Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet

Geraadpleegd op 03-07-2022.
Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ / 14066719, houdende uitvoering van de artikelen 35, eerste lid, 42, tweede lid, en 48 van de Mededingingswet en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet)

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvraag om vergunning: een aanvraag om een vergunning voor een concentratie als bedoeld in artikel 41 van de wet;

 • concentratie: een concentratie in de zin van artikel 27 van de wet;

  • 1°. de markten waarop twee of meer bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam zijn of

  • 2°. de markt waarop één of meer van de bij de concentratie betrokken ondernemingen werkzaam is en de markt waarop een andere bij de concentratie betrokken onderneming alsmede leveranciers of afnemers van de eerstbedoelde onderneming of ondernemingen werkzaam zijn;

 • groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • melding: een melding van een concentratie als bedoeld in artikel 34 van de wet;

 • te onderzoeken markt: een door de concentratie te beïnvloeden markt als bedoeld in dit artikel, onder 1°, waarop de desbetreffende ondernemingen te samen een marktaandeel hebben van ten minste 15%, of een door de concentratie te beïnvloeden markt als bedoeld in dit artikel, onder 2°, waarop één of meer van de desbetreffende bij de concentratie betrokken ondernemingen een marktaandeel heeft van ten minste 20%;

 • wet: Mededingingswet.

Paragraaf 2. Gegevens bij een melding

Artikel 2

 • 1 Bij een melding worden met betrekking tot elke bij de concentratie betrokken onderneming de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de naam en de handelsnaam of handelsnamen;

  • b. het adres;

  • c. de rechtsvorm;

  • d. het telefoonnummer;

  • e. in voorkomend geval, het handelsregisternummer en het buitenlandse register waarin en het nummer waaronder zij is ingeschreven;

  • f. in voorkomend geval, het telefaxnummer en het elektronisch postadres;

  • g. de sector of sectoren waarin zij werkzaam is;

  • h. de aard van de werkzaamheden die zij verricht;

  • i. de naam, het adres, het telefoonnummer en de functie van de contactpersoon die haar vertegenwoordigt;

  • j. de volgens artikel 30 van de wet te bepalen totale omzet over het voorafgaande kalenderjaar, alsmede de omzet in Nederland in dat jaar, uitgedrukt in euro’s, in voorkomend geval omgerekend vanuit een andere geldeenheid naar de gemiddelde koers in dat jaar van die andere geldeenheid, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank N.V. in de Officiële prijscourant Amsterdam Exchanges.

 • 3 Indien een bij een concentratie betrokken onderneming een verzekeraar is in de zin van de Wet op het financieel toezicht, een ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet, een beroepspensioenfonds in de zin van de Wet verplichte beroepspensioenregeling of een premiepensioeninstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, worden in plaats van de in het eerste lid, onderdeel j, bedoelde omzet de waarden aangegeven van de bruto geboekte premies in het voorafgaande boekjaar.

 • 4 Ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming die deel uit maakt van een groep, worden voorts de volgende gegevens verstrekt:

  • a. een aanduiding van de groep;

  • b. de naam en het adres van de andere ondernemingen die deel uit maken van de groep;

  • c. de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep;

  • d. een omschrijving van de sectoren waarin de ondernemingen die deel uit maken van de groep, werkzaam zijn;

  • e. de naam en het adres van elke onderneming die deel uit maakt van de groep en die werkzaam is op de markt waarop de bij de concentratie betrokken onderneming werkzaam is;

  • f. de omzet van de groep in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 3

Bij een melding wordt aangegeven welk type concentratie als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de wet van toepassing is en welke overeenkomsten en andere transacties de concentratie belichamen of samenhangen met de totstandbrenging van de concentratie, ook indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd.

Artikel 4

Met het oog op de toepassing van artikel 10 van de wet wordt bij een melding aangegeven welke overeenkomsten, besluiten en gedragingen als bedoeld in artikel 6 van de wet naar het oordeel van de bij de concentratie betrokken ondernemingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de concentratie.

Artikel 5

 • 1 Bij een melding wordt een beschrijving gegeven van elke door de concentratie te beïnvloeden markt en van elke te onderzoeken markt, onder vermelding van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de afbakening van die markten.

 • 2 Bij een melding wordt voorts de omvang van elk van die markten in volume en in waarde aangegeven en het aandeel op die markten, in volume en in waarde van elke bij de concentratie betrokken onderneming.

Artikel 6

 • 1 Indien sprake is van de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 27, tweede lid, van de wet en de totstandbrengende ondernemingen in significante mate actief blijven op

  • a. dezelfde markt als de gemeenschappelijke onderneming,

  • b. een markt waarop leveranciers of afnemers van die onderneming werkzaam zijn, of

  • c. een nauw met die markt verbonden aangrenzende markt,

  wordt de omzet van elke totstandbrengende onderneming in het voorafgaande boekjaar vermeld met een beschrijving van het economisch belang van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming dat aan die omzet gerelateerd is en wordt tevens het marktaandeel van elke totstandbrengende onderneming vermeld.

 • 3 Indien met de totstandbrenging van de gemeenschappelijke onderneming naar het oordeel van de betrokken ondernemingen niet de coördinatie van het concurrentiegedrag van de totstandbrengende ondernemingen wordt beoogd of totstandgebracht, of indien de bij de concentratie betrokken ondernemingen menen dat voldaan is aan de criteria van artikel 6, derde lid, van de wet, wordt vermeld welke overwegingen aan dit oordeel ten grondslag liggen.

Artikel 7

 • 1 Bij een melding worden ten aanzien van elke door de concentratie te beïnvloeden en te onderzoeken markt, met betrekking tot elke bij de concentratie betrokken onderneming de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de namen, adressen, telefoonnummers, beschikbare telefaxnummers, elektronische postadressen en contactpersonen van de vijf belangrijkste ondernemingen die in concurrentie met die onderneming staan;

  • b. de namen, adressen, telefoonnummers, beschikbare telefaxnummers, elektronische postadressen en contactpersonen van de vijf belangrijkste afnemers van die onderneming.

 • 2 Ten aanzien van elke door de concentratie te beïnvloeden markt en elke te onderzoeken markt wordt voorts aangegeven of op die markt een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen werkzaam zijn die volgens hun statuten tot doel hebben de belangen te behartigen van ondernemers die behoren tot eenzelfde bedrijfstak, in voorkomend geval onder vermelding van de naam, het adres, het telefoonnummer en de contactpersoon van elke organisatie.

Artikel 8

Bij een melding worden de volgende documenten overgelegd:

 • a. de jaarrekening en het jaarverslag van elke bij de concentratie betrokken onderneming over het laatst afgesloten boekjaar;

 • b. een bewijsstuk waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt van elk van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, bedoelde contactpersonen;

 • c. de meest recente stukken waaruit het voornemen tot het tot stand komen van de concentratie blijkt, dan wel waaruit de binding blijkt die ten grondslag ligt aan de concentratie;

 • d. indien aanwezig, marktonderzoeken waarop de in artikel 5, eerste lid, bedoelde afbakening of de in artikel 5, tweede lid, bedoelde omvang van de markt en van de daarbedoelde marktaandelen, is gegrond;

 • e. indien aanwezig, marktonderzoeken die van belang zijn voor de afbakening van de relevante markten of voor de bepaling van de positie van partijen daarop;

 • f. andere rapporten, voor zover daarnaar in de melding wordt verwezen.

Paragraaf 3. Gegevens bij een aanvraag om vergunning

Artikel 10

Bij een aanvraag om vergunning worden ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming voorts de volgende gegevens verstrekt:

 • a. de namen van de ondernemingen die op de te onderzoeken markt werkzaam zijn en waarin zij, al dan niet tezamen met een of meer andere bij de concentratie betrokken ondernemingen, 10% of meer van de stemrechten of van het uitgegeven aandelenkapitaal bezit, alsmede de hoogte van het desbetreffende percentage;

 • b. de namen van de ondernemingen waarin zij de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag een overwegende zeggenschap heeft verkregen en die op de te onderzoeken markt werkzaam zijn of waren;

 • c. in voorkomend geval, een opgave van de samenwerkingsovereenkomsten met ondernemingen met wie zij in concurrentie staat;

 • d. de mate waarin zij werkzaam is in opeenvolgende stadia van de productie of de distributie;

 • e. de omvang van de activiteiten in landen buiten Nederland alsmede het marktaandeel van deze activiteiten in die landen.

Artikel 11

Bij een aanvraag om vergunning worden ten aanzien van elke te onderzoeken markt voorts de volgende gegevens verstrekt, tenzij de ACM aangeeft dat verstrekking achterwege kan blijven:

 • a. een raming van de totale verkoopwaarde en verkoopomvang;

 • b. het aandeel dat elke bij de concentratie betrokken onderneming in die markt heeft;

 • c. de naam, het adres, het telefoonnummer, het telefaxnummer, het elektronische postadres en de contactpersoon van elke andere onderneming die vermoedelijk een aandeel in die markt heeft van meer dan 10%, alsmede een schatting van dat aandeel;

 • d. de grondslag en de bronnen van de in onderdeel a en onderdeel b bedoelde gegevens, alsmede van de schatting van het in onderdeel c bedoelde aandeel;

 • e. ten aanzien van elke bij de concentratie betrokken onderneming, een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de mate waarin ondernemingen die met haar in concurrentie staan, werkzaam zijn in opeenvolgende stadia van de productie of de distributie;

 • f. een raming van de totale waarde van de invoer;

 • g. het deel van de in onderdeel f bedoelde invoer dat afkomstig is van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • h. in voorkomend geval, de handelsbelemmerende overheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer;

 • i. de mate waarin de kosten van vervoer van invloed zijn op de invoer;

 • j. het prijsniveau in Nederland en dat in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië;

 • k. de namen, de adressen, de telefoonnummers, de beschikbare telefaxnummers, de elektronische postadressen en de contactpersonen van de vijf belangrijkste leveranciers van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • l. het aandeel van de aankopen bij de in onderdeel k bedoelde leveranciers in de totale aankopen van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • m. de wijze waarop de productie en de afzet van elke bij de concentratie betrokken onderneming geschieden;

 • n. de organisatie van de distributie van het betrokken product of de betrokken dienst en de organisatie van de dienstverlening die met die distributie verbonden is;

 • o. het aandeel van de afname van de in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, bedoelde afnemers in de totale afname van elke bij de concentratie betrokken onderneming;

 • p. de structuur van de vraag;

 • q. de factoren die een rol spelen bij de vraag van de afnemers;

 • r. de categorieën van afnemers;

 • s. in voorkomend geval, het effect van alleenverkoopovereenkomsten en andere langlopende overeenkomsten;

 • t. een raming van de totale capaciteit gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag;

 • u. het aandeel van elke bij de concentratie betrokken onderneming in de in onderdeel t bedoelde capaciteit en de mate waarin die capaciteit wordt benut;

 • v. een raming van de groei van de productie in de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag;

 • w. de namen en de adressen van de ondernemingen die de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag op de markt zijn toegetreden;

 • x. een raming van de kosten om tot de markt toe te treden;

 • y. in voorkomend geval, de uit intellectuele en industriële eigendomsrechten en overheidsmaatregelen voortvloeiende belemmeringen voor toetreding tot de markt;

 • z. een opsomming van de rechten op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom die elke bij de concentratie betrokken onderneming bezit of exploiteert;

 • aa. de mate waarin schaalvoordelen een rol spelen bij de productie of de distributie en bij de toetreding op de markt;

 • bb. de mate waarin onderzoeks- en ontwikkelingswerk een rol speelt bij toetreding tot de markt en het behouden van een concurrentiepositie op die markt;

 • cc. de strategische documenten, zoals analyses, rapporten, studies en onderzoeken, die door de betrokken onderneming met betrekking tot de concentratie zijn opgesteld.

Paragraaf 4. Wijziging en intrekking van ministeriële regelingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven