Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zee en Delta 2013

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 29-07-2014 t/m heden

Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zee en Delta 2013

De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ten aanzien van de in het tweede lid genoemde artikelen van het Binnenvaartpolitiereglement worden mandaat en machtiging verleend aan de volgende functionarissen werkzaam bij Rijkswaterstaat Zee en Delta:

    • a. de directeur Netwerkontwikkeling;

    • b. het hoofd van de afdeling Vergunningverlening;

    • c. de hoofden van de districten Noord en Zuid.

  • 3 Het mandaat verleend aan de directeur Netwerkontwikkeling omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar, mits het besluit waartegen bezwaar is gemaakt niet door hem in mandaat is genomen. Het mandaat verleend aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en de hoofden van de districten Noord en Zuid heeft geen betrekking op de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 2

Het Besluit mandaat Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zeeland inzake bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Zee en Delta 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta,

J.A. Jacobs

Naar boven