Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 4. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 5. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 3
 6. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikelen: 1, 3, 5, 7
 7. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 8. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 9. Besluit kwaliteit kinderopvang
  Artikel: 1
 10. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 11. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 12. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 13. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 12
 14. Jeugdwet
  Artikelen: 1.1, 1.2
 15. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 16. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 17. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 18. Regeling Halt 2013
  Artikel: 19
 19. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Bijlagen: 1, 2
 20. Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 1
 21. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 1
 22. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 1
 23. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 1
 24. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikel: 1
 25. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22a
 26. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
  Artikel: 1.1
 27. Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers
  Artikel: 1
 28. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikelen: 1, 15b
 29. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikelen: 1, 6
 30. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 31. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  Artikel: 1
 32. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 33. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 34. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 35. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 36. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 37. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 38. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 39. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 40. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 41. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 3.12
 42. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 43. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 44. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.51a
 45. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 46. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 47. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 48. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 49. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 50. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 51. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 52. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 53. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 54. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 55. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  Artikel: III
 56. Wijzigingswet Wet langdurige zorg (toegang tot deze wet aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)
  Artikel: III
 57. Ziektewet
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 285 35515
Aanhangig 36444
Aanhangig 36295
Aanhangig 36288
01-07-2023 Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 283 35771 06-10-2022 Stb. 2022, 391
01-07-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
19-03-2020 t/m 01-01-2018 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-07-2019 t/m 01-01-2018 Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
19-07-2014 Nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Naar boven