Besluit aanwijzing twee leden College van Toezicht inzake uitoefening ouderlijk gezag over de minderjarige Koning

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Besluit van 11 juli 2014, houdende aanwijzing van twee leden van het College van Toezicht inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 4 juli 2014, kenmerk 3135331, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet van 4 december 2013, houdende regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop, Stb. 2013, 534;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 juli 2014, nr. W01.14.0223/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 11 juli 2014, nr. 3135508, uitgebracht mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben besloten en besluiten:

Als leden van het College van Toezicht de volgende twee Nederlanders aan te wijzen:

  • Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld;

  • Jhr. mr. Frans Ferdinand Feyo de Beaufort.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Hare Majesteit Koningin Máxima, de in dit besluit genoemden, de vice-president van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer, de president van de Hoge Raad der Nederlanden, de verenigde vergadering der Staten-Generaal, en de Hoge Colleges van Staat.

Wassenaar, 11 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de eenendertigste juli 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina