Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006

[Regeling vervallen per 21-12-2014.]
Geldend van 29-04-2006 t/m 20-12-2014

Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;

  • b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;

  • c. de portefeuille: het geheel van taken dat bij het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 aan een lid van het bestuur is opgedragen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2014]

  • 1 Het bestuur verleent, onverminderd het tweede lid, aan ieder lid van het bestuur mandaat en machtiging tot het nemen van alle beslissingen die liggen op het terrein van de eigen portefeuille en op het terrein van de portefeuille van een medebestuurslid dat bij belet of ontstentenis door dat lid overeenkomstig het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 wordt vervangen. Het mandaat, bedoeld in de eerste zin, omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift.

  • 2 Van het in het eerste lid bedoelde mandaat wordt uitgezonderd de bevoegdheid:

    • a. tot het nemen van besluiten op grond van een bevoegdheid waarvan de aard zich tegen mandaatverlening verzet, tot welke bevoegdheden in elk geval behoort het beslissen op een bezwaarschrift door een lid van het bestuur dat zich richt tegen een besluit dat krachtens mandaat door dat bestuurslid zelf is genomen;

    • b. tot het stellen van regels waartoe het bestuur op grond van een wettelijk voorschrift verplicht dan wel bevoegd is.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2014]

Het Mandaat- en volmachtbesluit leden van de Raad van Bestuur van het Kadaster wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 18 april 2006.

Raad van Bestuur,

Th.A.J. Burmanje.

G.J.M. Barnasconi.

A.P.G. Groothedde.

Terug naar begin van de pagina