Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142443, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart (Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van Argonaut Advies B.V. van 6 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/144340;

BESLUIT:

Artikel 1

Aan de directeur van Argonaut Advies B.V. wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

Aan de directeur van Argonaut Advies B.V. wordt machtiging verleend tot:

 • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

 • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De directeur van Argonaut Advies B.V. kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

 • 2 Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1, 2 of 3 luidt de ondertekening:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze:’

  (gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de gemandateerde of gemachtigde functionaris).

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina