Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling beoogt het stellen van beperkingen, voorwaarden en voorschriften voor de declaratie van prestaties ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg (FZ).

3. Afbakening prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

[Vervallen per 01-01-2016]

Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • Ambulante begeleiding (extramurale parameters);

  • Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

  • Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).

Deze regeling is alleen van toepassing op ZZP’s en extramurale parameters FZ.

4. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 4.1 Zorgaanbieder

  De rechtspersoon die een zorginstelling FZ in stand houdt of een natuurlijke persoon die FZ verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling FZ vormen, en die krachtens een overeenkomst FZ verlenen.2

 • 4.2 Zorgverzekeraar

  Waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie FZ (DForZo), onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de FZ is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van FZ. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit FZ DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.

 • 4.3 ZZP

  Als zorgzwaartepakket wordt aangemerkt de ZZP’s als in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg’ vastgestelde prestaties ZZP’s.

 • 4.4 Extramurale parameters

  Als extramurale parameters wordt aangemerkt de prestaties extramurale parameters als in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg’ vastgestelde prestaties extramurale parameters.

 • 4.5 Declaratie

  De tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen wijze waarop de door de zorgaanbieder verrichte of te verrichten zorgprestatie bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht.

 • 4.6 Declaratieperiode

  Een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar.

 • 4.7 Onderlinge dienstverlening

  Zorg als bedoeld in artikel 1 Wmg, die door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van FZ in strafrechtelijk kader. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

5. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Zorgaanbieders specificeren de declaratie als volgt:

 • 1. Zorgaanbieders maken bij registratie duidelijk zichtbaar welke prestaties zijn geleverd. De registratie van intramurale prestaties, dagbesteding prestaties en extramurale prestaties, vindt plaats op totaalniveau per prestatie. Dit houdt in dat de registratie bestaat uit een overzicht van het aantal geleverde eenheden per prestatie per registratieperiode.

 • 2. Indien sprake is van extramurale parameters gedurende een deel van een uur, wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Voor zover de zorgverzekeraar en zorgaanbieders geen bestendige gedragslijn hebben over de afronding van de geleverde prestatie, wordt de zorg afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

6. Declaratie afwezigheidsdagen

[Vervallen per 01-01-2016]

Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk zijn geleverd, met uitzondering van het volgende:

Voor cliënten die zijn aangewezen op VG ZZP 1 tot en met VG ZZP 7 of GGZ ZZP C1 tot en met GGZ ZZP C6 geldt:

 • Gedurende tijdelijke afwezigheid van een cliënt declareert de zorgaanbieder tegen het afgesproken tarief dat tevens gedeclareerd wordt bij aanwezigheid in de instelling. De zorgaanbieder declareert met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, maximaal 49 dagen per keer het ZZP dat de cliënt tot afwezigheid kreeg geleverd. Te beginnen op de eerste dag na vertrek uit de instelling. In het geval van een ziekenhuisopname geldt een maximum van 7 dagen.

7. Gegevens op de factuur

[Vervallen per 01-01-2016]

Elke factuur dient naast de gebruikelijke informatie de volgende gegevens te bevatten:

 • Strafrechtelijke titel;

 • Startdatum strafrechtelijke titel;

 • Einddatum strafrechtelijke titel;

 • Gedeclareerde tarief;

 • AGB-code;

 • ZZP-code en/of code voor extramurale parameter;

 • Prestatiecode;

 • NHC-code (enkel voor ZZP’s);

 • Strafrechtketennummer (SKN);

 • Plaatsingsbesluitnummer.

8. Bepalingen onderlinge dienstverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

Indien sprake is van onderlinge dienstverlening mag de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen ZZP en ook geen extramurale prestatie gedeclareerd worden. Het is dus niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een ZZP, prestaties en tarieven ten aanzien van een extramurale parameter of DBBC-zorg in rekening te brengen. Dit geldt ook andersom voor de DBBC’s of extramurale parameters. Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven ZZP’s en extramurale parameters forensische zorg’.

10. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

De regeling ‘Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ’, met kenmerk NR/FZ-008, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen –en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

11. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze regeling is door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van politieke besluitvorming inzake het wetsvoorstel 33 891 houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) en het wetsvoorstel 33 841 houdende een regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015, en van een aanpassing van de regels als omschreven bij of krachtens het Interimbesluit forensische zorg als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

Indien de Wet langdurige zorg en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning niet per 1 januari 2015 in werking is getreden en/of van een aanpassing van de regels als omschreven bij of krachtens het Interimbesluit forensische zorg per 1 januari 2015 geen sprake is, zal de NZa een gewijzigde regeling vaststellen.

Dit betekent dat indien de NZa geen regeling heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende ‘Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ' onverkort van toepassing is.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ'.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

M.A. Ruys

voorzitter Raad van Bestuur a.i.

 1. Interimbesluit forensische zorg(Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

  ^ [1]
 2. Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina