Subsidieregeling missievouchers 2014

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 17-10-2015 t/m 30-06-2017

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 juli 2014, nr. MinBuza-2014.361955 inzake subsidieverstrekking voor deelname aan collectieve activiteiten met het oog op internationaal ondernemen door MKB-ondernemingen (Subsidieregeling missievouchers 2014)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

 • MKB-onderneming: onderneming als omschreven Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen1;

 • collectieve activiteit: collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt die is vermeld in http://www.internationaalondernemen.nl/agenda, in de vorm van

  • a. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen, of in de vorm van

  • b. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat Nederlandse bedrijven met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs,

  met uitzondering van collectieve activiteiten die worden georganiseerd in opdracht van de overheid;

 • exportquote: de waarde van geëxporteerde goederen en diensten uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet;

 • nieuwe markt: markt waarop MKB-onderneming nog niet structureel actief is, in die zin dat de export naar deze markt over de laatste twaalf maanden niet meer bedraagt dan 3 procent van de omzet van de MKB-onderneming.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2017]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming een voucher verstrekken ten behoeve van een collectieve activiteit die in de eerstvolgende twaalf maanden zal plaatsvinden. De minister verstrekt op grond van deze regeling per kalenderjaar niet meer dan één voucher aan dezelfde MKB-onderneming.

 • 2 Op verzoek van de MKB-onderneming kan de minister de geldigheidsduur van het voucher verlengen of het voucher bestemmen voor een andere collectieve activiteit dan die waarop de aanvraag betrekking had.

 • 3 Vouchers worden uitsluitend verstrekt aan MKB-ondernemingen waarvan de exportquote over de afgelopen twaalf maanden lager is dan 25% of waarvoor de desbetreffende markt een nieuwe markt is.

 • 4 Het voucher biedt aanspraak op een korting van ten hoogste € 1.500 op de kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt. De korting kan niet meer bedragen dan de kosten, bedoeld in de eerste volzin.

 • 5 Vouchers zijn niet overdraagbaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2017]

Bij de toepassing van deze regeling neemt de minister de de-minimisverordening in acht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Voor toepassing van deze regeling in 2014 geldt een plafond van 600 vouchers. De minister maakt plafonds voor de tijdvakken na 2014 in de Staatscourant bekend.

 • 2 De minister verdeelt de beschikbare vouchers in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2017]

De minister verstrekt op aanvraag een bedrag ter hoogte van de op grond van artikel 2, vierde lid, verstrekte korting doch niet meer dan € 1.500 aan de organisator van de collectieve activiteit die in verband daarmee een geldige voucher overlegt. Een voucher van een MKB-onderneming die niet aan de betreffende collectieve activiteit heeft deelgenomen of die later dan drie maanden na afloop van de collectieve activiteit wordt ingediend, komt niet voor verzilvering in aanmerking. De minister kan op verzoek van de organisator deze termijn ten hoogste een maal verlengen met ten hoogste drie maanden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling missievouchers 2014.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 augustus 2014 en vervalt met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

 1. Pb. 2003, L 124

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina