Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet

[Regeling vervallen per 01-10-2019.]
Geldend van 18-04-2018 t/m 30-09-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2014, 642067-123483-J houdende vergoeding bijzondere transitiekosten van organisaties in verband met de inwerkingtreding van de Jeugdwet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5 van de begroting van VWS;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. jeugdhulp: jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

  • b. jeugdreclassering: jeugdreclassering als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

  • c. kinderbeschermingsmaatregelen: kinderbeschermingsmaatregelen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

  • d. organisatie: aanbieder van jeugdhulp, organisatie voor advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld of kindermishandeling of uitvoerder van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;

  • e. voorziening: vorm van jeugdhulp of uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;

  • f. Autoriteit: Transitie Autoriteit Jeugd bedoeld in het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd;

  • g. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • h. jaaromzet in 2013: jaaromzet zoals die valt af te leiden uit de door een accountant gecontroleerde jaarrekening 2013 van de aanvragende organisatie;

  • i. intramurale plaats: jeugdhulp in combinatie met 24-uurs verblijf.

 • 2 Indien de besluiten van de minister op grond van deze regeling betrekking hebben op een subsidieverstrekking aan een organisatie die uitvoerder is van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering worden de besluiten genomen mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 4 Op de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling aan een organisatie die uitvoerder is van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2019]

De minister kan aan een organisatie een subsidie verstrekken:

 • a. [Red: vervallen;]

 • b. [Red: vervallen;]

 • c. ten behoeve van de kosten die een organisatie, die voor de bekostiging van een voorziening afhankelijk is van een groot aantal gemeenten, moet maken om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, indien die bekostiging door gemeenten, ondanks aantoonbare inspanningen van de organisatie, vanwege het grote aantal betrokken gemeenten mogelijk gedurende enige tijd op zich laat wachten. Van een groot aantal betrokkenen is sprake:

  • indien een organisatie zowel in ten minste 10 samenwerkingsregio’s een omzet heeft behaald van ten minste 2% per regio als in ten hoogste 2 samenwerkingsregio’s een omzet van ten hoogste 30% per regio heeft behaald en in alle andere regio’s een omzet van ten hoogste 20% per regio heeft behaald, of

  • indien de organisatie in tenminste 20 gemeenten omzet heeft gerealiseerd en in tenminste 3 samenwerkingsregio’s minimaal 2% van de omzet heeft behaald en gecontracteerd is voor minimaal 20 intramurale plaatsen.

  Bij de bepaling van de omzet wordt uitgegaan van het meest recente jaar waarin de jaarrekening, voorzien van een controleverklaring, is vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder c kan tot uiterlijk 1 januari 2019 worden ingediend.

 • 2 Een aanvraag die op of na 1 januari 2019 wordt ingediend, wordt afgewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 De Autoriteit brengt op verzoek van de minister advies uit over de op de aanvraag van een subsidie te nemen beslissing.

 • 2 Bij de beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening betrekt de minister het advies van de Autoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder a, wordt alleen verstrekt indien de organisatie de voorziening lopende het jaar 2015 blijft bieden zolang dat nodig is om continuïteit te verzekeren en de voorziening daarna beëindigt.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan 80% van dat deel van de jaaromzet in 2013 van de organisatie dat de voorziening betreft waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder b, wordt alleen verstrekt indien:

  • a. sprake is van vermindering van de bekostiging van een voorziening;

  • b. de organisatie voldoende aannemelijk maakt dat zij in staat is om de organisatie na aanpassing aan de eisen die de gemeenten stellen aan de bekostiging, voort te zetten;

  • c. de organisatie maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om, met gebruikmaking van de gevraagde subsidie, lasten en baten met elkaar in evenwicht te brengen;

  • d. de organisatie de kosten waarvoor de subsidie wordt gevraagd redelijkerwijs niet zelf kan dragen;

  • e. de subsidie in verhouding tot dat deel van de jaaromzet in 2013 van de organisatie dat de voorziening betreft waarvoor de subsidie wordt gevraagd, door de Autoriteit als redelijk wordt beoordeeld.

 • 2 Indien de minister en de Minister van Veiligheid en Justitie jegens een gemeente bestuurlijke maatregelen hebben getroffen die zien op het sluiten van een overeenkomst met een organisatie en van de gemeente en de organisatie redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat zij de kosten bedoeld in artikel 2, onder b, volledig voor hun rekening nemen, kan eveneens een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder b, verstrekt worden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder c, bedraagt maximaal 15% van dat deel van de omzet van de organisatie dat de voorzieningen betreft waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft.

 • 2 De subsidie wordt door de subsidie ontvanger uiterlijk binnen één jaar na de verlening terugbetaald. De subsidie wordt daarna op nihil vastgesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling bedraagt € 200 miljoen.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2019]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2019.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina