Regeling Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten

[Regeling vervallen per 28-12-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 27-12-2015

Regeling Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten

Gelet op:

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld.

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op:

  • zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, voor zover daarop aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor zover deze wordt geleverd door of onder verantwoordelijkheid van een of meer vrijgevestigd medisch specialisten;

  • instellingen voor medisch specialistische zorg, indien en voor zover in of ten behoeve van die instelling vrijgevestigd medisch specialisten werkzaam zijn.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op psychiaters, die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als bedoeld in de Wet van 2 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Stb. 2006, 630, Artikel III).

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 28-12-2015]

Deze regeling heeft tot doel een effectieve uitvoering van het beheersmodel voor de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten te bevorderen. Om dit doel te bereiken acht de NZa het noodzakelijk om enkele voorwaarden, voorschriften en beperkingen vast te stellen op het gebied van:

 • het declaratieproces met betrekking tot het honorariumbedrag;

 • de inrichting van de administratie;

 • de (wijze van) aanlevering van gegevens aan de NZa.

Artikel 3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-12-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vrijgevestigd medisch specialist: medisch specialist die, anders dan in loondienst, voor eigen rekening en risico werkzaam is in of ten behoeve van een instelling voor medisch specialistische zorg.

 • b. instelling(en): instelling(en) voor medisch specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2 aanhef en onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

 • c. collectief: samenwerkingsverband van vrijgevestigd medisch specialisten dat optreedt als vertegenwoordiger van deze medisch specialisten ten opzichte van de instelling en dat is belast met de uitvoering van verdeelafspraken als bedoeld in deze regeling.

 • d. honorariumbedrag: honorariumtarief dat onderdeel uitmaakt van een tarief van een dbc-zorgprestatie.

 • e. honorariumomzet (jaar t): som van de:

  • (1) honorariumtariefopbrengst van dbc’s en dbc-zorgproducten in jaar t;

  • (2) honorariumtariefopbrengst van overige zorgproducten, ondersteunende en overige producten in jaar t;

  • (3) mutatie onderhanden werk;

   en omvat niet:

  • (4) in het kader van onderlinge dienstverlening gedeclareerde honorariumbedragen.

 • f. honorariumomzetplafond: bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, Wmg, die geldt voor de door of via een instelling gedeclareerde honorariumbedragen voor zorgprestaties van ten behoeve van die instelling werkzame vrijgevestigd medisch specialisten.

 • g. beleidsregel: de beleidsregel ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’.

 • h. aan-declaratie: het in rekening brengen van een honorariumbedrag overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 4, eerste lid.

 • i. via-declaratie: het in rekening brengen van een honorariumbedrag overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 4, tweede lid.

Artikel 4. Declaratievoorschriften

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 Aan-declaratie:

  • a. de vrijgevestigd medisch specialist brengt het honorariumbedrag in rekening aan de instelling;

  • b. de instelling brengt de DBC, het DBC-zorgproduct, danwel het overige zorgproduct, inclusief het door de vrijgevestigd medisch specialist bij hem in rekening gebrachte honorariumbedrag in rekening aan de consument of diens zorgverzekeraar;

  • c. het in rekening brengen als bedoeld onder (a) en (b) is slechts mogelijk, indien en voor zover de de NZa op grond van de beleidsregel in een beschikking gericht aan de instelling een aan-honorariumomzetplafond heeft vastgesteld.

 • 2 Via-declaratie:

  Indien en voor zover (1) de vrijgevestigd medisch specialist tot een collectief behoort én (2) door de NZa op grond van de beleidsregel een via-honorariumomzetplafond ten behoeve van dit collectief is vastgesteld, is de vrijgevestigd medisch specialist gerechtigd het honorariumbedrag in rekening te brengen aan de consument of diens zorgverzekeraar, via de instelling.

Artikel 5. Administratievoorschriften

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 De instelling richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit in ieder geval kan worden afgeleid:

  • a. het Onderhanden werk met betrekking tot de conform artikel 4, eerste lid, in rekening te brengen honorariumbedragen en de wijze waarop het onderhanden werk is berekend;

  • b. de honorariumbedragen die zij conform artikel 4, eerste lid, in rekening heeft gebracht;

  • c. welke vrijgevestigd medisch specialisten deelnemen aan een bij haar ingesteld collectief;

  • d. honorariumbedragen die conform artikel 4, tweede lid, door de vrijgevestigd medisch specialist(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van een collectief via de instelling in rekening zijn gebracht;

  • e. de honorariumbedragen die conform artikel 4, eerste en tweede lid, door haar of via haar in rekening zijn gebracht in het kader van de uitoefening van zorgfuncties waarvoor een beschikbaarheidbijdrage is toegekend op grond van de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag’.

 • 2 De medisch specialist die deel uitmaakt van een collectief richt zijn administratie op een zodanige wijze in dat daaruit in ieder geval kan worden afgeleid:

  • a. het Onderhanden werk met betrekking tot de conform artikel 4, tweede lid, in rekening te brengen honorariumbedragen, alsook de wijze waarop het onderhanden werk is berekend;

  • b. de honorariumomzet die voortvloeit uit de honorariumbedragen die hij conform artikel 4, tweede lid, in rekening heeft gebracht.

Artikel 6. Overdracht en inhouding honorariumbedragen

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 De instelling draagt ontvangsten voor een door een vrijgevestigd medisch specialist op grond van artikel 4, tweede lid, via haar gedeclareerd honorariumbedrag over aan het collectief waaraan deze vrijgevestigd medisch specialist deelneemt.

 • 2 De overdracht van honorariumbedragen als bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats voor zover het totaal van de afgedragen honoraria het voor het betreffende collectief vastgestelde honorariumomzetplafond niet overstijgt.

 • 3 Voor zover het totaal van de afdracht, bedoeld in het eerste lid, het in het tweede lid genoemde honorariumomzetplafond te boven gaat, houdt de instelling de ontvangsten, bedoeld in het eerste lid, in.

 • 4 Op grond van artikel 10, tweede lid, resulteren de ontvangsten, bedoeld in het derde lid, in een terugbetalingsverplichting van de instelling aan het Zorgverzekeringsfonds.

  Indien de NZa met inachtneming van artikel 11 van de beleidsregel de in de vorige zin genoemde terugbetalingsverplichting vermindert, staat het de instelling vrij, in afwijking van artikel 6, derde lid, van deze regeling, het bedrag dat met die vermindering correspondeert, af te dragen aan het betreffende collectief.

Artikel 7. Regelmatige gegevensverstrekking

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 De instelling is verplicht de NZa uiterlijk 1 juni van jaar t +1 over het totaal van haar honorariumomzet over het jaar t te informeren. Daarbij dient de instelling onderscheid te maken tussen honoraria die op grond van artikel 4, eerste lid, in rekening zijn gebracht en honoraria die door een collectief op grond van artikel 4, tweede lid, via haar in rekening zijn gebracht.

 • 2 De opgave dient te geschieden middels een door de NZa beschikbaar te stellen formulier en bijbehorend controleprotocol waarin de gegevens en inlichtingen worden opgevraagd. Andere vormen van aanlevering zijn niet toegestaan. Voor onjuiste, onvolledige, niet of niet tijdig ingediende formulieren geldt, dat de NZa een handhavingstraject start om langs die weg aanlevering van het formulier en het bijbehorende controleprotocol af te dwingen.

 • 3 De opgave bedoeld in het eerste lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  • een door de instelling ondertekend voorblad van het formulier, genoemd in het tweede lid;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • de bijbehorende accountantsverklaring (zie ook artikel 8).

 • 4 De hierboven genoemde aanleververplichting geldt onverminderd voor honorariumomzetplafonds waarvoor een beschikking van € 0 is afgegeven.

Artikel 8. Accountantcontrole gegevensverstrekking

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 De instelling draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 7 verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

 • 2 De in het eerste lid beschreven verplichting geldt niet voor instellingen met een honorariumjaaromzet door vrijgevestigd medisch specialisten van minder dan € 100.000.

Artikel 9. Wijze van gegevensverstrekking

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 De instelling verzendt haar opgave als bedoeld in artikel 7 naar formulierencure@nza.nl.

 • 2 Het in artikel 7, tweede lid, bedoelde formulier en controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).

Artikel 10. Afdracht overschrijding honorariumomzetplafond

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 In geval de som van de op grond van de artikel 4, eerste lid, verantwoorde honorariumomzet het voor de instelling vastgestelde honorariumomzetplafond overschrijdt, draagt de instelling het verschil tussen de in rekening gebrachte honorariumbedragen en het vastgestelde honorariumomzetplafond af aan het Zorgverzekeringsfonds.

 • 2 In geval de som van de op grond van de artikel 4, tweede lid, verantwoorde honorariumomzet het voor een collectief vastgestelde honorariumomzetplafond overschrijdt, draagt de instelling het verschil tussen de in rekening gebrachte honorariumbedragen en het voor het betreffende collectief vastgestelde honorariumomzet-plafond namens het collectief af aan het Zorgverzekeringsfonds.

Artikel 10a. Overgangsbepalingen: samenloop met invoering integrale tarieven

[Vervallen per 28-12-2015]

 • 1 Als gevolg van de invoering van integrale tarieven per 1 januari 2015 en de gelijktijdige beëindiging van het beheersmodel, is het per die datum voor (collectieven1 van) vrijgevestigd medisch specialisten niet langer mogelijk, c.q. toegestaan, om honorariumbedragen op grond van de beleidsregel ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’ (BR/CU-2127) aan of via de instelling in rekening te brengen.

 • 2 Het in het vorige lid bepaalde geldt niet, indien en voor zover het honorariumbedragen betreft die betrekking hebben op DBC-zorgproducten of overige zorgproducten die vóór 1 januari 2015 zijn geopend, maar na 1 januari 2015 zijn gesloten (hierna: overloop DBC’s 2015).

 • 3 Op de honorariumomzet van het jaar 2014 blijven de artikelen 4 tot en met 10 van deze regeling onverminderd van toepassing.

 • 4 Op grond van het gestelde in het vorige lid en met inachtneming van artikel 7, dienen instellingen de NZa uiterlijk op 1 juni 2015 te informeren over het totaal van hun honorariumomzet over 2014.

 • 5 Tot de honorariumomzet 2014 behoren niet:

  • de overloop DBC’s 2015, met uitzondering van het onderhanden werk per 31 december 2014;

  • de na 1 januari 2015 geopende (en gesloten) DBC-zorgproducten en overige zorgproducten.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 28-12-2015]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg zal deze regeling ten minste twee dagen vóór de datum van inwerkingtreding in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘regeling Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.A. Ruys

voorzitter Raad van Bestuur a.i.
 1. Of hun rechtsopvolgers, indien daarvan op of na 1 januari 2015 sprake is.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina