Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat [...] en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team

Geldend van 23-04-2010 t/m heden

Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

 • b. de bewaarder: de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 6 van de Kadasterwet;

 • c. Mandaatverlening: de bevoegdheid van de bewaarder om op grond van artikel 7, tweede lid Kw mandaat te verlenen.

 • d. mandaat: bevoegdheid om in naam van de bewaarder besluiten te nemen;

 • e. machtiging: bevoegdheid om in naam van de bewaarder handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f. gemandateerde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie mandaat is verleend;

 • g. gemachtigde: persoon behorend tot het personeel van de Dienst aan wie machtiging is verleend.

 • h. BKK: Bezwaren, Klachten en Kwaliteitsmetingen.

Artikel 2. Omvang van de mandaten en machtigingen (algemeen)

De mandaten en machtigingen, omschreven in de artikelen 3 en 4, betreffen bij wettelijk voorschrift aan de bewaarders toegekende bevoegdheden en opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3. Inhoud mandaat en machtiging met betrekking tot klachten zoals bedoeld in artikel 7t Kadasterwet alsmede het verrichten van handelingen zoals bedoeld in artikel 7s Kw

De bewaarders verlenen mandaat, dan wel machtiging tot:

het in behandeling nemen van- en het mondeling of schriftelijk, namens de (hoofd)bewaarder toewijzend of afwijzend beslissen op een mondeling of schriftelijk verzoek tot herstel inzake de gemeende onjuistheid van een in de basisregistratie kadaster of registratie voor schepen of luchtvaartuigen opgenomen gegeven, zoals bedoeld in artikel 7t Kadasterwet, alsmede het ambtshalve herstellen van een gegeven in de basisregistratie kadaster op grond van artikel 7s van de Kadasterwet en het verrichten van alle handelingen verband houdend met de afhandeling van gemeld verzoek tot herstel of ambtshalve herstel.

Artikel 4. Inhoud mandaat en machtiging met betrekking tot bezwaren als bedoeld in artikel 56b Kadasterwet

De bewaarders verlenen mandaat, dan wel machtiging tot:

 • het in behandeling nemen van bezwaren zoals bedoeld in artikel 56b Kadasterwet;

 • het organiseren van hoorzittingen waarbij alle belanghebbenden worden gehoord;

 • het namens de (hoofd)bewaarder toewijzend of afwijzend beslissen op bezwaar, niet zijnde een bezwaar inzake de bijwerking van de registratie naar aanleiding van nieuw gevormde percelen of een bezwaar waarbij een advocaat namens partijen optreedt;

 • het na overleg met de (hoofd)bewaarder, namens de (hoofd)bewaarder toewijzend of afwijzend beslissen op een bezwaar inzake de bijwerking van de registratie naar aanleiding van nieuw gevormde percelen, dan wel en bezwaar waarbij een advocaat betrokken is; en

 • het verrichten van alle handelingen verband houdend met de afhandeling van gemeld bezwaar.

Artikel 5. Algemene aanwijzingen voor de uitoefening van het mandaat en machtiging

 • 1 De uitoefening van de mandaten en machtigingen geschiedt door de gemandateerde en gemachtigde binnen de grenzen van de hem opgedragen taken.

 • 2 De gemandateerde en gemachtigde neemt bij de uitoefening van de aan hem verleende mandaten en machtigingen de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de instructies van de bewaarder in acht (waaronder onder andere de instructie klacht registratie, de instructie afhandeling van klacht gedraging, de instructie afhandeling van bezwaarschriften, de instructie afhandeling claims, de notitie ‘het bezwaarschrift’, de instructie beroepsprocedures en de interne notitie afhandeling bezwaren en beroepszaken), alsmede de bepalingen van dit besluit.

 • 3 Alle gevallen waarin de gebruikmaking van de in dit besluit omschreven mandaten en machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing waarvan de juistheid of redelijkheid kan worden betwijfeld, dienen aan de bewaarder te worden voorgelegd.

 • 4 Indien toepassing van de in dit besluit omschreven mandaten en machtigingen zou leiden tot het nemen van een beslissing die niet in overeenstemming zou zijn met de door de bewaarders vastgestelde instructies, omdat ter zake de instructie voor meerdere uitleg vatbaar is of er geen instructie is vastgesteld of indien er geen instructie aanwezig is, dient het geval aan de betrokken bewaarder te worden voorgelegd voor het (nader) uitleggen en/of vaststellen van instructies, op grond waarvan de gemandateerde en gemachtigde vervolgens een beslissing neemt.

Artikel 6. Mandaat- en machtigingsregister

 • 1 Er is een openbaar mandaat- en machtigingregister, waarin alle door de bewaarders verleende mandaten en machtigingen en wijzigingen worden opgenomen.

 • 2 De hoofdbewaarder is belast met:

  • a. het opzetten, houden en bijhouden van het mandaat- en machtigingsregister, en

  • b. autorisatie van personen, die een dienstbetrekking hebben bij het Kadaster, voor het inzage nemen in het register

  • c. het op schriftelijk verzoek verstrekken van informatie uit dat register aan personen buiten de Dienst.

 • 3 De gemandateerde is verantwoordelijk voor een, op verzoek van de hoofdbewaarder, juiste, volledige en tijdige aanlevering van de gegevens die in het mandaat- en machtigingsregister moeten worden opgenomen.

Artikel 7. Intrekking mandaat en machtiging

Intrekking van het mandaat en/of machtiging vindt plaats bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de in de mandaatverlening opgenomen voorwaarden.

Intrekking van een mandaat en/of machtiging geschiedt bij een afzonderlijk, schriftelijk, besluit waarin de minimaal vereiste persoonsgegevens ter identificatie en de functie van de in artikel 1, onder f onderscheidenlijk g, bedoelde functionaris worden vermeld onder toevoeging van de ingetrokken mandaten en/of machtigingen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team.

Apeldoorn, 26 maart 2010

De bewaarders van het kadaster en de openbare registers,

hoofdbewaarder van het kadaster en de openbare registers,

W. Louwman.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

E. Kleefkens.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.H.J. Roes.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

J. Vos

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

I.J. Kloek-Tromp.

bewaarder van het kadaster en de openbare registers,

B.G. van Dam.

Terug naar begin van de pagina