Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

Geldend van 14-08-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2014, nr. 2014-0000098169, tot vaststelling van de regels omtrent de openbaarmaking van inspectiegegevens door de Inspectie SZW bij zware of ernstige asbestovertredingen (Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 2

 • 2 Openbaarmaking vindt plaats op de website van de Inspectie SZW.

Artikel 3

 • 1 De Inspectie SZW maakt in geval van overtreding van de in artikel 1 genoemde artikelen de volgende inspectiegegevens actief openbaar:

  • a. de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon dan wel van de natuurlijke persoon;

  • b. de geconstateerde overtreding;

  • c. de datum waarop de overtreding is geconstateerd;

  • d. de locatie waar het asbest aanwezig is of is geweest;

  • e. welk bestuurlijk besluit is genomen, dan wel welke bestuurlijke besluiten zijn genomen vanwege de overtreding op grond van de artikelen 28a, 33 of 34 van de Arbeidsomstandighedenwet;

  • f. of tegen de onder e bedoelde bestuurlijke besluiten een rechtsmiddel is ingesteld dan wel of daartoe nog de mogelijkheid bestaat.

 • 2 Op verzoek van belanghebbende kan in de zienswijzefase bedoeld in artikel 4 een schriftelijke reactie over de openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, van ten hoogste 100 woorden worden gevoegd bij de openbaar te maken gegevens op de website van de Inspectie SZW. Onderdelen van de schriftelijke reactie die persoonsgegevens, bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden dan wel strafbare of aanstootgevende uitlatingen bevatten, worden niet op de website van de Inspectie SZW gepubliceerd.

Artikel 4

 • 2 Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen tot openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid. De zienswijze op het voornemen tot openbaarmaking wordt gelijktijdig gevraagd met de zienswijze op het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens overtreding van één of meerdere artikelen genoemd in artikel 1 dan wel het voornemen tot het opleggen van het bevel tot stillegging van werk in verband met recidive, bedoeld in artikel 28a, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 5

 • 1 De openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, op de website van de Inspectie SZW geschiedt niet eerder dan nadat tien werkdagen zijn verstreken nadat het besluit tot openbaarmaking aan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de overtreding heeft begaan bekend is gemaakt.

 • 2 Indien binnen tien werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid bekend is gemaakt, wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Artikel 6

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, blijven na plaatsing op de website vijf jaar na de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden op de website van de Inspectie SZW toegankelijk.

 • 2 Indien in verband met een beslissing op bezwaar, beroep of hoger beroep over een door de Inspectie SZW genomen bestuurlijk besluit als bedoeld in artikel 3, onder e, wordt vastgesteld dat de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet meer juist of volledig zijn, worden deze gegevens op de website van de Inspectie SZW binnen vijf werkdagen na de betreffende beslissing door de Inspectie SZW aangepast.

Artikel 7

 • 2 Indien sprake is van een groot publiek belang in verband met direct gevaar of direct dreigend voor de gezondheid en veiligheid van derden, wordt een persbericht als bedoeld in het eerste lid onverwijld na constatering van de overtreding uitgebracht.

 • 3 In een persbericht als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan naast de in artikel 3 genoemde gegevens zo nodig aanvullende relevante informatie worden vermeld.

Artikel 8

Deze beleidsregel is van toepassing op overtredingen die na inwerkingtreding van deze beleidsregel worden geconstateerd.

Artikel 9

Deze beleidsregel treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina