Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Afwijkende registratie binnen twaalf weken ongedaan maken

Als van de verzekerde bij UWV een adres in Nederland bekend is, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt UWV de verzekerde schriftelijk de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen twaalf weken ongedaan te laten maken.

Artikel 3. Geen opschorting en beëindiging opschorting

 • 1 Opschorting in verband met de afwijkende registratie, bedoeld in artikel 2, vindt niet plaats of wordt beëindigd, als:

  • a. de uitkering of een deel van de uitkering niet of niet langer rechtstreeks aan de verzekerde zelf wordt uitbetaald; of

  • b. is vastgesteld dat de verzekerde in het buitenland woont of verblijft; of

  • c. de verzekerde aantoont dat hij bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente, bedoeld in artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen, die tot gevolg heeft dat de afwijkende registratie niet ongedaan wordt gemaakt.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid onder a wordt de uitkering geacht rechtstreeks aan de verzekerde zelf te worden uitbetaald, als de uitkering of een deel van de uitkering wordt uitbetaald aan:

  • a. een bewindvoerder, curator of andere vertegenwoordiger van de verzekerde;

  • b. een schuldeiser van de verzekerde die beslag op de uitkering heeft laten leggen.

 • 3 Als de verzekerde na afloop van de bezwaar- of beroepsprocedure, bedoeld in het eerste lid onder c, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft met gegevens over het vertrek uit Nederland, vindt alsnog opschorting plaats tot verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

Artikel 4. Ingangsdatum opschorting

Een opschorting wordt geëffectueerd met ingang van de eerstvolgende betaling.

Artikel 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006

De Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 zijn niet van toepassing op de opschorting in verband met de afwijkende registratie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 27 mei 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Naar boven