Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)

Geldend van 26-07-2014 t/m heden

Besluit van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 juli 2014, nummer D_IT30YFY, tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud van woon- en werkverblijven van leden van het Koninklijk Huis

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 2.23, aanhef en onder b., van de Aanbestedingswet (Stb. 2012, 224),

Besluit:

Artikel 1

Opdrachten voor diensten, leveringen en werken in het kader van ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud van woon- en werkverblijven van leden van het Koninklijk Huis, worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina