Beleidsregel massaschade

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14104938, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade (Beleidsregel massaschade)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

§ 2. Overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade

Artikel 2

  • 1 Indien de ACM voornemens is een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade te sluiten doet zij hiervan mededeling op haar website.

  • 2 De ACM stelt consumentenorganisaties gedurende tien werkdagen na publicatie op de website in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over het voornemen.

Artikel 3

De ACM draagt bij de wederpartij met wie zij voornemens is om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten een onafhankelijke derde voor. De wederpartij dient schriftelijk in te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke derde.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina