Regeling DBBC’s FZ

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling DBBC’s FZ

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2016]

1.2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2016]

Het doel van deze regeling is het stellen van voorschriften op het gebied van registratie, validatie, declaratie en informatie, die zorgaanbieders in acht moeten nemen bij én voorafgaand aan het declareren van DBBC’s.

1.3. Afbakening DBBC’s

[Vervallen per 01-01-2016]

Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de forensische zorg (FZ) ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • a. ambulante begeleiding (extramurale parameters);

  • b. verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

  • c. verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).

1.4. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. zorgaanbieder: de rechtspersoon die een zorginstelling FZ in stand houdt of een natuurlijke persoon die FZ verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling FZ vormen, en die krachtens een overeenkomst FZ verlenen2;

 • b. zorgverzekeraar: waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie Forensische Zorg (DForZo), onderdeel van het ministerie van VenJ, bedoeld. In de FZ is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van FZ. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit FZ DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar;

 • c. patiënt: iemand die zorg afneemt, respectievelijk krijgt geleverd van een zorgaanbieder als bedoeld onder a;

 • d. hoofdbehandelaar: zorgverlener, al dan niet in dienst van een rechtspersoon als bedoeld onder a, die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij die patiënt de diagnose stelt en onder wiens verantwoordelijkheid het DBBC-traject van die patiënt wordt doorlopen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt;

 • e. behandelaar: zorgaanbieder die op de beroepenlijst voorkomt en activiteiten, verrichtingen en verblijfsprestaties kan registreren. Een behandelaar kan tevens een hoofdbehandelaar zijn;

 • f. DBBC: Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie. Een DBBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een forensische zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier uit volgt. De DBBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;

 • g. zorgtraject: een initiële DBBC, met eventueel één of meerdere vervolg-DBBC’s, vormt samen het zorgtraject. Dit zorgtraject omvat de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose;

 • h. DBBC-traject: de periode waarin alle activiteiten (openen, typeren, registreren en sluiten) in het kader van de behandeling van de patiënt worden uitgevoerd;

 • i. DBBC-dataset: de gegevens die verzameld en aangeleverd moeten worden conform de Regeling ‘Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg’;

 • j. DBBC-prestatiecode: de twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde DBBC-traject beschrijft;

 • k. DBBC-tarief: het DBBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling en de bedragen die gekoppeld zijn aan de verblijfssoorten (en het aantal dagen per verblijfssoort) volgens de tariefbeschikking DBBC’s en overige producten FZ. Indien geen sprake is van verblijf, bestaat het DBBC-tarief uitsluitend uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het tarief voor verblijf is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg, inclusief de normatieve huisvestingscomponent (NHC);

 • l. declaratiecode: de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBBC-tarief is gekoppeld;

 • m. AGB-code: unieke code die aan een zorgaanbieder is toegekend. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd;

 • n. overige producten: overige producten betreffen vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere DBBC-productstructuur;

 • o. initiële DBBC: een DBBC die wordt geopend voor een eerste of nieuwe primaire zorgvraag van een patiënt. De initiële DBBC is altijd de eerste DBBC binnen een zorgtraject;

 • p. vervolg-DBBC: een DBBC die volgt op een initiële DBBC of een voorgaande vervolg-DBBC. Een vervolg-DBBC heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële DBBC of vervolg-DBBC;

 • q. DBBC-registratie: de vastlegging van het gehele zorgtraject van handelingen, activiteiten en verrichtingen dat het openen, typeren, registreren en sluiten omvat;

 • r. zorgtype: het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt;

 • s. hoofdgroepen: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in bepaalde hoofdgroepen. Er zijn voor de fz in totaal 8 diagnosehoofdgroepen;

 • t. primaire diagnose: de hoofdbehandelaar geeft per DBBC aan welke van de geregistreerde stoornissen op as I en/of as II de reden voor behandeling is. Dit wordt de primaire diagnose genoemd;

 • u. nevendiagnose: als overige stoornissen zorgverzwarend werken kunnen deze worden geregistreerd als nevendiagnoses;

 • v. parallelle zorgtrajecten: hier is sprake van als er verschillende diagnoses zijn met een gelijkwaardig belang waarbij een hoofdbehandelaar substantieel verschillende behandelingen in moet zetten. De behandelaar dient te kunnen verantwoorden dat er substantieel verschillende behandelingen ingezet moeten worden;

 • w. opeenvolgende zorgtrajecten: er is sprake van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is. Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses. De hoofdbehandelaar opent eerst een initiële DBBC en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële DBBC en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt;

 • x. patiëntgebonden activiteiten: activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de diagnostiek en behandeling van een patiënt;

 • y. niet-patiëntgebonden activiteiten: activiteiten zoals scholing, algemene vergaderingen, intervisies over het functioneren van collega’s, productontwikkeling en het lezen van vakliteratuur;

 • z. direct patiëntgebonden tijd: de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Hieronder valt face-to-face, telefonisch en elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, Skype etc.);

 • aa. indirect patiëntgebonden tijd: de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit of hersteltijd na een intensieve behandelsessie;

 • bb. indirect patiëntgebonden reistijd: de tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt;

 • cc. algemeen indirecte tijd: patiëntgebonden tijd, maar de tijd heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. Algemeen indirecte tijd wordt geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject;

 • dd. dagbesteding: het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt;

 • ee. verblijf: hierbij gaat het om een ‘kale verblijfsdag’. In het tarief van de verblijfprestatie is wel de verpleging en verzorging meegenomen, maar niet de behandeling;

 • ff. onderlinge dienstverlening: de zorg als bedoeld in artikel 1 van de Wmg, die door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van de FZ. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’;

 • gg. forensisch psychiatrisch toezicht (fpt): een instrument om TBS-patiënten op een verantwoorde manier terug te laten keren in de samenleving. Tijdens de fasen transmuraal verlof, proefverlof of voorwaardelijke beëindiging verblijft de patiënt buiten het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en wordt op afstand begeleid voor een goede terugkeer in de samenleving. Het toezicht tijdens deze fasen geschiedt in de vorm van de fpt, uitgevoerd door de reclassering;

 • hh. deze regeling: de voorliggende regeling DBBC’s FZ.

2. Registratieproces

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit hoofdstuk is gericht op het ‘registreren’ van een DBBC. Hierbinnen maken we onderscheid in (1) algemene registratiebepalingen; (2) openen van een DBBC; (3) het typeren van een DBBC; (4) het registreren van patiëntgebonden activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en verrichtingen en (5) het sluiten van een DBBC. Om goed en volledig te registreren, moet de zorgaanbieder de stappen van het registratieproces als volgorde aanhouden.

2.1. Algemene registratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een patiënt wordt geplaatst bij een zorgaanbieder. Bij één zorgaanbieder kunnen maximaal drie zorgtrajecten per patiënt open staan.

 • 2. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBBC-traject.

 • 3. DBBC’s met alleen indirecte tijd zijn niet toegestaan, met uitzondering van de DBBC forensisch psychiatrisch toezicht (fpt).

 • 4. Zorgaanbieders mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Het is ook toegestaan om standaardtijden of normtijden3 per activiteit vast te stellen.

2.2. Openen DBBC’s

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1. Iedereen kan onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar een initiële DBBC en een vervolg-DBBC openen.4

 • 2. De openingsdatum van een DBBC is gelijk aan de datum waarop de eerst(volgend)e directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

Initiële DBBC

 • 3. In de volgende gevallen moet een initiële DBBC geopend worden:

  • a. indien een nieuwe patiënt wordt aangemeld bij de zorgaanbieder.

   • indien een zorgaanbieder over meerdere locaties beschikt en een patiënt alleen van locatie verandert, maar niet van primaire diagnose, dan is er in dat geval géén sprake van een nieuwe patiënt. De hoofdbehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële DBBC openen. Alle geboden zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose moet op de reeds geopende DBBC worden geregistreerd;

   • bij overplaatsing van een patiënt gedurende het fpt is er te allen tijde sprake van een nieuwe patiënt. De zorgaanbieder waar de patiënt naar toe overgeplaatst wordt, opent in deze situatie dus een initiële DBBC met het zorgtype fpt proefverlof (144) of fpt voorwaardelijke beëindiging (145);

  • b. indien een bekende patiënt voor een andere primaire diagnose in zorg komt dan de diagnose waarvoor de patiënt reeds in behandeling is;5

  • c. indien van een bekende patiënt de strafrechtelijke titel verandert;

  • d. indien een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en een strafrechtelijke titel krijgt opgelegd. De DBBC wordt gesloten met het zorgtype ’voorgenomen indicatiestelling’. Vervolgens wordt een nieuwe initiële DBBC met één van de 21 strafrechtelijke titels geopend.

Vervolg-DBBC

 • 4. Indien een (initiële of vervolg-)DBBC 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, dient de hoofdbehandelaar een vervolg-DBBC te openen met als openingsdatum de eerstvolgende patiëntgebonden activiteit.

Vervolg-DBBC in verband met fpt

 • 5. Specifieke activiteiten en verrichtingen worden tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging door een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) uitgevoerd. Deze activiteiten en verrichtingen moeten worden geregistreerd op een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘forensisch psychiatrisch toezicht’ (fpt). Wanneer de patiënt tijdelijk wordt teruggeplaatst in een fpc, wordt er gesproken over een time-out. Voor (vervolg-)DBBC’s in verband met fpt geldt het volgende:

  • a. op het moment dat een patiënt overgaat naar de fase proefverlof, wordt de voorgaande (vervolg)-DBBC gesloten (ook als nog niet de 365 dagen grens bereikt is). Als afsluitreden dient te worden gekozen voor ‘afsluiten DBBC vanwege openen vervolg-DBBC’.6 Een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ wordt geopend. De opening van deze DBBC is een dag na de sluiting van voorgaande DBBC;

  • b. wanneer er tijdens de fase proefverlof een patiënt in een time-out vervalt, moet de DBBC met zorgtype ‘fpt proefverlof’ gesloten worden met ‘afsluiting time-out’. Er wordt aansluitend in hetzelfde zorgtraject een nieuwe vervolg-DBBC met het zorgtype ‘TBS met proefverlof’ geopend;

  • c. op het moment dat een patiënt overgaat naar de fase voorwaardelijke beëindiging, wordt de voorgaande (vervolg)-DBBC gesloten (ook als nog niet de 365 dagen grens bereikt is). Als afsluitreden dient te worden gekozen voor ‘afsluiten DBBC vanwege openen vervolg-DBBC’.7 Een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ wordt geopend. De opening van deze DBBC is een dag na de sluiting van voorgaande DBBC;

  • d. wanneer de patiënt tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging in een time-out terugvalt, moet de DBBC met zorgtype ‘voorwaardelijke beëindiging’ gesloten worden met ‘afsluiting time-out’. Er wordt aansluitend in hetzelfde zorgtraject een nieuwe vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ geopend.

2.3. Typeren

[Vervallen per 01-01-2016]

Het typeren van een DBBC bestaat uit verschillende onderdelen: het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt, het vastleggen van het zorgtype, het vastleggen van de aard en mate van gevaar, het vastleggen van de aard van het delict en het vastleggen van de (primaire) diagnose van de patiënt.

 • 1. Uitsluitend de hoofdbehandelaar mag typeren. De DBBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

Onderdeel I – Vastleggen identificatiegegevens

 • 2. De volgende gegevens moeten in ieder geval vastgelegd worden:8

  • a. naam patiënt;

  • b. geboortedatum;

  • c. geslacht;

  • d. patiëntnummer;

  • e. strafrechtsketennummer (SKN);

  • f. circuit;

  • g. startdatum DBBC;

  • h. einddatum DBBC;

  • i. startdatum strafrechtelijke titel;

  • j. einddatum strafrechtelijke titel.

Onderdeel II – Vastleggen van het zorgtype

 • 3. De hoofdbehandelaar noteert slechts één zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.9 De aanleiding van zorg kan zijn dat een patiënt een strafrechtelijke titel heeft of dat er sprake is van een patiënt die in de forensische zorg zit in verband met een voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek.

 • 4. Indien er sprake is van een maatregel volgens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en deze wordt toegevoegd aan de strafrechtelijke titel, wijzigt hiermee niet het zorgtype. Als de strafrechtelijke titel afloopt terwijl de Bopz-maatregel blijft gelden, dan wordt de DBBC afgesloten en wordt een DBC volgens de GGZ-systematiek geopend.

Onderdeel III – Vastleggen van aard en mate van het gevaar

 • 5. Het gevaar dat de patiënt vormt kan in drie categorieën getypeerd worden:

  • a. acuut fysiek gevaar: hierbij geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt een fysiek gevaar vormt voor zijn omgeving en/of voor zichzelf. Het gaat hier om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting gedurende het afgelopen jaar. Als de patiënt korter dan een jaar in de instelling verblijft, gaat het om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting sinds opname. De hoofdbehandelaar baseert de mate van gevaar op de eventuele incidenten die zich in het afgelopen jaar/sinds opname hebben voorgedaan. De mate van acuut fysiek gevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. geen risico: geen dreiging aanwezig;

   • ii. laag risico: verbale dreiging;

   • iii. matig risico: één incident en verbale dreiging;

   • iv. hoog risico: meerdere incidenten dan wel één ernstig incident waarbij schade aan het slachtoffer of de patiënt zelf is berokkend.

  • b. vluchtgevaar: hier geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt, die klinisch is opgenomen, ontsnappingspogingen heeft voorbereid en/of heeft ondernomen. De hoofdbehandelaar gebruikt hiervoor alle hem bekende informatie die hij relevant acht, ook als die ver in het verleden ligt. De mate van vluchtgevaar dient alleen te worden beoordeeld indien de patiënt klinisch wordt behandeld. De mate van vluchtgevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. geen risico: patiënt heeft geen poging tot ontvluchting ondernomen;

   • ii. laag risico: patiënt heeft in het verleden voorbereidingen getroffen voor een vluchtpoging, zonder een daadwerkelijke poging te doen;

   • iii. matig risico: patiënt heeft in het verleden daadwerkelijk een vluchtpoging ondernomen;

   • iv. hoog risico: patiënt is er in het verleden in geslaagd te ontsnappen

   • v. niet van toepassing: patiënt wordt ambulant behandeld.

  • c. recidivegevaar: het gaat hierbij om het gevaar wanneer de patiënt zich op dit moment in de maatschappij zou begeven. Hiervoor dient de hoofdbehandelaar gebruik te maken van één van de volgende risicotaxatie-instrumenten: HKT-30, HCR-20 of SVR-20. Wanneer voor de patiënt risicotaxatie(s) gedaan zijn in het kader van verlofbewegingen, kan informatie uit die risicotaxatie(s) gebruikt worden voor het classificeren van het recidivegevaar. De categorieën voor recidivegevaar zijn:

   • i. geen/laag risico;

   • ii. matig risico;

   • iii. hoog risico;

   • iv. onbekend: deze categorie wordt gebruikt wanneer de hoofdbehandelaar geen uitspraak kan doen over de mate van het recidivegevaar omdat de patiënt nog niet veroordeeld is (preventieve fase).

Onderdeel IV – Vastleggen van de aard van het delict

 • 6. De classificatie van de aard van het delict gebeurt aan de hand van tien clusters die zijn benoemd in het BooG10-instrument.11 Het is mogelijk meer dan één aard delict te registreren.

Onderdeel V – Vastleggen van de diagnose van de patiënt

 • 7. De hoofdbehandelaar registreert de feitelijke diagnose van de patiënt conform de integrale DSM-IV-TR12. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van DBC-Onderhoud die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. Hierbij moet de diagnose geregistreerd worden op vijf assen13:

  • a. As 1 Klinische stoornissen: op deze as kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd;

  • b. As 2 Persoonlijkheidsstoornissen: op deze as kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd. Per stoornis dient er aangegeven te worden of dat deze stoornis aanwezig óf dat er trekken van deze stoornis aanwezig zijn;

  • c. As 3 Somatische aandoeningen: op deze as dienen alleen somatische diagnoses geregistreerd te worden die een directe relatie hebben met de As 1- of As 2-stoornis en die van invloed zijn op de behandeling;

  • d. As 4 Psychosociale factoren en omgevingsfactoren: op deze as dienen psychosociale en omgevingsfactoren geregistreerd te worden die een duidelijke zorgverzwarende factor vormen bij de behandeling van de primaire diagnose.

  • e. As 5 GAF-score: op deze as registreert de hoofdbehandelaar de Global Assessment of Functioning-score (GAF-score) driemaal:

   • i. bij openen → de hoogste GAF-score van de voorgaande 365 dagen. Indien deze er niet is, dient de GAF-score genoteerd te worden van het begin van de behandeling of een inschatting gemaakt te worden van de hoogste GAF-score van het afgelopen jaar;

   • ii. bij openen → de GAF-score op het moment van openen van de DBBC;

   • iii. bij sluiten → de GAF-score op de einddatum van de DBBC.

