Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 13-06-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO 2015
Wmo 2015
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0035362
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 2. Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit langdurige zorg
 6. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 7. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 8. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 9. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 10. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
  Bijlage: 1
 4. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.5
 5. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 6. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 7. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 8. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 9. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27b, 27h
 10. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2, 3.3.3.1
 11. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 12. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 13. Gemeentewet
  Bijlage: I
 14. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 15. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 1
 16. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 17. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Circulaired.divisie: 4.2.10
 18. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 19. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 20. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector
  Bijlage: bijlage
 21. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 9.6
 22. Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015–2017
  Artikelen: 1.2, 1.4
 23. Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015–2017
  Artikel: 1.2
 24. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 1.1, 2.1, 7.1, 7.2
 25. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 26. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7a
  Bijlage: B
 27. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 1
  Bijlage: behorende bij artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 28. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 29. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 30. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 33. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 34. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 35. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 11.1.6, 11.4.1, 11.4.2, 3.3.6, 3.3.6a, 9.1.3
 36. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 37. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 38. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 39. Ziektewet
  Artikel: 40
 40. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14a
Terug naar begin van de pagina