Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO 2015
Wmo 2015
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0035362
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2020
 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 7. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
 8. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 9. Protocol Voorzieningen UWV 2020
 10. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning
 11. Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 13. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018
 14. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 16. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 17. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 18. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)
 19. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
 20. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 7. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.5
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 10. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 12. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 13. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27b, 27h
 14. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 3
 15. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2
 16. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 3
  Bijlage: 1
 19. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 20. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  Bijlage: bijlage
 21. Gemeentewet
  Bijlage: I
 22. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 23. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 24. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 25. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 26. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 27. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 29. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 30. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Teksten: tekst, tekst
 31. Participatiewet
  Artikel: 10g
 32. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 33. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 34. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 35. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 36. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 37. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 38. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  Tekst: tekst
 39. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 40. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 41. Regeling Age Friendly Cultural Cities
  Artikel: 1
 42. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 43. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 44. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 45. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 46. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 47. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  Artikel: 1
 48. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 49. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 50. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 4, 9
 51. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.7a, 9.6
 52. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 53. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikelen: 1, 4
 54. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 7a
 55. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Bijlage: 1
 56. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 57. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 58. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 1.1, 7.1, 7.2
 59. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 60. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7a
  Bijlage: B
 61. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 62. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 1
  Bijlage: A
  Hoofdstuk: 3b
 63. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 64. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXB
 65. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVII
 66. Verzamelwet VWS 2016
 67. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 68. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 69. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 70. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 71. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 72. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
 73. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 74. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 75. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 10.5.1, 11.1.6, 11.4.1, 11.4.2, 3.3.6, 3.3.6a, 9.1.3
 76. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 77. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 78. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 79. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 80. Ziektewet
  Artikel: 40
 81. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14a
Terug naar begin van de pagina