Registreren van primaire diagnose

 • 8. Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is. De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor behandeling. De primaire diagnose kan alleen uit een diagnose van As 1 of As 2 worden geselecteerd. Uitzonderingen:

  • a. code ‘799.9 Diagnose/aandoening uitgesteld’ kan niet de primaire diagnose zijn;

  • b. code ‘V71.09 Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’ kan niet de primaire diagnose zijn. Tenzij er bij de diagnose op As 2 ‘Trekken van..’ wordt gescoord, kan deze wel de primaire diagnose zijn;

  • c. de code op As 2 voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid kan niet als primaire diagnose geregistreerd worden (hieronder vallen ook de codes voor stoornissen in de kindertijd op As 2).

 • 9. Indien de primaire diagnose van een openstaande initiële DBBC wijzigt en de nieuwe primaire diagnose valt in een andere hoofdgroep, dan wordt het zorgtraject en de bijbehorende DBBC gesloten en opnieuw een initiële DBBC geopend.

Parallelle zorgtrajecten

 • 10. Bij initiële parallelle DBBC’s moeten de primaire diagnoses in verschillende hoofdgroepen van de diagnosetabel vallen. Er kunnen dan meerdere initiële DBBC’s en bijbehorende zorgtrajecten geopend worden. De hoofdbehandelaar moet het openen van parallelle DBBC’s kunnen verantwoorden.

 • 11. Bij ambulante behandeling tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging, gelijktijdig met het fpt of een time-out, geldt dat een apart zorgtraject geopend moet worden waarop de ambulante behandeling moet worden geregistreerd. De ambulante behandeling moet worden geregistreerd op een DBBC met het zorgtype ’TBS met proefverlof’ of zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’. In het geval van een fpt en een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject is het niet noodzakelijk dat de primaire diagnose van beide zorgtrajecten verschilt.

Opeenvolgende zorgtrajecten

 • 12. Indien er sprake is van meerdere diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is, opent de hoofdbehandelaar eerst een initiële DBBC en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Zodra de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en wordt er een nieuwe initiële DBBC geopend met de nevendiagnose als primaire diagnose.

2.4. Registreren

[Vervallen per 01-01-2016]

Zodra een DBBC geopend is kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. Activiteiten en verrichtingen worden bijgehouden volgens de lijst van ‘activiteiten en verrichtingen’.14

 • 1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBBC registreren.

 • 2. Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de codes die op de registratiedatum geldig zijn, zoals vermeld in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Daarnaast moeten behandelaren aangeven of het om direct of indirect patiëntgebonden (reis)tijd gaat. In de activiteiten-en verrichtingenlijst staat per activiteit aangegeven welke vormen van tijd geregistreerd mogen worden.

 • 3. De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. Er mag géén reistijd geregistreerd worden indien er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (AGB-code).

 • 4. De behandelaar verdeelt, ingeval van meerdere behandelvormen tijdens één sessie, de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

 • 5. Indien een patiënt groepstherapie krijgt waarbij meerdere patiënten tegelijkertijd behandeld worden, deelt de behandelaar zijn bestede tijd door het aantal deelnemende patiënten.

 • 6. Indien er behandeltijd aan het ‘systeem van de patiënt’15 wordt besteed, dient de behandelaar deze bestede tijd, in het kader van de behandeling van diagnose/aandoening van de patiënt, op de DBBC van de betreffende patiënt te registreren.

 • 7. Alle bestede zorg voor de behandeling van een diagnose moet binnen een DBBC gedeclareerd worden. Daarom registreert de opdrachtgevende zorgaanbieder in het geval van onderlinge dienstverlening de activiteiten die de uitvoerende zorgaanbieder heeft uitgevoerd op de bestaande DBBC. De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer vervolgens buiten de DBBC-systematiek om.

Categorie I – Diagnostiek en behandeling

 • 8. Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel kunnen op de DBBC diagnostiek en behandeling registreren.16

  • a. in het kader van een behandeling moeten beroepen die onder het beroepencluster ‘somatische beroepen’ vallen, hun tijd registreren onder de activiteit die het beste past bij de behandeling;

  • b. indien behandelaren nog in een vervolgopleiding zijn registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond. Indien stagiairs en behandelaren de opleiding nog niet hebben afgerond, mag er niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor ze nog in opleiding zijn;

  • c. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd versleuteld zit in het tarief voor verblijf.

   • i. wanneer medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische en somatische beroepen worden ingezet als (mede)behandelaar, moet hun bestede tijd geregistreerd worden aan de hand van de activiteiten- en verrichtingenlijst;

   • ii. de uitgevoerde activiteiten en verrichtingen van aanwezigheid- en beschikbaarheiddiensten van medische of andere beroepen moeten ook met behulp van de registratielijst geregistreerd worden.

Categorie II – Dagbesteding

 • 9. Iedereen kan, onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, binnen de DBBC dagbesteding registreren.

 • 10. Dagbesteding is een aparte deelprestatie. Er wordt alleen dagbesteding geregistreerd als:

  • a. de patiënt daadwerkelijk aanwezig is. Hierbij registreert de behandelaar het aantal uren dat de patiënt dagbesteding krijgt;17

  • b. dagbesteding in het kader van de (psychiatrische) behandeling is;

  • c. dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar.

 • 11. De volgende vormen van dagbesteding zijn te onderscheiden:

  • a. dagbesteding sociaal;

  • b. dagbesteding activering;

  • c. dagbesteding educatie;

  • d. dagbesteding arbeidsmatig;

  • e. dagbesteding overig.

 • 12. Tijdens dagbesteding mogen er géén directe patiëntgebonden behandelactiviteiten geregistreerd worden.

 • 13. Dagbesteding mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen.

Categorie III – Verblijf

Er wordt binnen de DBBC-systematiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een verblijfsprestatie gaat het om een ’kale verblijfsdag’. Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid aan de hand van verblijfsprestaties.

 • 14. Alleen behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel mogen verblijfsdagen registreren.

 • 15. Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt is één van de 28 prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.18 Declaratie vindt plaats overeenkomstig de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn.

 • 16. Een verblijfsdag kan alleen geregistreerd worden wanneer een patiënt de dag en de daaropvolgende nacht aanwezig is geweest in de instelling. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. Alleen als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (dit geldt zowel bij eerste opname als bij heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft, kan voor die dag nog een verblijfsdag worden geregistreerd.

 • 17. In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, geregistreerd worden als een verblijfsprestatie:

  • a. ziekenhuisopname;

  • b. onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof;

  • c. time-out TBS-gestelde;

  • d. kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit GGZ naar penitentiaire inrichting (PI);

  • e. no-show klinisch;

  • f. onttrekking.

 • 18. Verblijfsdagen dienen vóór de sluiting van de DBBC geregistreerd te worden. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum kennen. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de DBBC het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code te registreren.

 • 19. Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de beveiligingsniveaus.19

Categorie IV – Verrichtingen

Binnen de zorgcategorie verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen electroconvulsietherapie (ECT), ambulante Methadon verstrekking (AMV) en Forensisch Psychiatrisch Toezicht (fpt).

 • 20. Verrichtingen mogen alleen geregistreerd worden door behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel.

 • 21. Bij ECT moet de behandelaar de tijd én het aantal behandelingen ECT registreren. Dit betekent dat de DBBC twee zaken bevat:

  • a. verrichting ECT: het aantal behandelingen ECT wordt geregistreerd volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst;

  • b. activiteit ECT: beroepen die voorkomen op de beroepentabel registreren de bestede tijd met behulp van de activiteitcode voor ECT.

 • 22. Bij de verstrekking van methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar de tijd én het aantal verstrekkingen van Methadon per kalendermaand registreren. Dit betekent dat de DBBC twee zaken bevat:

  • a. verrichting AMV: de behandelaar moet het aantal verstrekkingen AMV registreren. Dit is één verrichting per maand ongeacht de hoeveelheid Methadon en frequentie van de verstrekkingen;

  • b. activiteit Farmacotherapie: bij de ambulante verstrekking van Methadon moet de behandelaar de bestede tijd registreren op de activiteit ‘farmacotherapie’.

 • 23. Op een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ mogen activiteiten geregistreerd worden die in verband staan met de begeleiding tijdens het fpt. De behandelaar moet steeds twee zaken registreren:

  • a. verrichting fpt: de verrichting kan per dag dat een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend is, geregistreerd worden. Indien er tijdens de fase proefverlof een time-out optreedt, dan dient de DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ gesloten te worden en mag er dus géén verrichting fpt per dag geregistreerd worden.

  • b. activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt: een behandelaar dient de activiteiten die uitgevoerd worden, in het kader van de fpt van een specifieke patiënt, te registreren.

   • i. Als er geen sprake is van een time-out en de patiënt dus buiten het fpc verblijft, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden.

   • ii. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden. Tijdens de fase proefverlof gebeurt dat op een nieuw te openen DBBC ’TBS met proefverlof’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging op een nieuw te openen DBBC met het zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

   • iii. Tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging mogen er, met het optreden van een time-out, geen verrichtingen fpt geregistreerd worden.

2.5. Sluiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het sluiten van de DBBC, waarbij de hoofdbehandelaar (of diegene die onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt) de volgende punten controleert:

  • a. de DBBC is ingevuld conform deze regeling;

  • b. de DBBC bevat de juiste informatie;

  • c. de typering is juist en volledig ingevuld;

  • d. de diagnose is juist ingevuld;

  • e. de GAF-score is ingevuld.

 • 2. Indien één of meer van bovenstaande punten niet of niet correct is ingevoerd, mag de DBBC niet worden afgesloten.

 • 3. In de volgende gevallen moet de DBBC gesloten worden:

  • a. als de maximale looptijd van 365 dagen is bereikt en de behandeling nog niet afgerond is (ongeacht of de patiënt gedurende die looptijd wel of niet zorg heeft ontvangen);

  • b. als de patiënt:

   • i. is verhuisd naar een andere regio;

   • ii. langdurig niet meer is op komen dagen;

   • iii. 365 dagen geen zorg meer heeft ontvangen.

  • c. als de patiënt voor de behandeling van de primaire diagnose wordt doorverwezen naar een andere instelling/praktijk.

  • d. als de patiënt is uitbehandeld;

  • e. als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging en er ook geen sprake is van een time-out. Er dient een vervolg-DBBC te worden geopend met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’;

  • f. als de patiënt na de pré-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Dit is bijvoorbeeld bij een DBBC met het zorgtype ‘verdiepingsdiagnostiek’;

  • g. als de strafrechtelijke titel van de patiënt afloopt;

  • h. als de strafrechtelijke titel van de patiënt onvoorzien wordt beëindigd en de zorgaanbieder kon dit zes weken voor de beëindigingdatum niet weten.

   • I. in dit geval mogen maximaal twee weken na de einddatum van de strafrechtelijke titel nog uitgevoerde activiteiten geregistreerd worden. Hiervoor geldt een maximum van tien uur indirecte tijd en twee uur directe tijd. Het registreren van verblijf, dagbesteding en verrichtingen is niet meer mogelijk.

   • II. indien het gaat om het zorgtype ‘voorgenomen indicatiestelling’ en er een CIZ-indicatie is aangevraagd, mogen er nog maximaal zes weken activiteiten geregistreerd worden na de einddatum van de strafrechtelijke titel.

  • i. als een time-out optreedt tijdens de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging, moet de DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden gesloten. Vervolgens wordt tijdens proefverlof een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘TBS met proefverlof’ geopend en tijdens voorwaardelijke beëindiging een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

 • 4. Bij het sluiten van een DBBC moet één van de volgende redenen van afsluiting worden gegeven:

  • a. reden voor afsluiting bij patiënt/niet bij behandelaar;

  • b. reden voor afsluiten bij behandelaar/om inhoudelijke redenen;

  • c. in onderling overleg beëindigd zorgtraject/patiënt uitbehandeld;

  • d. afsluiten DBBC vanwege openen vervolg-DBBC;

  • e. afsluiting na alleen pre-intake/intake/diagnostiek/ crisisopvang;

  • f. reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel;

  • g. reden voor afsluiten door onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel;

  • h. time-out.

3. Bepalingen validatie DBBC’s

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om DBC-registratie op juistheid te controleren.

 • 2. Zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBBC’s gehouden om in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. Het document ‘Validatieregels FZ ’ bevat de specificaties waaraan de validatiemodule moet voldoen. Dit document maakt integraal deel uit van deze regeling en is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). De validatiemodule dient zodanig te zijn ingericht dat uitsluitend DBBC’s in rekening kunnen worden gebracht die niet strijdig zijn met de inhoud van deze regeling

 • 3. De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden.

4. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze paragraaf stelt voorschriften, voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het declaratieproces in de FZ.

Te declareren DBBC-tarief

 • 1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend DBBC-tarief declareren indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • a. het gehele DBBC-traject is afgesloten overeenkomstig deze regeling;

  • b. de stappen die het DBBC-traject omvatten, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren zijn volledig doorlopen;

  • c. de onder b genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar.

 • 2. Het DBBC-tarief kan in rekening worden gebracht voor alle DBBC’s die zijn afgesloten en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder door middel van een validatiemodule. Het DBBC-tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op het moment van openen van de DBBC.

 • 3. Het DBBC-tarief wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om voor bekostiging in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een forensische zorgtitel en een plaatsingsbesluit welke ten grondslag ligt aan de toekenning van zorg. In geval van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, conform artikel 96 van het Wetboek van Strafrecht, is geen sprake van een indicatiestelling FZ. Dan volstaat een Bevel Observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag.

Onderlinge dienstverlening

 • 4. Indien sprake is van onderlinge dienstverlening mag de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen DBBC gedeclareerd worden. Het is niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een DBBC, prestaties en tarieven ten aanzien van een ZZP of extramurale parameters in rekening te brengen. Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘prestaties en tarieven DBBC’s forensische zorg’.

Overige producten

 • 5. De overige producten (OVP’s) hebben geen relatie met het DBBC-traject van een patiënt. De integrale tarieven voor de overige producten kunnen daarom afzonderlijk gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over OVP’s wordt verwezen naar de beleidsregel ‘prestaties en tarieven DBBC’s forensische zorg’.

5. Informatiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Elke factuur dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

 • 1. DBBC-traject startdatum

  Bij initiële DBBC’s is dit de datum waarop het eerste (direct of indirect) patiëntgebonden contact plaatsvindt. Bij vervolg DBBC’s is dit de startdatum van de vervolg DBBC. De openingsdatum van de vervolg DBBC volgt op de sluitingsdatum van de voorgaande DBBC. Deze mag niet op dezelfde dag zijn als de sluitdatum van de eerdere DBBC.

 • 2. DBBC-traject einddatum

  Het DBBC-traject eindigt zodra de laatste activiteit (direct of indirect patiëntgebonden) voor een patiënt is geleverd of wanneer de forensische zorgtitel is afgelopen.

 • 3. Strafrechtelijke titel

  De forensische zorgtitel (strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek).

 • 4. Startdatum strafrechtelijke titel

  De datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek start, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ.

 • 5. Einddatum strafrechtelijke titel

  De werkelijke datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ, is/wordt beëindigd. Deze datum dient verplicht te worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen.

 • 6. DBBC-Declaratiecode

  De declaratiecode is de 6 cijferige code die gekoppeld is aan de productgroepen voor behandeling en de verblijfssoorten. De declaratiecode kan ook gekoppeld zijn aan een overig product. Aan de declaratiecode is het tarief gekoppeld. Het betreffende tarief staat in een tariefbeschikking.

 • 7. Gedeclareerde tarief

  Op de factuur wordt het afgesproken DBBC-tarief vermeld.

 • 8. AGB-code

  Voor instellingen: de AGB-instellingscode en – indien van toepassing – de AGB zorgverlenerscode.

 • 9. DBBC-prestatiecode

  De specificatie van het geleverde zorgproduct. De DBBC-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde DBBC-dataset. Deze code bestaat uit 12 alfanumerieke posities, gevuld volgens vier 3-cijferige DBBC-componenten en in onderstaande volgorde:

  • a. zorgtype;

  • b. diagnoseclassificatie;

  • c. verblijf (altijd 000 omdat de deelprestaties verblijf apart vermeld worden);

  • d. productgroep voor behandeling van de DBBC-dataset.

 • 10. Strafrechtketennummer (SKN)

  Het strafrechtketennummer is van belang bij de betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Het SKN wordt bij de facturatie van FZ gemeld door zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar. Op deze wijze kan de zorgverzekeraar controleren in hoeverre de zorg rechtmatig verleend is. De zorgaanbieder ontvangt het SKN van de indicerende/verwijzende organisatie.

 • 11. Plaatsingsbesluitnummer

  Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang om voor het ministerie van VenJ de keten tussen indicatie, plaatsing en geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg heeft ontvangen/gekregen.

 • 12. Verblijfssoorten

  De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. De verblijfssoorten worden per dag afgerekend en in combinatie met de productgroep voor behandeling afgerekend. Op de factuur wordt per type verblijfssoort het aantal dagen voor de betreffende verblijfssoort vermeld.

 • 13. Deelprestaties

  De volgende deelprestaties worden onderscheiden:

  • a. electroconvulsietherapie (ECT);

  • b. forensisch psychiatrisch toezicht (FPT)

  • c. ambulante methadon verstrekking (AMV);

  • d. dagbesteding

6. Intrekking oude regels

[Vervallen per 01-01-2016]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘DBBC’s FZ’, met kenmerk NR/FZ-007 ingetrokken.

7. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

De regeling ‘DBBC’s FZ’, met kenmerk NR/FZ-007 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling DBBC’s FZ’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.E. Homan

voorzitter

Bijlage I. Activiteiten- en verrichtingenlijst

[Vervallen per 01-01-2016]

Varianten in behandelactiviteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

Variant

Omschrijving

Patiënt individueel

Alleen de patiënt wordt behandeld

Patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

De patiënt wordt behandeld in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Er wordt tijd besteed aan het systeem zonder dat de patiënt aanwezig is.

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep*

Er wordt tijd besteed aan een groep van meerdere systemen van meerdere patiënten zonder dat de patiënten aanwezig zijn.

Activiteit

Soort

Selecteerbaar?

Mag direct?

Mag indirect?

Mag reistijd?

Mag groep?

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

1. Pré-intake

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

2. Diagnostiek

Tijdschrijven

Nee

       

2.1

Intake & screening

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.2

Verwerven informatie van eerdere behandelaars

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.3

Anamnese / vragenlijsten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.4

Hetero anamnese

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.5

Psychiatrisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6

Psychodiagnostisch onderzoek

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

2.6.1

Intelligentie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.2

Neuropsychologisch

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.3

Persoonlijkheid

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.7

Orthodidactisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.8

Vaktherapeutisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.9

Contextueel onderzoek (gezin, school, etc)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.10

Lichamelijk onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.11

Aanvullend onderzoek: lab, rad, klin.neur.)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.12

Advisering

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.13

Overige diagnostische activiteiten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.14

Risicotaxatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3. Behandeling

Tijdschrijven

Nee

       

3.1

Communicatieve behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

       

3.1.1

Follow up behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2

Steunend en structurerend behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3

Psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1

Psychoanalyse

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2

Psychodynamische psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3

Gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.3.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4

Cognitieve gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5

Interpersoonlijke therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6

Patiëntgerichte therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7

Systeemtherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.7.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8

Overig psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.8.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4

Overige (communicatieve) behandeling

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.2

Farmacotherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3

Fysische therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.3.1

Electroconvulsietherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.2

Lichttherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.3

Transcraniële magnetische stimulatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.4

Overig behandeling fysische technieken

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.5

Deep brain stimulation

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.6

Neurofeedback

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4

Vaktherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.1

Creatieve therapie (drama, beeldend, muziek, dans, etc)

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2

Psychomotorische therapie (beweging, expressie)

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3

Vaktherapie overig

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.3.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.5

Fysiotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6

Ergotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4. Begeleiding

Tijdschrijven

Nee

       

4.1

Activerend begeleidingscontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2

Ondersteunend begeleidingscontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.3

Beveiligende begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.3.1

Met patiënt (verlofbegeleiding)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.3.2

Zonder patiënt (verlofcontrole)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4

Financiële/fiscale begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5. Verpleging

Tijdschrijven

Nee

       

5.1

Verpleging

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7. Algemeen indirecte tijd

Tijdschrijven

Nee

       

7.1

Zorgcoördinatie

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.2

No show

Tijdschrijven

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

7.3

Interne patiëntbespreking (MDO)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.5

Verslaglegging algemeen (b.v. correspondentie, brief)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.7

Regelen tolken

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.8

Dossierstudie

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.9

Extern overleg met derden (buiten de instelling)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

7.10

Activiteiten ivm juridische procedures (b.v. IBS, Bopz)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

VERBLIJF

           

8. Verblijf (per verblijfsdag)

Verblijfsdag

Nee

       

8.5

Verblijf forensisch

Verblijfsdag

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.20

Verblijfssoort A1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.21

Verblijfssoort A2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.22

Verblijfssoort A3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.23

Verblijfssoort A4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.24

Verblijfssoort B1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.25

Verblijfssoort B2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.26

Verblijfssoort B3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.27

Verblijfssoort B4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.28

Verblijfssoort C1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.29

Verblijfssoort C2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.30

Verblijfssoort C3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.31

Verblijfssoort C4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.32

Verblijfssoort D1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.33

Verblijfssoort D2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.34

Verblijfssoort D3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.35

Verblijfssoort D4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.36

Verblijfssoort E1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.37

Verblijfssoort E2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.38

Verblijfssoort E3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.39

Verblijfssoort E4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.40

Verblijfssoort F1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.41

Verblijfssoort F2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.42

Verblijfssoort F3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.43

Verblijfssoort F4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.44

Verblijfssoort G1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.45

Verblijfssoort G2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.46

Verblijfssoort G3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.47

Verblijfssoort G4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.7

No show klinisch

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

DAGBESTEDING

           

9. Dagbesteding

Dagbesteding

Nee

       

9.1

Dagbesteding sociaal (ontmoeting)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.2

Dagbesteding activering (dagactiviteiten)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.3

Dagbesteding educatie

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.4

Dagbesteding arbeidsmatig

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.5

Dagbesteding overig

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

VERRICHTINGEN

10. Verrichting

Verrichting

Nee

       

10.1

Electroconvulsietherapie

Verrichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10.2

Ambulante methadon (medicijn, registratie per maand)

Verrichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10,4

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

 

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10.5

SGLVG+

 

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Bijlage II. Definities activiteiten en verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze bijlage zijn de definities opgenomen van de activiteiten en verrichtingen. In bijlage I is een lijst met activiteiten en verrichtingen opgenomen.

Diagnostiek en behandeling en behandeling

[Vervallen per 01-01-2016]

1. Pré-intake

[Vervallen per 01-01-2016]

Op deze activiteit wordt de indirect patiëntgebonden tijdsbesteding geschreven die wordt besteed aan patiënten voorafgaand aan de intake. Het is mogelijk dat een DBBC met alleen pré-intake niet leidt tot een vervolgtraject en dus niet verder getypeerd zal worden. De DBBC kan dan worden afgesloten met reden van sluiten pré-intake, intake of diagnostiek. Voorbeelden zijn: een patiënt proberen te bereiken voor een eerste afspraak, overleg met de verwijzer over de geschiktheid voor verwijzing van een potentiële patiënt. Onder pré-intake mogen geen activiteiten in het kader van openbare ggz of preventie worden geschreven. Op pré-intake kan alleen indirect patiëntgebonden tijd worden geregistreerd.

2. Diagnostiek

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit onderdeel omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:

 • a. Intake/screening: alle (gespreks)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.

 • b. Verwerven informatie van eerdere behandelaars.

 • c. Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.

 • d. Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.

 • e. Psychiatrisch onderzoek.

 • f. Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).

 • g. Orthodidactisch onderzoek.

 • h. Vaktherapeutisch onderzoek.

 • i. Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieu’s.

 • j. Lichamelijk onderzoek.

 • k. Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde): de behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.

 • l. Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en gezamenlijk het verdere beleid bepalen.

 • m. Overige diagnostische activiteiten.

 • n. Risicotaxatie: bij het taxeren van de verschillende typen gevaar wordt er vanuit gegaan dat gebruik wordt gemaakt van één van de instrumenten die zijn voorgeschreven in het spelregeldocument van DBC-Onderhoud.

Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd geschreven.

3. Behandeling

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2.4 Bzv 1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen die plegen te bieden (...).

 • a. Communicatieve behandeling: hieronder wordt iedere vorm

  van behandeling verstaan waarbij communicatie op zichzelf het belangrijkste instrument is om tot vermindering van klachten of symptomen te komen. Het begrip omvat wat vroeger ook wel ‘gespreksbehandeling’ werd genoemd, maar biedt tevens ruimte voor elektronische of schriftelijke communicatie en voor non-verbale communicatietechnieken.

  De categorie communicatieve behandeling is onderverdeeld in de volgende groepen:

  • i. Follow-up behandelingscontact: hierbij wordt het beloop van de klachten en symptomen vastgelegd in het vervolg op een eerder ingestelde behandeling van welke soort dan ook. Zo nodig wordt de eerder ingestelde behandeling aangepast en worden adviezen gegeven met betrekking tot het dagelijks functioneren van de patiënt.

  • ii. Steunend en structurerend behandelingscontact: ter vermindering van klachten en symptomen en verandering van habituele gedragspatronen, wordt gericht gebruik gemaakt van empathie, confrontatie, cognitieve herordening en gedragsveranderende technieken.

  • iii. Psychotherapie: is opgesplitst in een aantal mogelijke soorten psychotherapie. Met name die vormen zijn genoemd die steunen op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of op de professionele traditie. Daarnaast is een categorie ‘overig’ opgenomen (denk bijvoorbeeld aan vormen van psychotherapie die niet in de registratielijst worden genoemd zoals kinderpsychotherapie, familieopstellingen, milieutherapie et cetera).

  • iv. Overige (communicatieve) behandelcontacten: betreffen alle activiteiten die vallen onder communicatieve behandeling maar niet zijn te plaatsen onder de hierboven genoemde groepen. Onder deze categorie kunnen we onder andere de volgende activiteiten rekenen: psycho-educatie, training patiënten, ouder-groepstraining, videohometraining, instructies, et cetera. Ook de somatische activiteiten en logopedie kunnen onder deze activiteit worden weggeschreven.

  Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende patiëntgebonden tijd geschreven.

 • b. Farmacotherapie: dit betreft de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen bij patiënten (zowel klinisch als ambulant). Op deze activiteit wordt de directe en indirect patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van farmacotherapie (het consult).

 • c. Fysische therapie: dit betreft de behandeling met behulp van fysische technieken. Daarbij worden fysische stimuli (zoals elektriciteit, magnetische golven et cetera) op (delen van) de hersenen gericht. De toediening van de stimuli kan binnen de schedel plaatsvinden, door de schedel heen of via afferente zenuwbanen. Deze vormen van behandeling zijn sterk in ontwikkeling. De volgende vormen van fysische therapie zijn opgenomen:

  • i. Electroconvulsietherapie

  • ii. Lichttherapie

  • iii. Transcraniele magnetische stimulatie

  • iv. Overig behandeling fysische technieken

  • v. Deep brain stimulation

  • vi. Neurofeedback

  De behandelaren registreren de door hen bestede patiëntgebonden tijd op deze activiteiten. Voor electroconvulsietherapie geldt dat de materiële kosten en de inzet van beroepen die niet voorkomen op de beroepentabel (bijvoorbeeld anesthesist, verkoeververpleegkundige) in kaart worden gebracht via registratie van een verrichting/behandeling ECT.

 • d. Vaktherapie: dit is een verzamelnaam voor behandelingen die worden gekenmerkt door het non-verbale en ervaringsgerichte karakter. We onderscheiden daarbinnen de tijdsbesteding aan de volgende activiteiten:

  • i. Creatieve therapie, zoals dramatherapie, beeldende therapie, muziek- en danstherapie.

  • ii. Psychomotorische therapie, gericht op één of meerdere componenten van de elementen beweging, expressie en interactie.

  Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het toepassen van vaktherapie.

 • e. Fysiotherapie: op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot fysiotherapeutische behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.

 • f. Ergotherapie: op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot ergotherapeutische behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.

4. Begeleiding

[Vervallen per 01-01-2016]

Begeleiding betreft methodisch verantwoorde beïnvloeding (doelgericht, bewust, procesmatig en systematisch) van een patiënt of patiëntsysteem, waarbij de verantwoording ligt bij de patiënt. In tegenstelling tot behandeling is het niet gericht op fundamentele verbetering maar op emotionele opvang, herstel of verbetering in sociaal functioneren geplaatst tegen de achtergrond van een reëel perspectief.

 • a. Activerende begeleiding: dit omvat door een instelling te verlenen activerende activiteiten gericht op het herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.

 • b. Ondersteunende begeleiding (OB): omvat ondersteunende activiteiten in verband met een psychiatrische aandoening of beperking, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling.

 • c. Beveiligende (verlof)begeleiding: begeleiding van medewerkers uit de instelling, niet zijnde beveiligingsmedewerkers, met en zonder patiënt. Het betreft hier niet methodisch verantwoorde beïnvloeding, maar fysieke begeleiding in verband met het gevaar. (Verlof)begeleiding met de patiënt kan worden uitgevoerd door behandelaren die binnen de instelling werken waar de patiënt wordt behandeld. Onder de activiteit beveiligende begeleiding zonder patiënt kan tijd worden geschreven die nodig is om de verlofcontrole uit te voeren (bijvoorbeeld bellen naar het adres waar de patiënt geacht wordt zich te bevinden).

 • d. Financiële en fiscale begeleiding: hieronder kan de tijd worden geregistreerd die wordt besteed aan de financiële en fiscale begeleiding van patiënten. Te denken valt aan belastingaangifte, financieel advies, schuldinventarisatie, etc.

5. Verpleging

[Vervallen per 01-01-2016]

Verpleging omvat verpleging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een lichamelijke handicap, gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap, te verlenen door een instelling (conform artikel 1.1.1 Wlz).

6. Algemeen indirecte tijd

[Vervallen per 01-01-2016]

 • a. Zorgcoördinatie: zorgcoördinatie heeft ten doel om alle zorg die een individuele patiënt van de eigen instelling met complexe problematiek op enig moment nodig zou kunnen hebben voor hem/haar beschikbaar te kunnen maken en op elkaar af te stemmen. De tijdsbesteding aan alle activiteiten die in dit kader ten behoeve van deze individuele patiënt worden uitgevoerd, wordt op deze activiteit geregistreerd. Behandelaren kunnen hun tijd op de activiteit zorgcoördinatie verantwoorden indien er sprake is van coördinerende activiteiten ten behoeve van de patiënt ‘over de muren van de afdeling of instelling heen’. Dit kan betrekking hebben op:

  • i. ofwel coördineren van de zorg van verschillende behandelaren of afdelingen binnen een instelling;

  • ii. ofwel coördineren van de zorg van de eigen zorginstelling en andere zorginstellingen en instanties.

  Alle overige coördinerende activiteiten die direct samenhangen met het uitvoeren van de op deze lijst genoemde activiteiten en verrichtingen, vallen hier dus niet onder. Tevens vallen hier niet onder de coördinerende activiteiten die voor groepen patiënten of voor de gehele instelling worden uitgevoerd.

 • b. No show: het komt voor dat patiënten niet verschijnen op gemaakte afspraken zodat er ‘loze ruimte’ ontstaat in de agenda van de behandelaar. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘No show’. No show is een gepland patiëntcontact met een behandelaar, waarop de patiënt niet verschijnt, terwijl de patiënt niet binnen een (werkdag) termijn van 24 uur voorafgaand aan de afspraak heeft afgezegd. Voor het registreren van No show gelden volgende regels:

  • i. Op de activiteit No show mag geen (in)directe tijd geschreven worden.

  • ii. In geval van No show mag er reistijd als indirecte tijd worden geschreven.

 • c. Interne patiëntbespreking (MDO): onder een interne patiëntbespreking verstaan we de tijdsbesteding van een behandelaar aan het voeren van overleg met collega-behandelaren (dus binnen de eigen instelling) over de hulpverlening aan patiënten ter voorbereiding of naar aanleiding van de uitvoering van een activiteit of verrichting. Ten aanzien van de interne patiëntenbespreking, (het multidisciplinair overleg) geldt dat veelal sprake is van een groepsgewijze bespreking. Meerdere behandelaren bespreken meerdere patiënten tijdens een overleg. Alle behandelaren registreren de totale bestede tijd (totale duur van het MDO) op deze activiteit. Deze tijd wordt verdeeld over de DBBC’s van alle tijdens het MDO besproken patiënten.

 • d. Extern overleg: de tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het voeren van overleg met derden (dus buiten de eigen instelling) over de hulpverlening of naar aanleiding daarvan (bijvoorbeeld: een consult dat plaatsvindt tussen een behandelaar en een leraar over een kind dat in behandeling is).

 • e. Verslaglegging algemeen: verslaglegging algemeen zoals correspondentie over of namens de patiënt of een ontslagbrief.

 • f. Activiteiten i.v.m. juridische procedures (IBS, Bopz): administratieve activiteiten, correspondentie, et cetera in verband met juridische of gerechtelijke procedures van een patiënt. Bijvoorbeeld voortgangsrapportages t.b.v. ITZ, rapportages t.b.v. reclassering, getuigendeskundigheidsverklaring (advies van rechtbank t.a.v. invrijheidsstelling en gevaar), TBS-zaken (verlofcommissie, rechtbank, verlengingsadvies). Deze activiteiten kunnen ook in combinatie met reistijd worden geregistreerd, indien deze nog niet via een andere financieringsbron worden vergoed.

 • g. Regelen tolken: de tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het regelen van een tolk voor een activiteit of verrichting die face-to-face wordt uitgevoerd.

 • h. Dossierstudie: betreft het studeren van de relevante dossiers van de patiënt. Op deze activiteit mag géén direct patiëntgebonden tijd geschreven worden.

Verblijf

[Vervallen per 01-01-2016]

Verblijf in een instelling wordt geregistreerd in verblijfsdagen. De eenheid van registratie is een verblijfdag aanwezigheid. Er is sprake van aanwezigheid indien de patiënt gedurende de dag aanwezig is in de instelling, inclusief overnachting. Indien de patiënt na 20.00 uur wordt opgenomen, kan geen verblijfsdag meer worden geregistreerd. De patiënt is dan niet gedurende de dag aanwezig geweest. Voor verblijfsdagen worden 28 verblijfssoorten onderscheiden. Een verblijfssoort bestaat uit de verblijfsintensiteit in combinatie met het niveau aan beveiliging tijdens het verblijf.

Verblijfssoorten

[Vervallen per 01-01-2016]

De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. Een patiënt kan een lage verblijfsintensiteit hebben gecombineerd met een hoog beveiligingsniveau. Er zijn zeven categorieën verblijfsintensiteiten gedefinieerd: lichte verzorgingsgraad, beperkte verzorgingsgraad, matige verzorgingsgraad, gemiddelde verzorgingsgraad, intensieve verzorgingsgraad, extra intensieve verzorgingsgraad en zeer intensieve verzorgingsgraad.

definitie

Definitie beveiligingsniveaus

[Vervallen per 01-01-2016]

Met het beveiligingsniveau wordt aangegeven wat het niveau is van de beveiliging die is georganiseerd tijdens het verblijf van de betreffende patiënt, dan wel voor de afdeling waar de patiënt verblijft. Er zijn vier beveiligingsniveaus gedefinieerd.

 • Beveiligingsniveau 1

 • Beveiligingsniveau 2

  • Laag

  • Hoog

 • Beveiligingsniveau 3

 • Beveiligingsniveau 4

Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de niveaus zoals die in bijlage IX beschreven staan

Dagbesteding

[Vervallen per 01-01-2016]

Het doel van dagbesteding is: ‘het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid van de patiënt.’ Binnen de forensische zorg is van belang dat de dagbesteding:

 • a. Altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling.

 • b. Terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt, dat is opgesteld door de behandelaar.

Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.

Verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Verrichtingen worden geregistreerd in aantallen. Zo is de eenheid bij ECT per behandeling en bij Methadon per maand waarin de stof Methadon ambulant is verstrekt.

1. Ect

[Vervallen per 01-01-2016]

De materiële kosten en de inzet van behandelaren die niet voorkomen op de DBBC-beroepentabel (zoals de anesthesist) worden in kaart gebracht via de registratie van het aantal behandelingen ECT.

2. Methadon (ambulante verstrekking per maand)

[Vervallen per 01-01-2016]

Wanneer Methadon aan een patiënt wordt verstrekt, wordt dit per maand geregistreerd op de DBBC van de patiënt. Ambulante verstrekking in een maand wordt gezien als één verrichting. Dit is ongeacht de hoeveelheid en frequentie van de ambulante Methadonverstrekking in die maand. Een DBBC met een verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) dient altijd de activiteit farmacotherapie te bevatten. DBBC’s met de verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) zonder de activiteit farmacotherapie vallen uit in de validatie.

3. Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

[Vervallen per 01-01-2016]

De verrichting fpt kan worden geregistreerd in de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging. Het vergoedt de kosten voor de behandel- en begeleidingsactiviteiten in het kader van het fpt uitgevoerd door een fpc. De verrichting kan per dag dat een DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend is. Als er tijdens de fase proefverlof en fase voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, dan mag er geen verrichting fpt meer geregistreerd worden.

4. SGLVG+

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie ‘SGLVG+’ hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de omschrijving ‘SGLVG+’, een hogere NHC toeslag. Voor de omschrijving ‘SGLVG+ zie bijlage VII. ’

Bijlage III. Zorgtypen

[Vervallen per 01-01-2016]

Initiële en vervolg-DBBC’s

Code initieel

Code vervolg

Zorgtype

121

221

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr)

122

222

TBS met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr)

123

223

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (art. 14 Bvt)

124

224

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (art. 13 Bvt)

125

225

TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)

126

226

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege

(art. 38 g Sr)

127

227

TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

128

228

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

129

229

Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv)

130

230

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

131

231

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

132

232

Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv)

133

233

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw

134

234

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw

135

235

ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr)

136

236

ISD (art. 38 m Sr)

137

237

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw)

138

238

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw)

140

240

Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

141

241

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)

142

242

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

143

243

Voorgenomen indicatiestelling

144

244

Fpt proefverlof

145

245

Fpt voorwaardelijke beëindiging

146

Verdiepingsdiagnostiek

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr) – 121 of 221

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype bevat activiteiten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Tbs met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr) – 122 of 222

[Vervallen per 01-01-2016]

Bij een strafrechtelijke titel TBS met dwangverpleging kunnen ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ geen DBBC met dit zorgtype openen. Een initiële DBBC met dit zorgtype moet een opname bevatten en er moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt) – 123 of 223

[Vervallen per 01-01-2016]

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen DBBC met dit zorgtype openen. Er kan geen DBBC geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Daarnaast moet er bij een initiële DBBC activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep.

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt) – 124 of 224

[Vervallen per 01-01-2016]

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen DBBC met dit zorgtype openen. Een initiële DBBC met dit zorgtype moet een opname bevatten en er moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Tbs met proefverlof (art. 51 bvt) – 125 of 225

[Vervallen per 01-01-2016]

Bij een initiële DBBC met TBS met proefverlof moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden bij patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) – 126 of 226

[Vervallen per 01-01-2016]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Tbs met voorwaarden (art. 38a sr) – 127 of 227

[Vervallen per 01-01-2016]

Wanneer er sprake is van een strafrechtelijke titel TBS met voorwaarden, dient een DBBC geopend te worden met dit zorgtype. Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) – 128 of 228

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Sepot met voorwaarden (art. 167/244 Sv) – 129 of 229

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) – 130 of 230

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) – 131 of 231

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Plaatsing ten behoeve van pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv) – 132 of 232

[Vervallen per 01-01-2016]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar. Ook mag een DBBC met dit zorgtype niet meer dan 49 dagen verblijf bevatten.

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw – 133 of 233

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw – 134 of 234

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Isd met voorwaarden (art. 38p lid 5 sr) – 135 of 235

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Isd (art. 38 m sr) – 136 of 236

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw) – 137 of 237

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw) – 138 of 238

[Vervallen per 01-01-2016]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet opnamedagen bevatten. Ook moet een initiële DBBC met dit zorgtype activiteiten bevatten die door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep geregistreerd zijn.

Poliklinische verrichtingen door ggz in het gevangeniswezen – 140 of 240

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) – 141 of 241

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) – 142 of 242

[Vervallen per 01-01-2016]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorgenomen indicatiestelling – 143 of 243

[Vervallen per 01-01-2016]

De voorgenomen indicatiestelling biedt de mogelijkheid om een patiënt naar forensische zorg toe te leiden terwijl er (nog) geen sprake is van een strafrechtelijke titel. Deze regeling is bedoeld voor situaties waar escalatie dreigt in de (thuis)situatie en kan alleen worden geïndiceerd door de reclassering. De zorgvormen waarnaar in deze situaties kan worden toe geleid, beperken zich tot die waarvoor de reclassering mag indiceren: ambulante zorg en RIBW.

Fpt proefverlof – 14420 of 244

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een TBS-patiënt zich in de fase proefverlof bevindt. Binnen een initiële of vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de DBBC met dit zorgtype gesloten worden. DBBC’s met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een DBBC met dit zorgtype.

Fpt voorwaardelijke beëindiging – 14521 of 245

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een TBS-patiënt zich in de fase voorwaardelijke beëindiging bevindt. Binnen een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de vervolg-DBBC met dit zorgtype gesloten worden. Vervolg-DBBC’s met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een vervolg-DBBC met dit zorgtype.

Verdiepingsdiagnostiek – 14622

[Vervallen per 01-01-2016]

Verdiepingsdiagnostiek is, naast de voorgenomen indicatiestelling, ook een manier om een patiënt naar forensische zorg toe te leiden zonder dat er sprake is van een strafrechtelijke titel. Verdiepingsdiagnostiek wordt ingezet bij verdachten waarbij er aanwijzingen zijn van psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie ervan. Bij deze verdachten wordt door een forensische polikliniek psychologisch en/of psychiatrisch diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Een DBBC met dit initiële zorgtype moet minimaal directe tijd bevatten op diagnostische activiteiten. Hiernaast mogen activiteiten op pre-intake, intake en/of algemeen indirecte tijd worden geregistreerd. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en een DBBC met dit zorgtype mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar.

Bijlage IV. Vastleggen aard van het delict

[Vervallen per 01-01-2016]

Delictclassificatie

Cluster

Omschrijving delict

0: Preventief gehecht, Voorgenomen indicatiestelling ¹

Er is geen definitieve uitspraak

1: Opium

Opiumdelict

2: Licht geweld

Belediging groep

Aanzetten tot discriminatie

Grafschennis

Wederspannigheid

Valse aangifte

Smaadschrift

Mishandeling

Vernieling

3: Vermogen & Profijt

Schuldheling

Omkopen ambtenaar

Verduistering

Oplichting

Flessentrekkerij

Onttrekken goederen aan beslag

Diefstal

Verduistering in dienstbetrekking

Heling

Verduistering door voogd o.d.

Gewoonteheling

Omkopen rechter

Fraude

Diefstal met braak / in vereniging

Mensenhandel

Deelname misdadige organisatie

Valsmunterij

Uitgeven vals geld

Verontreinigen lucht en bodem

4: Midden geweld

Bedreiging

Belaging

Hulp bij zelfdoding

Mishandeling met voorbedachten rade

Wapenbezit

Intimidatie

Openlijke geweldpleging

Opruiing

Onttrekking minderjarige aan het gezag

5: Vermogen met geweld

Diefstal met geweld

Afpersing

6: Zwaar geweld

Vrijheidsberoving

Zware mishandeling

Zware mishandeling voorbedachten rade

Gijzeling

7: Zeden

Kinderporno

Verleiding minderjarige tot ontucht

Ontucht met misbruik van gezag

Ontucht met een wilsonbekwame

Gemeenschap <16 jaar

Aanranding

Gemeenschap met wilsonbekwame

Gemeenschap < 12 jaar

Verkrachting

8: Leven

Kinderdoodslag

Kindermoord

Doodslag

9: Brand & Drinkwater

Brandstichting

Vergiftigen van drinkwater

10: Leven extra

Doodslag gecombineerd met een ander delict

Moord

¹ Dit cluster komt niet voor in BooG, maar is toegevoegd aangezien de aard van het delict voor de DBBC registratie nog niet altijd bekend is.

Bijlage V. Feitelijke classificatie van dsm-iv-tr

[Vervallen per 01-01-2016]

AS 1: Klinische stoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Stoornissen in de kindertijd

Stoornissen in de kindertijd

Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Restgroep diagnoses

Aan een middel gebonden stoornissen

Aan een middel gebonden stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Stemmingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Angststoornissen

Restgroep diagnoses

Somatoforme stoornis

Restgroep diagnoses

Nagebootste stoornissen

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen

Seksuele stoornissen

Eetstoornissen

Restgroep diagnoses

Slaapstoornissen

Restgroep diagnoses

Stoornissen in de impulsbeheersing

Stoornissen in de impulsbeheersing

Aanpassingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Andere aandoeningen en problemen die eenreden voor zorg kunnen zijn

Restgroep diagnoses

Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing

AS 2: Persoonlijkheidsstoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Zwakzinnigheid (stoornissen in de kindertijd)

– Lichte zwakzinnigheid

– Matige zwakzinnigheid

– Ernstige zwakzinnigheid

– Diepe zwakzinnigheid

– Zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd

Restgroep diagnoses

Persoonlijkheidsstoornissen

– Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

– Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

– Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

– Antisociale persoonlijkheidsstoornis

– Borderline persoonlijkheidsstoornis

– Theatrale persoonlijkheidsstoornis

– Narcistische persoonlijkheidsstoornis

– Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

– Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

– Obsessieve – compulsieve persoonlijkheidsstoornis

– Persoonlijkheidsstoornis NAO

– Uitgesteld / geen persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

Zwakbegaafdheid (Bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn)

Restgroep diagnoses

AS 3: Somatische aandoeningen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Diagnose op As3 complex

Registreer alleen de somatische diagnoses die een directe relatie hebben met de As 1- of As 2-stoornis

Diagnose op As3 enkelvoudig

Geen of geen relevante diagnose op As3

AS 4: Psychosociale en omgevingsfactoren

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Problemen binnen de primaire steungroep

Deze psychosociale factoren en omgevingsfactoren mogen alleen vastgesteld worden als ze duidelijk zorgverzwarend werken.

Problemen verbonden aan de sociale Omgeving

Studie/scholingsproblemen

Werkproblemen

Woonproblemen

Financiële problemen

Problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten

Problemen met justitie/politie of met de misdaad

Andere psychosociale en omgevingsproblemen

Geen diagnose/factor op As 4 aanwezig

Indien er geen psychosociale factoren aanwezig zijn of wanneer deze geen consequenties hebben voor de behandeling van de primaire diagnose, dient deze code geregistreerd te worden.

AS 5: GAF-score

GAF

GAF score 1-10

GAF score 11-20

GAF score 21-30

GAF score 31-40

GAF score 41-50

GAF score 51-60

GAF score 61-70

GAF score 71-80

GAF score 81-90

GAF score 91-100

Bijlage VI. DBCC-beroepentabel

[Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdbehandelaar en behandelaren

[Vervallen per 01-01-2016]

Alle in de wet BIG23 geregistreerde beroepen die bevoegd én bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de DSM-IV-TR, kunnen patiënten typeren met behulp van de typeringslijst.

De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. Dit houdt in dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBBC-traject plaatsvinden. De hoofdbehandelaar is dus verantwoordelijk voor het openen van een DBBC, het vastleggen van de typering, het diagnosticeren volgens de DSM-IV-TR en het afsluiten van de DBBC na controle van de vast te leggen elementen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt.

Zorgverleners die geen hoofdbehandelaar zijn (en dus geen patiënten typeren) worden behandelaar genoemd. Zij registreren dus alleen activiteiten en verrichtingen. Een hoofdbehandelaar is vaak ook behandelaar en registreert dus ook activiteiten en verrichtingen.

De DBBC-beroepentabel

[Vervallen per 01-01-2016]

De DBBC-beroepentabel sluit aan bij het beroepenschema van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding.

Dit schema onderscheidt zes beroepenclusters. In de DBBC-beroepentabel is hier de cluster ‘medische beroepen werkzaam in de ggz’ aan toegevoegd. Hieronder vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de fz uitvoeren, maar die niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de fz. Denk hierbij aan de huisarts, neuroloog, klinisch geriater, fysiotherapeut en dergelijke.

De DBBC-beroepentabel onderscheidt in elk beroepencluster vier niveaus:

Basisberoep initieel

De functionaris heeft een initiële opleiding afgerond die in staat stelt tot het uitoefenen van het betreffende agogische, vaktherapeutische, psychologische of verpleegkundige beroep.

Basisberoep gezondheidszorg

Artikel 3- en (beoogd) artikel 34-beroepen, genoemde beroepen voldoen aan de Wet BIG.

Specialisatie/functiedifferentiatie

Hieronder vallen beroepen die opgeleid zijn tot basisberoep (dus artikel 3 en (beoogd) artikel 34) én in aanvulling daarop een erkende ggz specialisatie hebben afgerond.

Specialisme

Functionarissen zijn opgeleid tot basisberoep gezondheidszorg (artikel 3) én zijn in aanvulling daarop gespecialiseerd/hebben een erkend specialisme (artikel 14 wet BIG).

Bij de indeling van de in de instelling werkzame behandelaren volgens de beroepentabel moet onderscheid gemaakt worden tussen:

Beroepen

Die beroepen die (individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol in het behandelproces van de patiënt in de tweedelijns ggz te vervullen.

Taken

Taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door beroepen worden uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het DBBC-model geregistreerd via de activiteiten- en verrichtingenlijst.

Functies

Instellingen maken via functies (en functieomschrijvingen) een vertaalslag van beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit? Hiervoor zijn de instellingen zelf verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders (volgens de Wet BIG/tuchtrecht etc.).

Voorbeeld: De ‘geneesheer directeur’ is veelal van beroep psychiater en is binnen de organisatie in de rol/functie van geneesheer directeur werkzaam. Als hij echter directe tijd besteedt aan het behandeltraject van een individuele patiënt, dan schrijft hij zijn gewerkte tijd onder het beroep ‘psychiater’.

De opgenomen lijst van beroepen op de beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF). De instelling kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.

DBBC-BEROEPENTABEL

beroepcode

Korte functie beschrijving

Uitgebreide functiebeschrijving

MB

Medische Beroepen

Medische beroepen

MB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

MB.BG.basis

MB – Arts

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

MB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

MB.SF.vslarts

MB – Arts versl

Arts verslavingszorg

MB.SF.sger

MB – Soc. Geriater

Sociaal geriater

MB.SF.AVG

MB – AVG

Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

MB.SF.overig

MB – SF overig

Overig medisch SF

MB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

MB.Sp.Psych

MB – Psychiater

Psychiater

MB. Sp.oud

MB – Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde

PT

Psychotherapeutische beroepen

Psychotherapeutische beroepen

PT.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

PT.BG.psth

PT – psychoth

Psychotherapeut

AG

Agogische beroepen

Agogische beroepen

AG.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basis beroep gezondheidszorg (BG)

AG.BI.mwd

AG – MWD

Maatschappelijk werkende (MWD)

AG.BI.sph

AG – SPH

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

AG.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

AG.BG.agoog

AG – agoog

Ggz-agoog

AG.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

SF Specialisatie / functiedifferentiatie

AG.SF.vrstgeh

AG – verst.gehand.

Ggz-agoog

AG.SF.kjpsych

AG .kj. psychiatrie

Agoog K&J psychiatrie

AG.SF.overig

PB – SF overig

Overig agogisch SF

PB

Psychologische beroepen

Psychologische beroepen

PB.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

PB.BI.ped

PB – Pedagoog

Pedagoog (waaronder orthopedagoog)

PB.BI.gzkd

PB – Gezondheidskundige

Ggz gezondheidskundige

PB.BI.psy

PB – Psycholoog

Psycholoog (geen verdere specialisatie)

PB.BG

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

PB.BG.gzpsy

PB – Gz-psycholoog

Gz-psycholoog

PB.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

PB.SF.gedrth

PB – gedragsth

Gedragstherapeut

PB.SF.kjth

PB – kj.therap

K&J therapeut

PB.SF.overig

PB – SF overig

Overige psychologische SF

PB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

PB.SP.klinps

PB – klinpsych

Klinisch psycholoog

PB.SP.klinneurops

PB – klin.neuropsych

Klinisch neuropsycholoog

VK

Vaktherapeutische beoepen

Vaktherapeutische beoepen

VK.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

VK.BI.pmt

VK – PMT

Vaktherapeut psychomotorisch (PMT)

VK.BI.ct

VK – CT

Vaktherapeut creatief (CT)

VK.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

VK.BG.gzpsy

VK – Gz-vakth

Gz-vaktherapeut

VK.SF

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VK.SF.vakth

VK – Ggz vakth

Ggz-vaktherapeut

VK.SF.overig

VK – SF overig

Overig vaktherapeutisch SF

VB

Verpleegkundige beroepen

Verpleegkundige beroepen

VB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

VB.BG-verplk

VB – verplk

Verpleegkundige (art.3)

VB.F

Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VB.SF.spv

VB – SPV

Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV)

VB.SF.cpv

VB – CPV

Consultatief Psych. Verpleegkundige (CPV)

VB.SF.fvp

VB – FVP

Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige (FVP)

VB.SF.overig

VB – SF overig

Overig

VB.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie / functiedifferentiatie

VB.SP.vrplsp

VB – verplk.spec

Ggz verpleegkundig specialist

OV

Somatische beroepen (Wet BIG)

Somatische beroepen

OV.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

OV.BG.fysio

OV – Fysioth

Fysiotherapeut

OV.BG.ergo

OV – Ergoth

Ergotherapeut

OV.BG.diet

OV – Diëtist

Diëtist

OV.BG.logo

OV – Logopedist

Logopedist

OV.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie/functiedifferentiatie

OV.SP.neur

OV – Neuroloog

Neuroloog

OV.SP.harts

OV – Huisarts

Huisarts

OV.SP.karts

OV – Kinderarts

Kinderarts

OV.SP.kger

OV -Klin.geriater

Klinisch geriater

OV.SP.artsmg

OV – Arts maatsch.gzh

Arts maatschappij en gezondheid

Bijlage VII. Omschrijving SGLVG+

[Vervallen per 01-01-2016]

SGLVG+

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor personen die veroordeeld zijn onder het volwassen strafrecht (doorgaans 18 jaar en ouder) met een forensische zorgtitel, die in aanmerking komen voor plaatsing in een instelling met een toelating ‘sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt met behandeling (SGLVG+)’.

Zij beschikken over een IQ tussen de 50 en 85, waarbij sprake is van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren en zelfredzaamheid.

Het gedrag en psychisch functioneren van deze patiënten veroorzaken ernstige problemen op meerdere vlakken in het dagelijks leven. Zij laten onbegrepen en risicovol gedrag zien, dat veroorzaakt wordt door complexe meervoudige stoornissen. Er is sprake van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren.

Voor het leveren van noodzakelijke zorg bestaat de noodzaak van opname; de hulpvraag van deze patiënten verandert hierbij continu van intensiteit en is onvoorspelbaar.

Verblijfsintensiteit

De verblijfsintensiteit is niet bepalend voor het al dan niet van toepassing zijn van deze deelprestatie.

Bedbezetting

De patiënten blijven doordeweeks en in het weekend in de woning (instelling) aanwezig.

Toezicht/beveiliging

Er is sprake van beveiligingsniveau 2. Dit is een gemiddeld beveiligingsniveau, waarbij patiënten worden geplaatst die, binnen een redelijke termijn, vrijheden kunnen krijgen. Het voor deze doelgroep in te zetten VOV-personeel beschikt over een op gedragsproblematiek toegesneden opleiding en training. De patiënten behoeven continue nabijheid, in sommige gevallen continu toezicht, van medewerkers.

Fysieke setting/kenmerken huisvesting

Patiënten verblijven in kleinschalige voorzieningen, die beschikken over een omvangrijk behandel- en zorgaanbod, inclusief dagbesteding.

De beperkte groepsgrootte is een verhogende factor voor de totale omvang van de voorziening.

Binnen de voorziening zijn specifieke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen op het gebied van gedragsproblematiek aanwezig.

Het gaat bij deze setting specifiek om een setting voor geestelijk gehandicapten (LVG). Het is nadrukkelijk geen psychiatrische setting.

Bijlage VIII. Deelprestaties verblijf

[Vervallen per 01-01-2016]

Overzicht verschillende verblijfssoorten

[Vervallen per 01-01-2016]

 

Beveiligingsniveau

Verblijfsintensiteit

(Zeer) laag (1)

Gemiddeld (2) ¹

Hoog (3)

Zeer hoog (4)

Lichte verzorgingsgraad (A)

A1

A2

A3

A4

Beperkte verzorgingsgraad (B)

B1

B2

B3

B4

Matige verzorgingsgraad (C)

C1

C2

C3

C4

Gemiddelde verzorgingsgraad (D)

D1

D2

D3

D4

Intensieve verzorgingsgraad (E)

E1

E2

E3

E4

Extra intensieve verzorgingsgraad (F)

F1

F2

F3

F4

Zeer intensieve verzorgingsgraad (G)

G1

G2

G3

G4

¹ Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie SGLVG+ hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de beschrijving ‘SGLVG+’, een hogere NHC toeslag. Voor de omschrijving ‘SGLVG+’: zie bijlage VII. Zie bijlage IX voor de beveiligingsniveaus, waarbij er voor beveiligingsniveau 2 twee varianten bestaan: 2-hoog en 2-laag.

DEELPRESTATIE VERBLIJF A (LICHTE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• De psychiatrische stoornis is stabiel, er is kans op verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld wanneer de patiënt buiten de structuur van de afdeling verblijft.

• Er is sprake van ziektebesef en (enige mate van) ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn binnen de structuur van de afdeling voldoende.

• Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er bestaat geen risico op terugval op korte termijn wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

• Er bestaat geen kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

Zelfredzaamheid

• Er is sprake van maatschappelijk relevante dagbesteding.

• ADL-vaardigheden zijn voldoende.

• Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk.

• Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën.

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

• Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

• Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt 0,3 en minder netto fte ¹ per bed/plaats ingezet.

¹ Netto fte staat voor ingeroosterd zorgverlenend VOV-personeel.

DEELPRESTATIE VERBLIJF B (BEPERKTE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• De psychiatrische stoornis is stabiel, er is een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld.

• Er is sprake van ziektebesef en enige mate van ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn in enige mate beperkt, patiënt behoeft hierbij ondersteuning.

• Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er bestaat een beperkte kans op terugval op korte termijn.

• Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

• Er is sprake van een maatschappelijk relevante dagbesteding.

• ADL-vaardigheden zijn voldoende.

• Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft begeleiding nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk.

• Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën.

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

• Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

• Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

• Er is behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders.

• 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,3 netto fte tot en met 0,5 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF C (MATIGE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• De psychiatrische stoornis is stabiel, er bestaat enige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld gekoppeld aan delictgedrag.

• Er is sprake van ziektebesef, het ziekte-inzicht is beperkt, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn beperkt, patiënt behoeft hierbij begeleiding.

• Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er bestaat enige kans op terugval op korte termijn.

• Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

• Er is sprake van dagbesteding die minder gericht is op maatschappelijke inbedding.

• ADL-vaardigheden zijn voldoende.

• Er is geen (adequaat) sociaal netwerk aanwezig, de patiënt heeft begeleiding nodig bij het opbouwen van het (adequate) sociaal netwerk.

• Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën.

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

• Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

• Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

• Er is, meer dan in verblijfsintensiteit B, behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders.

• 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,5 netto fte tot en met 0,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF D (GEMIDDELDE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• Er is een gemiddelde verstoring van het psychiatrisch ziektebeeld.

• Er is sprake van enige mate van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

• Er is in enige mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er bestaat risico op terugval op korte termijn.

• Er is in beperkte mate sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren.

• Er bestaat kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

• De zelfredzaamheid is wisselend en varieert tussen gemiddeld en gebrekkig.

• ADL vaardigheden behoeven ondersteuning.

• Er ontbreken enige vaardigheden op een aantal algemene levensgebieden.

• Patiënt kan zelf enige structuur aanbrengen.

• Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën.

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is matig tot hoog.

Leefklimaat

• De focus van het leefklimaat is op ontwikkeling / motiveringen en daarnaast op ondersteuning (supportief) en structurerend.

Begeleidingsbehoefte

• De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en eventuele opschaling is mogelijk indien nodig.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,7 netto fte tot en met 1,0 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF E (INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• Er is sprake van een intensieve verstoring ten gevolge van het psychiatrisch ziektebeeld

• Er is (nog) in mindere mate sprake van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

• Er is in (nog) mindere mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of begeleiding behoeft.

• Er is in sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren.

• Er bestaat risico op terugval op korte termijn.

• Er bestaat risico op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

• De zelfredzaamheid (indien aangetast) is wisselend en varieert tussen gebrekkig en slecht.

• Er ontbreken vaardigheden op meerdere of basale levensgebieden.

• Patiënt kan zelf weinig tot geen structuur aanbrengen.

• Patiënt heeft zijn financiën niet langer in eigen beheer.

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is matig tot hoog.

Leefklimaat

• Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstelling.

Begeleidingsbehoefte

• De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en opschaling is direct mogelijk.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,0 netto fte tot en met 1,3 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF F (EXTRA INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• De psychiatrische stoornis is acuut tot chronisch, ernstig en ontregelend, hetgeen het dagelijks leven grotendeels beïnvloedt.

• Ziektebesef is beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

• Er is in beperkte mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft.

• Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een dagelijks risico hierop.

Zelfredzaamheid

• De patiënt is op meerdere levensgebieden niet zelfredzaam.

• De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen.

• De patiënt kan geen verantwoordelijkheid meer nemen voor zijn ADL en financiën.

Delictrisico

• Het delictrisico is hoog tot zeer hoog.

Leefklimaat

• Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend.

Begeleidingsbehoefte

• De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief.

• Er zijn regelmatig vormen van individuele begeleiding noodzakelijk, activiteiten vinden plaats in kleine groepen.

• Begeleiding/behandeling is gericht op zowel stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek.

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,3 netto fte tot en met 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF G (ZEER INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

• De psychiatrische stoornis leidt tot acute, ernstige en ontregelende verstoring, hetgeen voortdurend problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren.

• Ziektebesef is zeer beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

• er is zeer beperkt tot geen sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling.

• Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft.

• Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een continu risico hierop.

Zelfredzaamheid

• De patiënt is op geen enkel levensgebied zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen

Delictrisico

• Het actuele recidiverisico is hoog tot zeer hoog.

Leefklimaat

• Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstellig.

Begeleidingsbehoefte

• De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief.

• Er is veelal sprake van één op één of meermans begeleiding, ook bij activiteiten.

• Begeleiding/behandeling is gericht op stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek

Inzet VOV-personeel

• Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

Bijlage IX. DBBC-beveiligingsniveau’s

[Vervallen per 01-01-2016]

DBBC-beveiligingsniveau 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 1 worden primair patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben.

 • Er is sprake van een besloten setting. De buitendeur is permanent afgesloten.

 • Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen

Materieel:

 • Aanwezigheid van raamstandbeperking24.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw aanwezig.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een besloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt op vaste momenten (tenminste tweemaal per dag) gecontroleerd.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) en onaangekondigd plaats.

DBCC-beveiligingsniveau 2

[Vervallen per 01-01-2016]

In de DBBC-systematiek is er sprake van 4 beveiligingsniveaus. In de praktijk worden 2 typen ‘beveiligingsniveau 2’ ingekocht: 2-laag en 2-hoog. De beschrijvingen hieronder zijn derhalve allebei gekoppeld aan beveiligingsniveau 2. Inkoper en zorgaanbieder moeten in onderling overleg bepalen welke voor hun van toepassing is.

DBCC beveiligingsniveau 2-laag

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • Aanwezigheid van perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter en/of raamstandbeperking in combinatie met doorbraakwerende beglazing.25

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een gesloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven

DBBC-beveiligingsniveau 2-hoog

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 2 voldoen aan de DJI-eisen gesteld bij de aanbesteding van FPA capaciteit ten behoeve van de forensische zorg aan gedetineerden voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree.

  Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter;

  • doorbraakwerende beglazing;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) én onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

DBCC-beveiligingsniveau 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden primair patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring dienen te verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 3 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor niveau 3 voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree.

  Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 5,5 meter.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost aanwezig.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Volledig behandel- en therapieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.

 • Aanwezigheid van centrale post bij in- en uitgang van de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan-/afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven

DBCC- beveiligingsniveau beveiligingsniveau 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Uitgangspunten:

 • Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe bewegingsvrijheid binnen het gebouw.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 4 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor FPC’s. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een dubbele barrière;

  • een penitentiair hekwerk van 5 meter en een muur, beide voorzien van detectie en cameraobservatie;

  • gecontroleerde in- en uitgang van personen en goederen;

  • beglazing buitenwandopeningen;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten van de instelling is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) periodiek, onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats.

 • Er is sprake van een gefaseerde resocialisatie van de patiënt. Deze wordt intensief begeleid door medewerkers.

Inhoudelijke wijzigingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten gevolge van de diverse werkpaketten zijn er voor release RF14 zes nieuwe validatieregels bijgekomen en twee validatieregels gewijzigd. De details hiervan zijn te lezen in ‘Gebruikersdocument Deel 1, Beschrijving Wijzigingen’.

Middels het instellen van een filter kunnen nieuwe en afgesloten validatieregels op een eenvoudige manier worden getoond.

Filter voor nieuwe validatieregels: Begindatum = 20150101

Filter voor afgesloten validatieregels: Einddatum = 20141231

Totaal aantal validatieregels

Type validatieregel

 

Ongewijzigd

Gewijzigd

Nieuw

Afgesloten

 

Totaal

1000-serie

 

11

0

0

0

 

11

2000-serie

 

32

2

0

0

 

34

3000-serie

 

46

0

0

0

 

46

6000+-serie

 

96

1

2

0

 

99

             

190

Ongewijzigd

:

Validatieregels die ten opzichte van de vorige versie niet zijn gewijzigd

Gewijzigd

:

Validatieregels die inhoudelijk zijn gewijzigd (er komt geen nieuwe regel

bij)

Nieuw

:

Validatieregels die nieuw zijn voor deze release (er komt een nieuwe

regel bij)

Afgesloten

:

Validatieregels die zijn afgesloten en waarvoor geen aangepaste versie is

gekomen (er komt geen nieuwe regel bij)

1000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val1101

Dagbesteding

Afkeurend

De primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1102

DBBC

Afkeurend

De primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1103

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

De primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

De primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1109

Patiënt

Afkeurend

De primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienumme)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

De primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienumme)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1110

Behandelaar

Afkeurend

De primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1112

Tijdschrijven

Afkeurend

De primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1115

Verblijfsdag

Afkeurend

De primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1116

Zorgtraject

Afkeurend

De primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1118

Verrichting

Afkeurend

De primaire sleutel

(Verrichting.Verrichting_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Verrichting_Identificatienummer uit Verrichting)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Verrichting.Verrichting_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1700

AardDelict

Afkeurend

De primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record en indien mogelijk het zorgtraject en de bijbehorende DBBC’s afgekeurd.

 

De primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1705

Gevaar

Afkeurend

De primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en indien mogelijk bijbehorende DBBC.

 

De primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en uniek zijn

2

2000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

20121231

val2201

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Dagbesteding.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Dagbesteding.Dagbesteding_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een dagbesteding-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat

Alleen dagbesteding-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige dagbesteding-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een dagbesteding-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De dagbesteding-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De dagbesteding-activiteit is geldig is op de datum dat deze wordt uitgevoerd

3. De dagbesteding-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20130101

99991231

val2201

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn op de begindatum van de DBBC

Als bij de verwijzende code Dagbesteding.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een dagbesteding-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat

Alleen dagbesteding-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige dagbesteding-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een dagbesteding-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De dagbesteding-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De dagbesteding-activiteit is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De dagbesteding-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2202

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Dagbesteding.DBBC.Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Dagbesteding.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Dagbesteding

2

20060101

99991231

val2203

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Circuit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Circuit_Code een niet bestaande CL_Circuit_Code uit codelijst CL_Circuit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Circuit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Alleen circuit waarvan de kolom CL_Circuit_Branche_Indicatie de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang de Circuit door een geldig circuit. Maak bij het vervangen een keuze uit circuits die aan alle drie de volgende voorwaarden voldoen

1. Het circuit komt voor in codelijst CL_Circuit

2. Het circuit is geldig op de begindatum van de DBBC

3. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2205

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Redensluiten_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Redensluiten_Code een niet bestaande CL_Redensluiten_Code uit codelijst CL_Redensluiten wordt geselecteerd of er wordt een CL_Redensluiten_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Alleen circuit waarvan de kolom CL_Redensluiten_Branche_Indicatie de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een sluitreden die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De sluitreden komt voor in codelijst CL_Redensluiten

2. De sluitreden is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2206

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Zorgtype_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Zorgtype_Code een niet bestaande CL_Zorgtype_Code uit codelijst CL_Zorgtype wordt geselecteerd of er wordt een CL_Zorgtype_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een zorgtype is selecteerbaar als de kolom CL_Zorgtype_Selecteerbaar uit codelijst CL_Zorgtype een waarde bevat die > 0

Alleen zorgtypen waarvan de kolom CL_Zorgtype_Branche_indicatie uit codelijst CL_Zorgtype de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige zorgtype. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een zorgtype dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het zorgtype komt voor in codelijst CL_Zorgtype

2. Het zorgtype is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. Het zorgtype is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2207

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel DBBC.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in DBBC

2

20060101

99991231

val2208

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer een niet bestaand Zorgtraject.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Zorgtraject_Identificatienummer uit tabel Zorgtraject bij Zorgtraject_Identificatienummer in DBBC

2

20060101

99991231

val2209

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verwijzing op (Overige Diagnose_As1tmAs5.CL_Diagnose_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Overige Diagnose_As1tmAs5.CL_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een overigediagnose is selecteerbaar als de kolom CL_Diagnose_Selecteerbaar uit codelijst CL_Diagnose een waarde bevat die > 0

Alleen diagnoses waarvan de kolom CL_Diagnose_Branche_indicatie uit codelijst CL_Diagnose de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een diagnose die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De diagnose komt voor in codelijst CL_Diagnose

2. De diagnose is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De diagnose is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2215

Behandelaar

Afkeurend

Verwijzing op (Behandelaar.CL_Beroep_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Behandelaar.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een beroep is selecteerbaar als de kolom CL_Beroep_Selecteerbaar uit codelijst CL_Beroep een waarde bevat die > 0

Alleen beroepen waarvan de kolom CL_Beroep_Branche_indicatie uit codelijst CL_Beroep de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig beroep. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een beroep dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het beroep komt voor in codelijst CL_Beroep

2. Het beroep is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. Het beroep is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

20121231

val2218

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de warde tijdschrijven bevat

Alleen tijdschrijf-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige tijdschrijf-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een tijdschrijf-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De tijdschrijf-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De tijdschrijf-activiteit is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. De tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20130101

99991231

val2218

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig is

Uitzondering: de tijdschrijf-activiteiten ‘Deep brain stimulation’ en ‘ Neurofeedback’ moeten geldig zijn op de begindatum van de DBBC.

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de warde tijdschrijven bevat

Alleen tijdschrijf-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

De tijdschrijf-activiteit Deep brain stimulation is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘Act_3.3.5’ bevat

De tijdschrijf-activiteit Neurofeedback is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘Act_3.3.6’ bevat

Verwijder het record of vervang het record door een geldige tijdschrijf-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een tijdschrijf-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De tijdschrijf-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De tijdschrijf-activiteit is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. De tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2219

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Tijdschrijven.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Tijdschrijven

2

20060101

99991231

val2220

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in Tijdschrijven

2

20060101

20121231

val2223

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verblijfsdag.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven.Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verblijfsdagen

2

20130101

99991231

val2223

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verblijfsdag.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verblijfsdagen

2

20070101

20121231

val2224

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Verrichting.CL_Activiteit_Code) een niet bestaande Activiteitencode is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verrichting

2

20130101

99991231

val2224

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verrichting.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een verrichting is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0

Alleen activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verrichtingen zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_10.%’ bevat

Verwijder het record of vervang het record door een geldige activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De activiteit is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2225

Zorgtraject

Afkeurend

Verwijzing op (Zorgtraject.Patiënt_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.Patiënt_Identificatienummer een niet bestaand Patiënt.Identificatienummer wordt geselecteerd

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Zorgtraject.Patiëntnummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Patiëntnummer uit tabel Patiënt bij Patiëntnummer in Zorgtraject

2

20070101

99991231

val2228

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Verrichting.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verrichting.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Verrichting

2

20080101

20081231

val2229

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) een niet bestaande Intensiteit-beveiliging is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet correct zijn. Maak een keuze uit Intensiteit-beveiliging-domein bij Intensiteit-beveiliging in Verblijfsdag

2

20070101

99991231

val2231

Zorgtraject

Afkeurend

Verwijzing op (Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd waarvan de CL_Diagnose_As ongelijk is aan 1 of 2 of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de initiële DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Een diagnose is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Alleen diagnoses waarvan de kolom CL_Diagnose_Branche_indicatie uit codelijst CL_Diagnose de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een diagnose die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De diagnose komt voor in codelijst CL_Diagnose

2. De diagnose is geldig is op de begindatum van de initiele DBBC

3. De diagnose is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

20070101

val2234

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.productgroepcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel (DBBC.productgroepcode) een verkeerde waarde wordt gekozen geldend bij de open datum van de DBBC, dan valt de DBBC uit

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.productgroepcode) moet correct zijn. Maak een keuze uit productgroepcode uit tabel Productgroep bij productgroepcode in DBBC

2

20070101

99991231

val2236

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verwijzing op (Overige Diagnose_As1_tm_As5.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Overige Diagnose_As1tmAs5.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Overige_Diagnose_As1_tm_As5.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Overige_Diagnose_As1_tm_As5

2

20070101

99991231

val2237

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdagen.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Verblijfsdag.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdagen.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_id uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Verblijfsdagen

2

20070101

99991231

val2238

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Landcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Patiënt.Patiënt_Landcode een niet bestaande Landcode uit codelijst COD032NEN wordt geselecteerd

LET OP: Codelijst COD032NEN wordt uitgeleverd door VEKTIS

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Landcode) moet correct zijn. Maak een keuze uit LandCode uit EXTERNE bron(tabel) bij Landcode in Patiënt

2

20070101

99991231

val2239

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Geslacht) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Patiënt.Patiënt_Geslacht een niet bestaande Code_Geslacht_Verzekerde uit codelijst COD046NEN wordt geselecteerd

LET OP: Codelijst COD046NEN wordt uitgeleverd door VEKTIS

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Geslacht) moet correct zijn. Maak een keuze uit Geslacht_domein bij Geslacht in Patiënt

2

20070101

99991231

val2240

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Declarerende_Instelling) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.Declarerende_Instelling een niet bestaande Instelling wordt geselecteerd

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.declarerende instelling) moet correct zijn. Maak een keuze uit declarerende instelling uit EXTERNE bron(tabel) bij declarerende instelling in Patiënt

2

20070101

99991231

val2241

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Locatie_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.Locatie_code een niet bestaande Locatie_Code wordt geselecteerd

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Locatie_Code) moet correct zijn. Verwijzende code niet correct. Maak bij Locatie_Code in Patiënt een keuze uit LOC_INSTELLING_CODE uit tabel VEKTIS_INSTELLING

2

20140101

99991231

val2242

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Beroep_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een beroep is selecteerbaar als de kolom CL_Beroep_Selecteerbaar uit codelijst CL_Beroept een waarde bevat die > 0

Alleen beroepen waarvan de kolom CL_Beroep_Branche_indicatie uit codelijst CL_Beroep de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig beroep. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een beroep dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het beroep komt voor in codelijst CL_Beroep

2. Het beroep is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het beroep is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

20101231

val2502

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.instellingscode) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Patiënt.instellingscode) een niet bestaande instellingscode is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.instellingscode) moet correct zijn. Maak bij instellingscode in Patiënt een keuze uit CL_INSTELLING_CODE uit tabel CL_INSTELLING

2

20070101

20131231

val2503

AardDelict

Afkeurend

Verwijzing op (AardDelict.AardDelictCode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0

Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict

2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het aard delict is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20140101

99991231

val2503

AardDelict

Afkeurend

Verwijzing op (AardDelict.AardDelictCode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

Uitzondering: Zorgtype verdiepingsdiagnostiek hoeft geen Aard_delict_code te hebben

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0

Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict

2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het aard delict is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2504

Gevaar

Afkeurend

Verwijzing op (Gevaar.Gevaarcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Gevaar.CL_Gevaar_Code een niet bestaande CL_Gevaar_Code uit codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een gevaar is selecteerbaar als de kolom CL_Gevaar_Selecteerbaar uit codelijst CL_Gevaar een waarde bevat die > 0

Alleen gevaar waarvan de kolom CL_Gevaar_Branche_indicatie uit codelijst CL_Gevaar de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig gevaar. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een gevaar dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het gevaar komt voor in codelijst CL_Gevaar

2. Het gevaar is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het gevaar is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

3000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val3301

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Aantal_uren) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Aantal_uren in.

2

20060101

99991231

val3302

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3304

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3305

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Circuitcode) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.Circuitcode niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Circuitcode is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.Circuitcode in.

2

20060101

99991231

val3307

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum is niet ingevuld. Vul DBBC.DBBC_startdatum in.

2

20070101

99991231

val3308

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_einddatum) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC_einddatum in.

2

20060101

99991231

val3309

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtraject-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtraject-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3310

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (Overige Diagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Overige Diagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Overige Diagnose_As1tmAs5.Diagnose_code is niet ingevuld. Vul Overige Diagnose_As1tmAs5.Diagnose_code in.

2

20070101

99991231

val3311

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (Overige Diagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Overige Diagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Overige Diagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Overige Diagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3329

Behandelaar

Afkeurend

Verplicht veld (Behandelaar.Beroepcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Behandelaar.Beroepcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd.

 

Verplicht veld Behandelaar.Beroepcode is niet ingevuld. Vul Behandelaar.Beroepcode in.

2

20090101

99991231

val3333

Gevaar

Afkeurend

Verplicht veld (Gevaar.Datum_gevaar) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar is niet ingevuld. Vul Gevaar.Datum_gevaar in.

2

20060101

99991231

val3337

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3339

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer in.

2

20060101

99991231

val3340

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3341

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd in.

2

20060101

99991231

val3342

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd in.

2

20060101

99991231

val3343

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd in.

2

20060101

99991231

val3351

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3353

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Aantal_dagen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Aantal_dagen niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Aantal_dagen is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Aantal_dagen in.

2

20060101

99991231

val3354

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3356

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Patiëntnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Patiëntnummer in.

2

20060101

99991231

val3357

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Startdatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Startdatum is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Startdatum in.

2

20110101

99991231

val3361

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Plaatsingsbesluitnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Plaatsingsbesluitnummer in.

2

20070101

99991231

val3362

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC Reden sluiten code) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC Reden sluiten code niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC Redensluiten code is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC Redensluiten code in.

2

20070101

99991231

val3363

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtypecode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtypecode niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtypecode is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtypecode in.

2

20100102

99991231

val3364

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgcontractnummer) moet zijn ingevuld voor DBBC gesloten na 31-12-2010

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer niet is ingevuld en de DBBC is gesloten na 31-12-2010

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgcontractnummer in.

2

20070101

99991231

val3365

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naam_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naam_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naam_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naam_1 in.

2

20070101

99991231

val3366

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naamcode_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naamcode_1 in.

2

20070101

99991231

val3367

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.voorletters) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.voorletters) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Voorletters is niet ingevuld. Vul Patiënt.Voorletters in.

2

20070101

99991231

val3368

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.huisnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.huisnummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.huisnummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.huisnummer in.

2

20070101

99991231

val3369

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.landcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.landcode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Landcode is niet ingevuld. Vul Patiënt.Landcode in.

2

20070101

99991231

val3371

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geslacht) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.geslacht) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geslacht is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geslacht in.

2

20070101

99991231

val3372

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geboortedatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. Geboortedatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geboortedatum is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geboortedatum in.

2

20070101

99991231

val3373

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.declarerende instelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. declarerende instelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Declarerende-instelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Declarerende-instelling in.

2

20070101

99991231

val3374

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.locatie declarerende zorginstelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. locatie declarerende zorginstelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling in.

2

20090102

99991231

val3375

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Patiënt.VIP_nummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.VIP_nummer in.

2

20080101

20081231

val3383

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet tot en met 31-12-2008 ingevuld zijn

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging in.

2

20070101

99991231

val3385

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.aantal_verrichtingen is niet ingevuld. Vul Verrichting.aantal_verrichtingen in.

2

20070101

99991231

val3386

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3387

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitencode in.

2

20070101

99991231

val3388

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Verrichting.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verrichting.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3389

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3390

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3391

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC’s uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.DBBC-identificatienummer in.

2

20070101

99991231

val3517

AardDelict

Afkeurend

Verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC’s uit.

 

Verplicht veld AardDelict.DatumVaststelling is niet ingevuld. Vul AardDelict.DatumVaststelling in.

2

20090102

99991231

val3518

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld DBBC. Startdatum strafrechtelijke titel moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld ‘DBBC_Strafrechtelijke_Titel_Startdatum’ uit ‘DBBC’ niet is ingevuld voor DBBC’s gesloten na 31-12-2009

valt de DBBC uit.

 

Vul DBBC.StartdatumStrafrechtelijkeTitel in

2

6000+-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val6610

Dagbesteding

Afkeurend

Bij

• dagbesteding

is het aantal geregistreerde uren groter dan 0

Als bij een DBBC

• dagbesteding

wordt geregistreerd en het aantal geregistreerde uren is 0

valt de DBBC uit.

Dagbesteding-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_9%’ bevat.

Verwijder de activiteiten waarbij het aantal uren dagbesteding gelijk is aan 0 of corrigeer het aantal geregistreerde uren.

2

20080101

99991231

val6611

DBBC

Afkeurend

De geregistreerde datum bij

• tijdschrijf-activiteiten

• dagbesteding

• verblijfsdagen

• of verrichtingen

moet liggen voor einddatum gesloten DBBC maar op of na de begindatum DBBC

Als een DBBC gesloten is en er is een

• tijdschrijf-activiteit

• dagbesteding

• verblijfsdag

• of verrichting

geregistreerd met een registratiedatum na de einddatum van de DBBC of voor de begindatum van de DBBC

valt de DBBC uit.

Tijdschrijf-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat.

Dagbesteding-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat.

Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verblijfsdag’ bevat.

Open een vervolg DBBC, waarop de tijdschrijf-activiteit, dagbesteding-activiteit, verblijfsdag of verrichting wordt geregistreerd of corrigeer de datum zodat deze binnen de looptijd van de DBBC valt.

2

               

Verrichtingen zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verrichting’ bevat.

   

20060101

99991231

val6612

DBBC

Afkeurend

Looptijd DBBC niet groter dan 365 dagen en einddatum mag niet voor begindatum liggen

Als een DBBC gesloten is en de looptijd van de DBBC was langer dan 365 dagen of de einddatum ligt voor de begindatum

valt de DBBC uit.

 

Open een vervolg DBBC, of wijzig de begindatum en/of einddatum

2

20060101

99991231

val6614

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft geen datum in de toekomst

Als een DBBC gesloten is en de DBBC heeft een begin- of einddatum die in de toekomst ligt

valt de DBBC uit.

 

Wijzig de begin- of einddatum.

2

20060101

99991231

val6617

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft minimaal één activiteit

Als een DBBC gesloten is en er is niet minimaal een

• tijdschrijfactiviteit

• dagbesteding

• verblijfsdag

• of verrichting

op de DBBC geregistreerd

valt de DBBC uit.

Tijdschrijf-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat.

Dagbesteding-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat.

Corrigeer het aantal geregistreerde activiteiten zodat er minimaal één activiteit op de DBBC is geregistreerd.

2

               

Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verblijfsdag’ bevat.

Verrichtingen zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verrichting’ bevat.

   

20070101

99991231

val6618

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft zorgtype en een reden van sluiten

Als een DBBC gesloten is en de typeringselementen zorgtype, en de reden van sluiten zijn niet geregistreerd

valt de DBBC uit.

Zorgtype: Codelijst CL_Zorgtype

Reden van sluiten: Codelijst CL_Redensluiten

Controleer of de typeringselementen zorgtype en de reden van sluiten zijn ingevuld.

2

20070101

99991231

val6619

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft naast de primaire diagnose op as1 of as2 een volledige DSM IV registratie op de overige diagnoses

Als een DBBC gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd.

Uitzondering 1:bij redensluiten pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op As 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden.

valt de DBBC uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose_Code de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Vul alle overige assen van de DSMIV in of wijzig de reden van sluiten

2

           

Uitzondering 2:bij kinderen jonger dan 4 jr hoeft de As 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden.

       

20070101

20081231

val6621

Zorgtraject

Afkeurend

Primaire diagnose mag niet zijn op:

• as1_18.02, as1_18.03

• as2_17.01

• as2_01.01.01,as2_01.01.02, as2_01.01.03, as2_01.01.04

• as2_01.01.05

• as2_18.02, as2_18.03

Als bij een Zorgtraject op As 1 of As 2 één van de volgende codes als primaire diagnose geregistreerd is:

• as1_18.02, as1_18.03

• as2_17.01

• as2_01.01.01,as2_01.01.02, as2_01.01.03, as2_01.01.04

• as2_01.01.05

• as2_18.02, as2_18.03

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Controleer de primaire diagnose op As 1 of As 2.

2

20060101

99991231

val6624

Verblijfsdag

Afkeurend

Bij verblijfsdagen moet het aantal geregistreerde dagen groter zijn dan 0

Als bij een DBBC verblijfsdagen zijn geregistreerd en het aantal dagen is niet groter dan 0

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Verblijfsdagen zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verblijfsdag’ bevat, de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_8.5.%’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Branche_Indicatie de waarde ‘2’ bevat.

Verwijder activiteiten waarbij het aantal verblijfsdagen is 0 of voeg verblijfsdagen toe.

2

20070101

99991231

val6626

DBBC

Afkeurend

Datum van vastleggen overige diagnose moet voor einddatum DBBC liggen

Als er bij een gesloten DBBC een overige diagnose wordt geregistreerd met een registratiedatum na de einddatum van de DBBC

valt de DBBC uit.

 

Wijzig indien nodig de registratiedatum van de overige diagnose of de einddatum van de DBBC.

2

20070101

99991231

val6627

Zorgtraject

Afkeurend

Datum van vastleggen primaire diagnose moet voor einddatum initiële DBBC liggen

Als er bij een Zorgtraject een primaire diagnose wordt geregistreerd met een registratiedatum na de einddatum van de gesloten initiële DBBC

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Wijzig indien nodig de registratiedatum van de overige diagnose of de einddatum van de DBBC.

2

               

Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘1%’ bevat.

   

20060101

99991231

val6633

Tijdschrijven

Afkeurend

Tijdschrijf-activiteiten moeten een totale duur van meer dan 0 minuten bevatten

Als bij een DBBC tijdschrijf-activiteiten zijn geregistreerd waarbij het totale aantal minuten (directe tijd+indirecte tijd+reistijd) niet groter is dan 0 minuten

valt de DBBC uit.

Tijdschrijf-activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat.

Voeg de bestede tijd aan de activiteiten toe, omdat deze geen nul kunnen zijn, of verwijder de betreffende activiteiten.

2

20070101

20091231

val6634

Tijdschrijven

Afkeurend

Activiteiten uit de groepen

• algemeen Indirecte tijd

• en/of pre-intake

hebben geen directe tijd en geen reistijd

Als er bij een DBBC activiteiten zijn geregistreerd uit de groepen

• algemeen Indirecte tijd

• en/of pre-intake

en er is directe tijd geregistreerd op deze activiteiten

valt de DBBC uit.

Activiteiten uit de groep Pre-intake zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_1%’ bevat.

Activiteiten uit de groep Algemeen Indirecte Tijd zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7%’ bevat.

Wijzig de geregistreerde activiteit of wijzig indien mogelijk de tijdsregistratie mbt reistijd of wijzig directe minuten naar indirecte minuten.

2

               

Activiteit ‘Extern overleg met derden’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.9’ bevat.

   
               

Activiteit ‘Activiteit ivm juridische procedures’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.10’ bevat.

   
               

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

   

20100101

99991231

val6634

tijdschrijven

Afkeurend

Activiteiten uit de groepen

• pre-intake

• en/of algemeen Indirecte tijd

hebben geen directe tijd

OF

Activiteiten uit de groepen

• pre-intake

• en/of algemeen Indirecte tijd

hebben geen reistijd geregistreerd vóór 1-1-2010

Als bij een DBBC activiteiten zijn geregistreerd uit de groepen

• pre-intake

• en/of algemeen Indirecte tijd

waarbij er op deze activiteiten directe tijd is geregistreerd

OF

als bij een DBBC activiteiten zijn geregistreerd uit de groepen

• pre-intake

• en/of algemeen Indirecte tijd

waarbij er op deze activiteiten reistijd is geregistreerd vóór 1-1-2010

valt de DBBC uit.

Activiteiten uit de groep Pre-intake zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_1%’ bevat.

Activiteiten uit de groep Algemeen Indirecte Tijd zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7%’ bevat.

Wijzig de geregistreerde activiteit of wijzig directe minuten naar indirecte minuten.

2

20070101

99991231

val6636

Tijdschrijven

Afkeurend

Tijdschrijf-activiteiten met indicatie

• geen reistijd

hebben geen reistijd

Als bij een tijdschrijf-activiteit met indicatie

• geen reistijd

toch reistijd is geschreven

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Activiteiten met de indicatie ‘geen reistijd’ zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_Reistijd de waarde ‘N’ bevat.

Wijzig de (soort) activiteit of verwijder de reistijd.

2

20070101

99991231

val6638

Zorgtraject

Afkeurend

Diagnose

• Trekken van

komt alleen voor bij primaire diagnose

• Persoonlijkheidsstoornissen

Als op een zorgtraject een primaire diagnose is geregistreerd met het kenmerk

• Trekken van

en de diagnose komt niet uit de groep

• persoonlijkheidsstoornissen

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Persoonlijkheidsstoornissen’ zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose_Code de waarde ‘as2_16%’ bevat.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat

Verwijder indien nodig het kenmerk ‘Trekken van’ of wijzig de primaire diagnose naar een diagnose op As 2.

2

20080101

99991231

val6639

Zorgtraject

Afkeurend

Zorgtraject heeft één initiële DBBC

Als het aantal initiële DBBCs binnen een zorgtraject ongelijk is aan één

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘1%’ bevat.

Open een nieuw zorgtraject of wijzig bij de laatstgeopende initiële DBBC het zorgtype.

2

20060101

99991231

val6640

Zorgtraject

Afkeurend

In één zorgtraject mogen de begin- en einddatum van de DBBC’s niet overlappen in de tijd

Als binnen een zorgtraject meerdere DBBC’s geregistreerd zijn en de tijdsperiode tussen de begin- en einddatum van een DBBC overlapt met de begin- en einddatum van een andere DBBC in het zorgtraject

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten uit.

 

Wijzig de begin- en einddatum van de DBBC’s.

2

20070101

99991231

val6641

Zorgtraject

Afkeurend

Zorgtraject heeft één primaire diagnose op as1 of as2

Als een zorgtraject geen primaire diagnose heeft op as1 of as2.

Uitzondering: bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie van een initiële DBBC is de primaire diagnose niet verplicht.

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Voer een primaire diagnose in of controleer reden sluiten.

2

20060101

20121231

val6642

Zorgtraject

Afkeurend

Patiënt heeft niet dezelfde primaire diagnose bij parallel lopende zorgtrajecten

Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft met dezelfde primaire diagnose

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Wijzig de primaire diagnose.

2

20130101

99991231

val6642

Zorgtraject

Afkeurend

Patiënt heeft niet dezelfde primaire diagnosehoofdgroep bij parallel lopende zorgtrajecten, met uitzondering van het zorgtype:

• FPT proefverlof

• FPT voorwaardelijke beëindiging

Als een patiënt parallelle zorgtrajecten heeft met dezelfde primaire diagnosehoofdgroep

Uitzondering: bij het zorgtype

• FPT proefverlof

• FPT voorwaardelijke beëindiging

mag bij één patiënt de primaire diagnosehoofdgroep dezelfde zijn als bij een parallel lopend zorgtraject

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Zorgtype ‘FPT proefverlof’ is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘144’ of ‘244’ bevat.

Zorgtype ‘FPT voorwaardelijke beëindiging’ is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘145’ of ‘245’ bevat.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Wijzig de primaire diagnose.

2

20070101

99991231

val6643

Zorgtraject

Afkeurend

In een zorgtraject mag maximaal één DBBC open staan

Als in een zorgtraject meer dan één DBBC open staat

moeten de openstaande DBBC uitvallen.

 

Controleer waarom de DBBC’s niet zijn afgesloten en sluit de al beëindigde DBBC’s.

2

20070101

99991231

val6644

Zorgtraject

Afkeurend

Binnen één instelling mogen maximaal drie zorgtrajecten naast elkaar open staan

Als binnen één instelling meer dan drie zorgtrajecten open staan van één patiënt

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Controleer of de zorgtrajecten reeds afgesloten kunnen worden

2

20070101

99991231

val6673

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Een diagnose op as5 heeft één GAF-score op de categorieën: begin, hoogste en eindscore

Als op een DBBC meerdere begin, hoogste of eindscores op as5 staan geregistreerd

valt bijbehorende DBBC uit.

As5 diagnoses zijn diagnoses uit codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose_Code de waarde ‘as5%’ bevat.

Controleer bij de DBBC de op As5 geregistreerde GAF-scores en corrigeer waar nodig.

2

20060101

99991231

val6675

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

De diagnose

• geen diagnose

kan niet voorkomen in combinatie met andere nevendiagnoses op dezelfde as

Als op een DBBC op

• As 1, As 2, As 3 of As 4

van de DSMIV kiest voor de diagnosecode

• geen diagnose

en er zijn op de betreffende as andere diagnoses geregistreerd

valt bijbehorende DBBC uit.

De diagnoses ‘geen diagnose’ zijn diagnoses uit codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose_Code de waarden ‘as1_18’, as1_18.02’ of as1_18.03’ bevatten.

Controleer op As 1, As 2, As 3 en As 4 of er een diagnose is geregistreerd terwijl er tegelijkertijd op de betreffende As de diagnose‘geen diagnose’ is geregistreerd. Wijzig indien nodig de diagnose

2

20060101

99991231

val6676

Overige Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Diagnose

• trekken van

bij Overige Diagnose_As1_tm_As5 komt alleen voor bij

• persoonlijkheidsstoornissen op As2

Als op een DBBC diagnoses zijn geregistreerd met het kenmerk

• trekken van

en de diagnose komt niet uit de groep

• persoonlijkheidsstoornissen op As2

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Persoonlijkheidsstoornissen’ zijn diagnosen uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose_Code de waarde ‘as2_16%’ bevat.

Verwijder in Overige Diagnose_As1_tm_As5 indien nodig het kenmerk ‘Trekken van’ of wijzig de diagnose naar een diagnose op As 2.

2

20060101

20101231

val6677

DBBC

Afkeurend

Een DBBC heeft geen activiteiten met alleen reistijd

Als bij een DBBC ‘tijdschrijf-activiteiten’ zijn geregistreerd en er is alleen reistijd vastgelegd

valt de DBBC uit.

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd de waarde ‘J’ bevat.

Een DBBC heeft geen activiteiten met alleen reistijd. Voeg directe / indirecte tijd bij de geregistreerde activiteit toe of verwijder de reistijd (en daarmee de activiteit).

2

20110101

99991231

val6677

DBBC

Afkeurend

Een DBBC bevat geen tijdschrijf-activiteiten waarop alleen reistijd is geregistreerd, tenzij het gaat om ‘no show’

Als bij een DBBC tijdschrijf-activiteiten zijn geregistreerd en er is alleen reistijd vastgelegd.

Uitzondering: bij activiteit ‘no show’ is het wel toegestaan om alleen reistijd te registreren.

valt de DBBC uit.

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

Activiteit ‘no show ambulant’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom ‘CL_Activiteit_Code de waarde ‘act-7.2’ bevat.

Voeg (in)directe tijd bij de geregistreerde activiteit toe of verwijder de reistijd (en daarmee de activiteit).

Uitzondering: bij activiteit No Show (Act_7.2) is het wel toegestaan om alleen reistijd te registreren.

2

20070101

99991231

val6679

DBBC

Afkeurend

Totaal aantal verblijfdagen binnen DBBC is niet groter dan loopduur DBBC.

Als bij een DBBC het aantal dagen verblijf de loopduur van een DBBC overschrijdt

Uitzondering: ‘no show klinisch’ valt buiten de telling

valt de DBBC uit.

Verblijfsdagen zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verblijfsdag’ bevat.

No Show Klinisch is een activiteit uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_code de waarde ‘act_8.5.7’ bevat.

Controleer het aantal verblijfsdagen of controleer de begin- en einddatum van de DBBC

2

20100101

99991231

val6680

DBBC

Afkeurend

Er mogen geen activiteitenbehalve

• pré intake

• intake/diagnostiek

• crisisopvang

• en/of algemeen indirecte tijd

worden geschreven op een DBBC die is afgesloten met de reden

• pré-intake, intake/diagnostiek/ crisisopvang

Als bij een DBBC met reden afsluiten

• pré-intake, intake/diagnostiek/ crisisopvang

activiteiten zijn geschreven anders dan

• pré intake

• intake/diagnostiek

• crisisopvang

• en/of algemeen indirecte tijd

valt de DBBC uit.

Afsluitreden Pre-Intake/Intake/Diagnostiek/Crisisopvang is een afsluitreden uit codelijst CL_Redensluiten waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code de waarde ‘5’ bevat.

Pré-intake is een activiteit uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_1’ bevat.

Controleer de reden van afsluiten of controleer de geschreven behandelactiviteiten

2

               

Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_2’ bevat.

   
               

Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7%’ bevat.

   
               

Crisisopvang activiteiten zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Dagbesteding’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_6%’ bevat.

   

20110101

99991231

val6683

DBBC

Afkeurend

Er mag niet meer dan 7 weken (49 dagen) verblijf worden geregistreerd op het zorgtype

• plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/317 Sv)

LET OP: ‘no show klinisch’ valt buiten de telling.

Als bij een DBBC meer dan 7 weken (49 dagen) verblijf is geregistreerd op het zorgtype

• plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/317 Sv)

LET OP: ‘no show klinisch’ valt buiten de telling.

valt de DBBC uit.

Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde ‘Verblijfsdag’ bevat, de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_8.5.%’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Branche_Indicatie de waarde ‘2’ bevat.

Verwijder de verblijfsdagen die het totaal van 49 dagen overschrijden of wijzig het zorgtype.

2

               

No Show Klinisch is een activiteit uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_code de waarde ‘act_8.5.7’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat.

   

20080101

99991231

val6693

DBBC

Afkeurend

Verrichting

• ambulante methadon

moet op dezelfde dag een tijdschrijf-activiteit

• farmacotherapie

bevatten

Als bij verrichting

• ambulante methadon

op dezelfde dag geen tijd is geregistreerd op activiteit

• farmacotherapie

valt de DBBC uit.

De verrichting ‘Ambulante Methadon’ is een activiteit uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Type de waarde ‘Verrichting’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_10.2’ bevat.

Controleer de juiste verrichting of voer een tijdschrijfactiviteit farmacotherapie toe

2

               

Tijdschrijf-activiteit ‘Farmacotherapie’ is een activiteit uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Type de waarde ‘Tijdschrijven’ bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_3.2’ bevat.

   

20070101

99991231

val6694

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC moet een hoofdbehandelaar hebben.

Als er bij een gesloten DBBC geen hoofdbehandelaar staat geregistreerd

valt de DBBC uit.

   

2

20070101

20081231

val6803

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft Gevaar op alle drie de assen

Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige score van het typeringselement gevaar ingevuld.

valt de DBBC uit.

 

Gesloten DBBC heeft Gevaar op alle drie de assen. Controleer of het typeringselement gevaar correct is ingevuld.

2

20090101

99991231

val6803

DBBC

Afkeurend

Gesloten DBBC heeft Gevaar op alle drie de assen

Als een DBBC gesloten is en er is niet op alle drie assen een geldige score van het typeringselement gevaar ingevuld.

Uitzondering:Bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie hoeft gevaar niet getypeerd te worden

valt de DBBC uit.

Sluitreden ‘Pre-intake/intake/diagnostiek/crisisinterventie’ is een sluitreden uit codelijst ‘CL_redensluiten’ waarvoor de kolom CL_Redensluiten_Code’ de waarde ‘5’ bevat.

Controleer of het typeringselement gevaar correct is ingevuld.

2

20070101

20101231

val6804

Zorgtraject

Afkeurend

Primaire diagnose mag niet zijn op:

• as1_18.02, as1_18.03

• as2_18.02, as2_18.03

Als bij een Zorgtraject op As 1 of As 2 één van de volgende codes als primaire diagnose geregistreerd is:

• as1_18.02, as1_18.03

• as2_18.02, as2_18.03

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Controleer de primaire diagnose op As 1 of As 2.

2

20110101

99991231

val6804

Zorgtraject

Afkeurend

Primaire diagnose mag niet zijn op:

• as1_18.02, as1_18.03, as2_18.02, as2_18.03

• as2_17.01

• as2_01.01.01, as2_01.01.02, as2_01.01.03

• as2_01.01.04, as2_01.01.05

Als bij een Zorgtraject op As 1 of As 2 één van de volgende codes als primaire diagnose geregistreerd is

• as1_18.02, as1_18.03, as2_18.02, as2_18.03, as2_17.01, as2_01.01.01

• as2_01.01.02, as2_01.01.03

• as2_01.01.04

• as2_01.01.05

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Controleer de primaire diagnose op As 1 of As 2.

2

20070101

20131231

val6805

Zorgtraject

Afkeurend

Zorgtraject moet Aard Delict hebben

Als een zorgtraject geen geldige score op Aard_Delict heeft

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

 

Voer 1 of meerdere geldige scores in op Aard Delict.

2

20070101

20081231

val6808

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

20090101

20091231

val6808

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

               

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

   

20100101

20111231

val6808

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Initieel zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

               

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

   

20120101

99991231

val6808

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële zorgtype

• TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

• Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

20070101

20081231

val6809

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• Terbeschikkingstelling

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële zorgtype

• Terbeschikkingstelling

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Terbeschikkingstelling’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘112’ bevat.

Beroepen uit de beroepenclusters ‘Medische beroepen’, ‘Psychologische beroepen’ of ‘Psychotherapeutische Beroepen’ zijn beroepen uit de codelijst CL_Beroep waarvoor de kolom CL_Beroep_Code de waarde ‘MB.%’, ‘PB%’, ‘PT%’ bevatten.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

20090101

20101231

val6809

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Initieel zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

   
               

Beroepen uit de beroepenclusters ‘Medische beroepen’, ‘Psychologische beroepen’ of ‘Psychotherapeutische Beroepen’ zijn beroepen uit de codelijst CL_Beroep waarvoor de kolom CL_Beroep_Code de waarde ‘MB.%’, ‘PB%’, ‘PT%’ bevatten.

   

20110101

99991231

val6809

DBBC

Afkeurend

Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële zorgtype Initieel zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische, Verpleegkundig of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Initieel zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘125’ bevat.

   
               

Beroepen uit de beroepenclusters ‘Medische beroepen’, ‘Psychologische beroepen’, of ‘Psychotherapeutische Beroepen’ zijn beroepen uit de codelijst CL_Beroep waarvoor de kolom CL_Beroep_Code de waarde ‘MB.%’, ‘PB.%’, ‘PT.%’ bevatten.

   

20070101

20081231

val6810

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Terbeschikkingstelling

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Terbeschikkingstelling

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Terbeschikkingstelling’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘112’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Terbeschikkingstelling’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘207’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

20090101

99991231

val6810

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst waarvoor kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘222’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

               

Vervolg zorgtype ‘Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘223’ bevat.

   
               

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘224’ bevat.

   
               

Initieel zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘225’ bevat.

   

20070101

20081231

val6811

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Terbeschikkingstelling

niet door Zelfstandig Gevestigde Praktijken

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Terbeschikkingstelling

heeft en het instellingstype is zelfstandig gevestigde praktijk

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Terbeschikkingstelling is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘112’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Terbeschikkingstelling is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘207’ bevat.

Wijzig het zorgtype of het instellingstype.

2

20090101

99991231

val6811

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (artikel 389-2 Sr)

• TBS met voorwaarden F56(artikel 38a Sr)

niet door Zelfstandig Gevestigde Praktijken

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)

• Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)

• Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)

• TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (artikel 389-2 Sr)

• TBS met voorwaarden F56(artikel 38a Sr)

heeft en het instellingstype is zelfstandig gevestigde praktijk

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘122’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘222’ bevat.

Initieel zorgtype ‘Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘123’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘223’ bevat.

Wijzig het zorgtype of het instellingstype.

2

               

Initieel zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘124’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘224’ bevat.

   
               

Initieel zorgtype ‘TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘125’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘225’ bevat.

   
               

Initieel zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (artikel 389-2 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘126’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (artikel 389-2 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘226’ bevat.

   
               

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden F56(artikel 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden F56(artikel 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat.

   

20070101

20081231

val6813

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

20090101

99991231

val6813

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘126’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘226’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

               

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat.

   

20070101

20081231

val6814

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

niet door Zelfstandig Gevestigde Praktijken

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft en het instellingstype is zelfstandig gevestigde praktijk

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat.

Wijzig het zorgtype of het instellingstype.

2

20090101

20091231

val6814

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

niet door Zelfstandig Gevestigde Praktijken

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft en het instellingstype is zelfstandig gevestigde praktijk

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘126’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘226’ bevat.

Wijzig het zorgtype of het instellingstype.

2

               

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat.

   
               

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat.

   

20070101

20081231

val6815

DBBC

Afkeurend

Initiële zorgtype

• Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële zorgtype

• Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen’ ios een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘118’ bevat.

Beroepen uit de beroepenclusters ‘Medische beroepen’, ‘Psychologische beroepen’, of ‘Psychotherapeutische Beroepen’ zijn beroepen uit de codelijst CL_Beroep waarvoor de kolom CL_Beroep_Code de waarde ‘MB.%’, ‘PB.%’, ‘PT.%’ bevatten.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

20090101

20091231

val6815

DBBC

Afkeurend

Initiële zorgtype

• ISD (artikel 44 b t/m 44 q Penitentiaire maatregel Pbw)

• interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• pré klinische interventie bij tbs-gestelden in het gevangeniswezen

• poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële zorgtype

• ISD (artikel 44 b t/m 44 q Penitentiaire maatregel Pbw)

• interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• pré klinische interventie bij tbs-gestelden in het gevangeniswezen

• poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische - of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

 

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

20100101

20101231

val6815

DBBC

Afkeurend

Initiële of vervolg zorgtype

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3) heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Interne overplaatsing op zorgafdeling in het

   
               

gevangeniswezen’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘138’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Poliklinische verrichtingen door GGZ in het

   
               

gevangeniswezen is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘140’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   

20110101

20131231

val6815

DBBC

Afkeurend

Initiële of vervolg zorgtype

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Interne overplaatsing op zorgafdeling in het

   
               

gevangeniswezen’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘138’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   

20140101

99991231

val6815

DBBC

Afkeurend

Initiële of vervolg zorgtype

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

• Verdiepingsdiagnostiek

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

• Verdiepingsdiagnostiek

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Interne overplaatsing op zorgafdeling in het

   
               

gevangeniswezen’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘138’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Verdiepingsdiagnostiek’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘146’ bevat.

   

20070101

20081231

val6816

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen’ ios een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘118’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

               

Vervolg zorgtype ‘Detentie bijzondere zorg in gevangeniswezen’ ios een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘213’ bevat.

   

20090101

20091231

val6816

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• ISD (artikel 44 b t/m 44 q Penitentiaire maatregel Pbw)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Pré klinische interventie bij tbs-gestelden in het gevangeniswezen

• Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• ISD (artikel 44 b t/m 44 q Penitentiaire maatregel Pbw)

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

• Pré klinische interventie bij tbs-gestelden in het gevangeniswezen

• Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

 

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

20100101

99991231

val6816

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

moet opname bevatten

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘138’ bevat.

Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.

2

               

Vervolg zorgtype ‘Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘238’ bevat.

   

20070101

20081231

val6817

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘120’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘215’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Beroepen uit de beroepenclusters ‘Medische beroepen’, ‘Psychologische beroepen’, of ‘Psychotherapeutische Beroepen’ zijn beroepen uit de codelijst CL_Beroep waarvoor de kolom CL_Beroep_Code de waarde ‘MB.%’, ‘PB.%’, ‘PT.%’ bevatten.

   

20090101

20091231

val6817

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (artikel 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (artikel 167 Sv / 244 Sv)

• Schorsing met voorwaarden (artikel 80-1 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (artikel 13-1 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (artikel 1961/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p-5 Sr)

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (artikel 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (artikel 167 Sv / 244 Sv)

• Schorsing met voorwaarden (artikel 80-1 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (artikel 13-1 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (artikel 1961/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p-5 Sr)

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   

20070101

20081231

val6818

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘120’ bevat.

Vervolg zorgtype ‘Titels met voorwaarden + artikel 37 Sr’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘215’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

20090101

20091231

val6818

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (artikel 167 Sv / 244 Sv)

• Schorsing met voorwaarden (artikel 80-1 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (artikel 13-1 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p-5 Sr)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (artikel 167 Sv / 244 Sv)

• Schorsing met voorwaarden (artikel 80-1 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (artikel 13-1 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p-5 Sr)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

               

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   

20100101

20101231

val6818

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype artikel

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

               

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   

20110101

20131231

val6818

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype artikel

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

               

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   

20140101

99991231

val6818

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype artikel

artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

• Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

valt de DBBC uit.

Zorgtype ‘Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘121’ bevat.

Controleer het zorgtype of controleer de leeftijd van de patiënt op de openingsdatum van de DBBC.

2

         

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

• Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

• Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

• Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

• Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)

• ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

 

Zorgtype ‘Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘128’ bevat.

Zorgtype ‘Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘129’ bevat.

   
         

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

• Verdiepingsdiagnostiek

niet bij patiënten jonger dan 16 jaar

• Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

• Verdiepingsdiagnostiek

heeft en de patiënt is bij het openen van de DBBC jonger dan 16 jaar

 

Zorgtype ‘Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘130’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo.558 Sv) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom C:_Zorgtype_Code de waarde ‘131’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘132’ bevat’.

   
               

Zorgtype ‘ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘135’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘142’ bevat.

   
               

Zorgtype ‘Verdiepingsdiagnostiek’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘146’ bevat.

   

20070101

99991231

val6823

DBBC

Afkeurend

No show klinisch één keer per opname

Als op een DBBC verblijfsdagen zijn geregistreerd en het betreft een aaneengesloten periode of 2 niet aaneengesloten periodes waartussen minder dan dertig dagen geen verblijfsdagen zijn geregistreerd en er is meer dan één maal de activiteit ‘no show klinisch’ geregistreerd

valt de DBBC uit.

No show klinisch is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_8.5.7’ bevat.

Verwijder No show klinisch tot maximaal 1 registratie per aaneengesloten klinische periode.

2

20090101

99991231

val6824

DBBC

Afkeurend

• Vluchtgevaar niet van toepassing

alleen bij ambulante patiënten.

Als bij een DBBC

• vluchtgevaar niet van toepassing

wordt geregistreerd en er is tevens verblijf geregistreerd.

valt de DBBC uit.

Vluchtgevaar- niet van toepassing is een gevaar type uit codelijst CL_Gevaar waarvoor de kolom CL_Gevaar_Code de waarde ‘2.05’ bevat.

Verwijder de verblijfsregistraties of verander de optie niet van toepassing op vluchtgevaar.

2

20090101

20091231

val6825

Tijdschrijven

Afkeurend

Activiteiten uit de groepen

• Pre-intake

• en Algemeen indirecte tijd

hebben geen directe tijd en geen reistijd

Als bij een DBBC activiteiten zijn geregistreerd uit de groepen

• Pre-intake

• en/of Algemeen Indirecte tijd

en er is directe tijd of reistijd geregistreerd op deze activiteiten.

Uitzondering: de activiteiten ‘Extern overleg met derden’ en ‘activiteiten ivm juridische procedures’ mogen wel reistijd hebben.

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Activiteiten uit de groep Pre-intake zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_1%’ bevat.

Activiteiten uit de groep Algemeen Indirecte Tijd zijn activiteiten uit de codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7%’ bevat.

Activiteit ‘Extern overleg met derden’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.9’ bevat.

Wijzig de geregistreerde activiteit of wijzig de tijdsregistratie mbt reistijd of wijzig directe minuten naar indirecte minuten.

2

               

Activiteit ‘Activiteit ivm juridische procedures’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.10’ bevat.

   
               

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

   

20090101

20091231

val6826

Tijdschrijven

Afkeurend

Reistijd geregistreerd op activiteit

• Extern overleg met derden

• of activiteit ivm juridische procedures

moet in combinatie met

• indirecte tijd

op deze activiteiten zijn geregistreerd.

Als bij een DBBC reistijd is geregistreerd op de activiteit

• Extern overleg met derden

• of activiteit ivm juridische procedures

en er is daarnaast geen

• indirecte tijd

geregistreerd op deze activiteiten

valt de DBBC uit.

Activiteit ‘Extern overleg met derden’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.9’ bevat.

Activiteit ‘Activiteit ivm juridische procedures’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.10’ bevat.

Verwijder de reistijd of registreer indirecte tijd.

2

               

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

   

20100101

20101231

val6826

Tijdschrijven

Afkeurend

Reistijd geregistreerd op activiteit

• Extern overleg met derden

• no show ambulant

• of activiteit ivm juridische procedures

moet in combinatie met

• indirecte tijd

op deze activiteiten zijn geregistreerd.

Als bij een DBBC reistijd is geregistreerd op de activiteit

• no show ambulant

• Extern overleg met derden

• of activiteit ivm juridische procedures

en er is daarnaast geen

• indirecte tijd

geregistreerd op deze activiteiten

valt de DBBC uit.

Activiteit ‘no show ambulant’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom ‘CL_Activiteit_Code de waarde ‘Act-7.2’ bevat.

Activiteit ‘Extern overleg met derden’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.9’ bevat.

Activiteit ‘Activiteit ivm juridische procedures’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de waarde CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.10’ bevat.

Verwijder de reistijd of registreer indirecte tijd.

2

               

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

   

20110101

99991231

val6826

Tijdschrijven

Afkeurend

Reistijd geregistreerd op activiteit

• Extern overleg met derden

• of activiteit ivm juridische procedures

moet in combinatie met

• indirecte tijd

op deze activiteiten zijn geregistreerd.

Als bij een DBBC reistijd is geregistreerd op de activiteit

• Extern overleg met derden

• of activiteit ivm juridische procedures

en er is daarnaast geen

• indirecte tijd

geregistreerd op deze activiteiten

valt de DBBC uit.

Activiteit ‘Extern overleg met derden’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.9’ bevat.

Activiteit ‘Activiteit ivm juridische procedures’ is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Code de waarde ‘act_7.10’ bevat.

Reistijd-activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_reistijd’ de waarde ‘J’ bevat.

Verwijder de reisttijd of registreer indirecte tijd.

2

20090101

20091231

val6827

Zorgtraject

Afkeurend

Primaire diagnose mag niet zijn op

• as1_18.02, as1_18.03, as2_18.02, as2_18.03

Als bij een Zorgtraject op As 1 of As 2 één van de volgende codes als primaire diagnose geregistreerd is

• as1_18.02, as1_18.03, as2_18.02, as2_18.03

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC’s uit.

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde ‘as1%’ of ‘as2%’ bevat.

Controleer de primaire diagnose op As 1 of As 2.

2

20100101

20101231

val6954

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

hebben activiteiten door beroep uit de beroepenclusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen

Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

• TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters

• Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische beroepen

valt de DBBC uit.

Initieel zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘126’ bevat’.

Vervolg zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘226’ bevat’.

Initieel zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘127’ bevat’

Initieel of vervolg zorgtype artikel Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

,TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters: Medische -, Psychologische- of Psychotherapeutische Beroepen. Voeg een activiteit toe, uitgevoerd door een beroep uit de beroepenclusters Medische-, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen of wijzig het zorgtype.

2

               

Vervolg zorgtype ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde ‘227’ bevat’

   

20110101

99991231

val6954

DBBC

Afkeurend

Initieel of vervolg zorgtype

• Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (ar