Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-07-2019 t/m 17-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 4. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 5. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 3
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 7. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 8. Besluit kwaliteit kinderopvang
  Artikel: 1
 9. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 9.1, 9.3, 9.4, 9.6
 10. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 11. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 12. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 12
 13. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 14. Jeugdwet
  Artikelen: 1.1, 1.2
 15. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 16. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 17. Protocol Voorzieningen UWV 2019
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV 2019
 18. Regeling Halt 2013
  Artikel: 19
 19. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22a
 20. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel: 1
 21. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
  Artikel: 1.1
 22. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 23. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 24. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 25. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 26. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 29. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 30. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 31. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 32. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 33. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.51a
 34. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 35. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 36. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 37. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 38. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 39. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 40. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 41. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 42. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 43. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  Artikel: III
 44. Ziektewet
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina