Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2014

[Regeling vervalt per 01-10-2019.]
Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 juli 2014, nr. BOACAT2014/039, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Boa-zaken bij de NS Groep N.V., afdeling NS Reizigers – Concernveiligheid, van 18 juli 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Veiligheid & Service in dienst van NS Groep N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 750 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

  • 1 De directeur van NS Groep N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014 en vervalt met ingang van 1 oktober 2019.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina