Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geraadpleegd op 18-05-2022.
Geldend van 17-07-2014 t/m 31-08-2016

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2014, kenmerk 2014-0000360075, houdende de instelling van de Transitiecommissie Sociaal Domein (Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • decentralisaties in het sociaal domein: de taken die in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aan gemeenten zijn toegekend, alsmede de taak voor gemeenten om participatievoorzieningen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet gericht op arbeidsinschakeling, met uitzondering van loonkostensubsidies als bedoeld in artikel 10d van die wet, en dienstbetrekkingen als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Wet sociale werkvoorziening, aan te bieden;

 • de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de regietafel decentralisaties: structureel overlegorgaan van de voor de decentralisaties verantwoordelijke bewindspersonen, de voorzitter van de VNG en een aantal gemeenten, onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein beziet of gemeenten de noodzakelijke bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen hebben getroffen om de decentralisaties in het sociaal domein in samenhang te kunnen uitvoeren en adviseert indien nodig hierover aan de Minister en gemeenten. Dit doet de commissie door:

  • a) te onderzoeken of en welke effecten of cumulatie van effecten en risico’s bij gemeenten zich voordoen bij de uitvoering van de taken voortvloeiend uit de decentralisaties in het sociaal domein;

  • b) op basis van de onder a genoemde onderzoeken gemeenten en de Minister te adviseren over ondersteuning, alternatieve werkwijzen, aanpassingen of noodzakelijk geachte maatregelen om knelpunten weg te nemen;

  • c) de Minister te adviseren over het nemen van maatregelen jegens gemeenten.

 • 2 De Transitiecommissie Sociaal Domein werkt in gezamenlijke opdracht van de regietafel decentralisaties onder voorzitterschap van de Minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister, na consultatie van de VNG, benoemd.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden voor één jaar benoemd. De benoeming kan twee keer met één jaar worden verlengd.

 • 4 De voorzitter en de andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein wordt ingesteld met ingang van 1 september 2014 en wordt opgeheven per 1 september 2016.

 • 2 De instellingsduur van de Transitiecommissie Sociaal Domein kan met één jaar worden verlengd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van Transitiecommissie Sociaal Domein.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De Transitiecommissie Sociaal Domein maakt de vastgestelde werkwijze als bedoeld in het eerste lid openbaar.

 • 3 De Transitiecommissie Sociaal Domein kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De Transitiecommissie Sociaal Domein stelt jaarlijks een werkplan op dat zij aanbiedt aan de Minister.

 • 2 De Transitiecommissie Sociaal Domein verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 3 De voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein informeert de Minister drie keer per jaar over de voortgang van de werkzaamheden. De rapportages worden besproken aan de regietafel decentralisaties.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

De Transitiecommissie Sociaal Domein brengt bij de afsluiting van haar werkzaamheden een verslag uit aan de Minister.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 De kosten van de Transitiecommissie Sociaal Domein komen voor rekening van de Minister.

 • 2 De Transitiecommissie Sociaal Domein biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling ter goedkeuring een begroting aan de Minister aan.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

De archiefbescheiden van de Transitiecommissie Sociaal Domein worden zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als dat het geval is, overgedragen aan het archief van de Minister.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2016, tenzij de instellingsduur van de Transitiecommissie Sociaal Domein met één jaar wordt verlengd zoals bedoeld in artikel 4 lid 2. In dat geval vervalt dit besluit met ingang van 1 september 2017.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Naar boven