Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2014

[Regeling vervallen per 03-02-2015.]
Geldend van 09-08-2014 t/m 02-02-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 juli 2014, nr. BOACAT2014/033, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van 9 mei 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-02-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-02-2015]

De personen, werkzaam in de functie van leerplichtplusambtenaar in dienst van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-02-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-02-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-02-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 03-02-2015]

  • 1 De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 03-02-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 03-02-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 augustus 2014 en vervalt met ingang van 9 augustus 2019.

Artikel 10

[Vervallen per 03-02-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina