Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-08-2018 t/m 16-11-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO 2015
Wmo 2015
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0035362
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 2. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit langdurige zorg
 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 7. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 8. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning
 9. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 10. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018
 11. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 12. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 13. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 14. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 15. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
 17. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
  Artikel: 1
  Bijlage: Wet maatschappelijke ondersteuning
 7. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.5
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 10. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 12. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 13. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27b, 27h
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2, 9.3
 15. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 16. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 3
  Bijlage: 1
 17. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  Bijlage: bijlage
 18. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 19. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 20. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 21. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 23. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 24. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 25. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 26. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 27. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 28. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  Tekst: tekst
 29. Regeling Age Friendly Cultural Cities
  Artikel: 1
 30. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 31. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 32. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 33. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 34. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 35. Regeling aanlevering kostprijsgegevens ggz en fz
  Bijlage: 1
 36. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  Artikel: 1
 37. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 38. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 4, 9
 39. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.7a, 9.6
 40. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 41. Regeling ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg'
  Bijlage: 1
 42. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Bijlage: 1
 43. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 44. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 1.1, 2.1, 7.1, 7.2
 45. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 46. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7a
  Bijlage: B
 47. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 1
  Bijlage: A
 48. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXB
 49. Verzamelwet VWS 2016
 50. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 51. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 52. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 53. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 54. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 55. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 56. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 57. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 11.1.6, 11.4.1, 11.4.2, 3.3.6, 3.3.6a, 9.1.3
 58. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 59. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 60. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 61. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 62. Ziektewet
  Artikel: 40
 63. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14a
Terug naar begin van de pagina