt in de basisregistratie kadaster bij het betreffende gegeven een melding ‘in onderzoek’ gedaan. Op grond van artikel 7n lid 3 Kadasterwet wordt de aantekening verwijderd. Betreffende bestuursorgaan wordt hierover geïnformeerd zoals gesteld in de artikelen 7m en 7n Kadasterwet.

Artikel 4. Inhoud van het mandaat en de machtiging met betrekking tot aangelegenheden inzake de vaststelling van een complexnummer van een appartementsrecht en het nummer van een netwerk, de splitsing en ondersplitsing in appartementsrechten en de wijziging van zodanige splitsingen

Artikel 5. Aanwijzing van ge(sub)mandateerde en ge(sub)machtigde personen

 • 1 De bewaarders verlenen, wat betreft de in artikel 3 en artikel 4 omschreven handelingen mandaat en machtiging aan de in het mandaatregister genoemde persoon.

 • 2 De bewaarders verlenen, wat betreft de in artikel 3 en artikel 4 omschreven handelingen aan de gemandateerde en gemachtigde de bevoegdheid aan de daartoe gekwalificeerde personen submandaat en submachtiging verlenen.

Artikel 6. Algemene aanwijzingen voor de uitoefening van het (sub)mandaat en (sub)machtiging

 • 1 De uitoefening van de bevoegdheid verkregen bij de (sub)mandaten en (sub)machtigingen geschiedt door de ge(sub)mandateerde en ge(sub)machtigde binnen de grenzen van de hem opgedragen taken.

 • 2 De ge(sub)mandateerde en ge(sub)machtigde neemt bij de uitoefening van de aan hem verleende (sub)mandaten en (sub)machtigingen de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de instructies van bewaarder in acht, alsmede de bepalingen van dit besluit.

 • 3 Alle gevallen waarin de gebruikmaking van de in dit besluit omschreven (sub)mandaten en (sub)machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing waarvan de juistheid of redelijkheid kan worden betwijfeld, dienen aan de bewaarder te worden voorgelegd.

 • 4 Indien toepassing van de in dit besluit omschreven mandaten en machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing die niet in overeenstemming zou zijn met de door de bewaarders vastgestelde instructies, omdat ter zake de instructie voor meerdere uitleg vatbaar is of er geen instructie is vastgesteld of indien er geen instructie aanwezig is, dient het geval aan de betrokken bewaarder te worden voorgelegd voor het (nader) uitleggen en/of vaststellen van instructies, op grond waarvan de ge(sub)mandateerde en ge(sub)machtigde vervolgens een beslissing neemt.

Artikel 7. Mandaat- en machtigingsregister

 • 1 Er is een openbaar mandaat- en machtigingregister, waarin alle verleende (sub)mandaten en (sub)machtigingen en wijzigingen worden opgenomen.

 • 2 De hoofdbewaarder is belast met:

  • a. het opzetten, houden en bijhouden van het (sub)mandaat- en (sub)machtigingsregister, en

  • b. autorisatie van personen, die een dienstbetrekking hebben bij het Kadaster, voor het inzage nemen in het register

  • c. het op schriftelijk verzoek verstrekken van informatie uit dat register aan personen buiten de Dienst.

 • 3 De gemandateerde is verantwoordelijk voor een, op verzoek van de hoofdbewaarder, juiste, volledige en tijdige aanlevering van de gegevens die met betrekking tot een submandaat en submachtiging in het mandaat- en machtigingsregister moeten worden opgenomen.

Artikel 8. Intrekking (sub)mandaat en (sub)machtiging

Intrekking van het (sub)mandaat en/of (sub)machtiging vindt plaats bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de in de mandaat verlening opgenomen voorwaarden.

Intrekking van een (sub)mandaat en/of (sub)machtiging geschiedt bij een afzonderlijk, schriftelijk, besluit waarin de minimaal vereiste persoonsgegevens ter identificatie en de functie van de in artikel 1, onder f onderscheidenlijk g, bedoelde functionaris worden vermeld onder toevoeging van de ingetrokken mandaten en/of machtigingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

De publicatie van het besluit van de verstrekking van mandaat en machtiging gepubliceerd in de Stc nr. 05.014022 wordt hierbij ingetrokken

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 26 maart 2010

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

hoofdbewaarder van het kadaster en de openbare registers,

W. Louwman.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

E. Kleefkens.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.H.J.. Roes.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

J. Vos

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

I. J. Kloek-Tromp.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.G. van Dam.

Terug naar begin van de pagina