Mandaatbesluit directeur 3W

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Mandaatbesluit directeur 3W

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gezien het protocol van overdracht d.d. 24 maart 2014;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Aan de directeur van 3W wordt tevens machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt mandaat verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Aan de directeur van 3W wordt mandaat verleend voor het instellen van hoger beroep.

 • 5 De directeur van 3W kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

 • 1 Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 3

Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel 1, tweede, derde en vierde lid, in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2014. Artikel 1, tweede, derde en vierde lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina