Besluit beleidsregels onderstand BES 2014

[Regeling vervallen per 14-10-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 17-07-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, 2014-0000098154, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6, 10, 12, eerste lid, 18, 20, eerste lid, en 33 van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-10-2015]

Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 14-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 14-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 7 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

H. Bouwen,

Hoofd RCN-unit Sociale Zaken

Bijlage

[Vervallen per 14-10-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Terug naar begin van de pagina