Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 12956A Archief Tweede Kamer 1980–1989, toegang 2.02.28

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid aan inventarisnummer 12956A van het Archief van de Tweede Kamer 1980–1989, toegang 2.02.28

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 21 februari 2011 (Stcrt 2011, 3681),

Besluit:

Aan inventarisnummer 12956A in het archief Tweede Kamer der Staten-Generaal 1945–1989, toegang 2.02.28, wordt met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer een beperking aan de openbaarheid gesteld. Deze beperking is geldig tot 1 januari 2046 of tot de betrokkene aantoonbaar is overleden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 24 juli 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina