Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO 2015
Wmo 2015
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0035362
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023
 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 7. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
 8. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 9. Protocol Voorzieningen UWV 2021
 10. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning
 11. Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 13. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
 14. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018
 15. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 16. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 17. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 18. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 19. Verzamelbesluit VWS 2020
 20. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)
 21. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
 22. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 5. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 5
 8. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 9. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
  Artikel: 4
 10. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
  Artikel: 4
 11. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
  Artikel: 4
 12. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 4
 13. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  Bijlage: Inhoud
 16. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.5
 17. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 18. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 19. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 20. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 21. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27b, 27h
 22. Besluit experiment onderwijszorgarrangementen
  Artikel: 1
 23. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 12
 24. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2
 25. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 26. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 27. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 3
  Bijlage: 1
 28. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
  Artikel: 1
 29. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Bijlage: Beleidskader inzake subsidiëring van de uitvoering van gespecialiseerde cliëntondersteuning
 30. Circulaire Adresonderzoek BRP
  Tekst: tekst
 31. Gemeentewet
  Bijlage: I
 32. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Artikel: 6m
 33. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 34. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 35. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 36. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 37. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 38. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 39. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 40. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 4, 5, 6
 41. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 4, 5
 42. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 43. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 44. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 45. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 46. Participatiewet
  Artikel: 10g
 47. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 20d
 48. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 49. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 50. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 51. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 52. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 53. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 54. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 55. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 56. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  Tekst: tekst
 57. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 58. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 59. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 60. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 61. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 62. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 63. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 64. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  Artikel: 1
 65. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 66. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 67. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 9
 68. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikel: 4.4
 69. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.7a, 9.6
 70. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Bijlagen: 1, 2
 71. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 72. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 1
 73. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  Artikel: 1.1
  Bijlage: I
 74. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 1
 75. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  Artikel: 1
 76. Regeling verzameluitkering kwijtschelding schulden VWS-domein
  Bijlage: bij artikel 1 in verband met het begrip ‘schulden binnen het VWS-domein’
 77. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 7a
 78. Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
  Artikel: 1
 79. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15b
 80. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 3
 81. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  Artikelen: 1, 3
 82. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 83. Subsidieregeling veerkracht en zeggenschap
  Artikel: 1
 84. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 1.1, 7.1, 7.2
 85. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 86. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7a
  Bijlage: B
 87. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 88. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 1
  Hoofdstuk: 3b
  Bijlage: A
 89. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 90. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 91. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 92. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXB
 93. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVII
 94. Verzamelwet VWS 2016
 95. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 96. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 97. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 98. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 99. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 100. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
 101. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 8d
 102. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 3.12
 103. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 104. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 105. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 10.5.1, 11.1.6, 3.3.6, 3.3.6a, 9.1.3
 106. Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015
 107. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 108. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 109. Wet open overheid
  Artikel: 9.53a
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 110. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 111. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg
 112. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 113. Ziektewet
  Artikel: 40
 114. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36288
Aanhangig 36295
Aanhangig 36357
Aanhangig 36444
Aanhangig 36512
Aanhangig 36546
Aanhangig 36579
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 285 35515
Wijziging 05-02-2020
samen met
24-04-2019
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 185
35299
samen met
35093
Wijziging 05-02-2020
samen met
23-01-2019
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 52
35299
samen met
34874
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841
Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 188 35816 11-03-2024 Stb. 2024, 55
Wijziging 11-09-2023 Stcrt. 2023, 25444 11-09-2023 Stcrt. 2023, 25444
Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 283 35771 06-10-2022 Stb. 2022, 391
Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 188 35816 16-06-2022 Stb. 2022, 241
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
t/m 01-01-2018 1) Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 224 34994 10-07-2019 Stb. 2019, 284
tot 01-01-2019 2) Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857 13-02-2019 Stb. 2019, 74
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
t/m 01-07-2019 3) Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483
t/m 01-01-2018 4) , t/m 01-01-2019 5) Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857 13-02-2019 Stb. 2019, 74
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 05-11-2018 Stb. 2018, 416
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 6) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 18-05-2016
samen met
09-07-2014
Stb. 2016, 206
samen met
Stb. 2014, 280
34191
samen met
33841
18-05-2016
samen met
09-07-2014
Stb. 2016, 206
samen met
Stb. 2014, 280
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2015 7) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 215 33990 01-06-2016 Stb. 2016, 216
Nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1.1.1 , Artikel 3a.1.21)
 2. Heeft betrekking op Artikel 8.32)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3a.1.13)
 4. Heeft betrekking op Artikel 1.1.1 , Artikel 2.2.4 , Artikel 8.2 , Artikel 3a.1.24)
 5. Heeft betrekking op Artikel 2.2.45)
 6. Heeft betrekking op Artikel 1.1.1 , Artikel 3.4 , Artikel 4.2.5 , Artikel 5.1.1 , Artikel 5.1.2 , Artikel 5.1.3 , Artikel 5.1.4 , Artikel 5.1.5 , Artikel 5.1.6 , Artikel 5.2.1 , Artikel 5.2.4 , Artikel 5.2.5 , Artikel 5.3.1 , Artikel 5.3.2 , Artikel 6.16)
 7. Heeft betrekking op Artikel 1.1.1 , Artikel 4.2.12 , Artikel 5.2.9 , Artikel 7.34 , Artikel 8.3 , Artikel 8.117)
Naar boven