Boetebeleidsregel ACM 2014

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-07-2016 t/m 08-11-2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

 • 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  • basisboete: het bedrag dat de basis vormt voor het bepalen van de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete, vastgesteld op grond van:

   • a. een percentage van de betrokken omzet, of

   • b. een binnen de bandbreedte van de aan een overtreding gekoppelde boetecategorie vastgesteld bedrag;

  • betrokken omzet: in alle gevallen de omzet in het laatste volledige kalenderjaar waarin de desbetreffende overtreding is begaan, dan wel het kalenderjaar waarin het grootste deel van de overtreding heeft plaatsgevonden indien de overtreding in meerdere kalenderjaren heeft plaatsgevonden, vermenigvuldigd met een factor van 1/12 per maand dat de overtreding geduurd heeft, waarbij een periode korter dan een maand wordt afgerond op een hele maand naar boven;

  • jaaromzet: omzet van de overtreder als bedoeld in artikel 12o van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  • VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 • 2 Indien een overtreding korter dan een jaar heeft geduurd, wordt voor het bepalen van de betrokken omzet de totale periode dat de overtreding heeft geduurd in ogenschouw genomen.

Artikel 1.2

 • 1 De betrokken omzet wordt afgerond op een veelvoud van € 1.000.

 • 2 De vastgestelde bestuurlijke boete wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500.

Hoofdstuk 2. Consumenten, energie, mededinging, post en telecommunicatie

§ 2.1. Algemeen

Artikel 2.1

 • 1 Indien de ACM constateert dat een overtreder meerdere overtredingen heeft begaan, kan zij, in plaats van elke overtreding afzonderlijk te beboeten, een bestuurlijke boete opleggen voor deze overtredingen gezamenlijk.

Artikel 2.2

De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op:

 • a. de ernst van de overtreding,

 • b. de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en

 • c. de duur van de overtreding.

§ 2.2. Specifieke overtredingen met als basisboete een percentage van de betrokken omzet

Artikel 2.3

 • 2 Indien de ACM de betrokken omzet niet op basis van door de overtreder verstrekte informatie kan bepalen, kan de ACM hiervan een schatting maken.

 • 3 In geval van een verboden aanbestedingsafspraak kan de ACM voor elke bij de aanbestedingsafspraak betrokken overtreder de omzet die kan worden gerealiseerd op basis van het bod waartegen de opdracht is verleend, of een evenredig deel daarvan, als betrokken omzet aanmerken.

 • 4 Indien de overtreding door een ondernemersvereniging is begaan, kan de betrokken omzet van de daarvan deel uitmakende ondernemingen in aanmerking worden genomen.

 • 5 Indien de ACM uit bij haar bekende informatie afleidt dat de betrokken omzet onvoldoende aansluit bij de daadwerkelijke economische waarde van de te beboeten gedraging, kan de ACM de in aanmerking te nemen betrokken omzet aanpassen aan deze informatie.

 • 6 In het kader van specifieke preventie kan de ACM de in aanmerking te nemen betrokken omzet verhogen met het oog op het gewicht van de overtreder, uitgedrukt in de totale jaaromzet van deze overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de boetebeschikking.

Artikel 2.4

De ACM stelt een basisboete vast tussen 0 tot 50% van de betrokken omzet van de overtreder.

§ 2.3. Overige overtredingen met als basisboete een promillage van de totale jaaromzet

Artikel 2.5

 • 1 Indien artikel 2.3, eerste lid, niet van toepassing is, stelt de ACM de basisboete, in het geval dat aan een overtreder blijkens een wettelijke bepaling een maximale boete van € 900.000 dan wel, indien dat meer is, een promillage van de totale jaaromzet kan worden opgelegd, vast binnen de bandbreedtes van de volgende boete categorieën:

   

  Onderkant van de bandbreedte

  Bovenkant van de bandbreedte

  Categorie

  vast bedrag

  of ‰ van de omzet als dat meer is

  vast bedrag

  of ‰ van de omzet als dat meer is

  categorie I

  € 15.000

  0,25 ‰

  € 150.000

  2,5 ‰

  categorie II

  € 75.000

  0,5 ‰

  € 300.000

  5 ‰

  categorie III

  € 150.000

  0,75 ‰

  € 600.000

  7,5 ‰

  categorie IV

  € 300.000

  2,5 ‰

  € 650.000

  25 ‰

  categorie V

  € 400.000

  5 ‰

  € 700.000

  50 ‰

  categorie VI

  € 500.000

  7,5 ‰

  € 800.000

  75 ‰

 • 2 In de bijlage worden de bepalingen ter zake waarvan ingeval van een overtreding een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie.

 • 3 Indien de in het tweede lid bedoelde indeling in een boetecategorie in het concrete geval naar het oordeel van de ACM geen passende beboeting toelaat, kan de naast hogere of de naast lagere categorie worden toegepast.

 • 4 De omzet die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de maximale basisboete wordt als volgt berekend:

  • a. de jaaromzet tot € 250.000.000 telt voor 100% mee,

  • b. de jaaromzet tussen € 250.000.000 en € 1.000.000.000 telt voor 50% mee, en

  • c. de jaaromzet boven de € 1.000.000.000 telt voor 2% mee.

Artikel 2.6

 • 2 In afwijking van het eerste lid gaat de ACM uit van de wereldwijde omzet indien het uitgaan van de in Nederland behaalde omzet naar het oordeel van de ACM geen passende beboeting toelaat.

 • 4 Bij de geografische toerekening van de omzet past de ACM de uitgangspunten toe zoals uiteengezet door de Europese Commissie in de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PbEU 2008, C 95).

 • 5 Indien de omzet naar het oordeel van de ACM onvoldoende aansluit bij de daadwerkelijke economische macht van de overtreder, kan de ACM de hoogte van de basisboete bepalen in overeenstemming met deze economische macht.

 • 6 Indien de ACM de omzet niet op basis van door de overtreder verstrekte informatie kan bepalen, kan de ACM hiervan een schatting maken.

 • 7 Indien er sprake is van een overtreding van artikel 34, eerste lid, van de Mededingingswet wordt, wanneer de concentratie in het jaar voorafgaand aan het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete nog niet tot stand was gebracht, voor het bepalen van de omzet de jaaromzetten van de afzonderlijke bij de concentratie betrokken ondernemingen, of onderdelen daarvan, bij elkaar opgeteld.

§ 2.4. Het opleggen van bestuurlijke boetes aan natuurlijke personen

Artikel 2.7

 • 1 Indien de ACM een bestuurlijke boete oplegt aan een natuurlijke persoon vanwege het geven van opdracht tot een overtreding of het feitelijk leiding geven aan een overtreding, kan de ACM bij de vaststelling van boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2.10, rekening houden met de mate van betrokkenheid van de natuurlijke persoon bij het plegen van de overtreding en de positie van de natuurlijke persoon binnen de marktorganisatie waarvoor hij of zij werkzaam is, dan wel werkzaam was, en stelt de ACM een boetegrondslag vast die ten minste gerelateerd is aan de ernst van de overtreding en het inkomen en vermogen van de overtreder, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die uit het oogpunt van zowel algemene als specifieke preventie voldoende afschrikwekkend is.

 • 2 De ACM stelt de basisboete voor natuurlijke personen vast, ingeval van de hieronder opgesomde overtredingen, binnen de volgende bandbreedtes:

  • a. € 0 – 50.000 voor het opdracht geven tot of feitelijk leiding geven aan overtredingen die zijn ingedeeld in de categorieën I en II;

  • b. € 40.000 – 250.000 voor:

   • 1°. het opdracht geven tot of feitelijk leiding geven aan overtredingen die zijn ingedeeld in categorie III;

   • 2.° het opdracht geven tot of feitelijk leiding geven aan een overtreding door een marktorganisatie met een jaaromzet van minder dan € 10.000.000 van:

  • c. € 80.000 – 500.000 voor het opdracht geven tot of feitelijk leiding geven aan overtreding door een marktorganisatie met een jaaromzet tussen € 10.000.000 en 250.000.000 van:

  • d. € 120.000 – 900.000 voor het opdracht geven tot of tot het feitelijk leiding geven aan:

 • 3 Indien de in het tweede en derde lid bedoelde indeling in een boetecategorie in het concrete geval naar het oordeel van de ACM geen passende beboeting toelaat, kan de naast hogere of de naaste lagere categorie worden toegepast.

§ 2.5. Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden

Artikel 2.8

 • 1 Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de ACM of sprake is van boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden.

 • 2 De ACM bepaalt in redelijkheid de mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een verhoging of verlaging van de basisboete.

Artikel 2.9

 • 1 Boeteverhogende omstandigheden zijn in ieder geval:

  • a. de omstandigheid dat de ACM of een andere bevoegde autoriteit, waaronder de Europese Commissie of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk een zelfde of een vergelijkbare door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld,

  • b. de omstandigheid dat de overtreder het onderzoek van de ACM heeft belemmerd,

  • c. de omstandigheid dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan,

  • d. de omstandigheid dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of dwangmiddelen ter handhaving van de te beboeten gedraging.

 • 2 In geval van recidive als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, verhoogt de ACM de basisboete met 100%, tenzij dit gezien de omstandigheden van het concrete geval onredelijk zou zijn.

Artikel 2.10

Boeteverlagende omstandigheden zijn in ieder geval:

 • a. de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het kader van de Beleidsregel clementie, verdergaande medewerking aan de ACM heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden was,

 • b. de omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld.

Artikel 2.11

Indien de ACM een bestuurlijke boete oplegt aan een natuurlijke persoon vanwege het geven van opdracht tot een overtreding of het feitelijk leiding geven aan een overtreding, kan de ACM bij de vaststelling van boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2.10, rekening houden met de mate van betrokkenheid van de natuurlijke persoon bij het plegen van de overtreding en de positie van de natuurlijke persoon binnen de marktorganisatie waarvoor hij of zij werkzaam is, dan wel werkzaam was.

§ 2.6. De vaststelling van de bestuurlijke boete in uitzonderlijke omstandigheden

Artikel 2.12

In afwijking van de voorgaande artikelen kan de ACM, indien de uitzonderlijke omstandigheden van het geval naar haar oordeel hiertoe aanleiding geven, een symbolische bestuurlijke boete opleggen.

Hoofdstuk 3. Aanbesteden

Artikel 3.1

 • 2 Hoofdstuk 2 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde overtredingen.

Artikel 3.3

 • 1 De hoogte van een bestuurlijke boete bedraagt de waarde van het deel van de overeenkomst dat niet vernietigd is vermenigvuldigd met het boetepercentage.

 • 2 Als niet vernietigd wordt aangemerkt:

  • a. het gedeelte van de overeenkomst dat niet is vernietigd en

  • b. het gedeelte van de overeenkomst dat vernietigd is, maar waarover de werking aan die vernietiging is ontzegd.

 • 3 Indien de waarde van de overeenkomst hoger is dan de eerder door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf geraamde waarde van de opdracht wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van die geraamde waarde voor het deel van de opdracht waaraan door de vernietiging van de overeenkomst de werking niet is ontzegd.

Artikel 3.4

 • 1 De waarde van de overeenkomst wordt vastgesteld op grond van de volgende criteria:

  • a. in een onherroepelijk geworden oordeel van de rechter is de waarde van de overeenkomst vastgesteld,

  • b. indien onderdeel a niet kan worden toegepast, wordt de waarde van de overeenkomst op basis van een onherroepelijk geworden oordeel van de rechter berekend,

  • c. indien onderdeel b niet kan worden toegepast, blijkt de waarde van de overeenkomst uit de waarde van de inschrijving of vergelijkbare inschrijvingen,

  • d. indien onderdeel c niet kan worden toegepast, blijkt de waarde van de overeenkomst uit de documenten waarover de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf beschikt, die betrekking hebben op de aanbestedingsprocedure die ten grondslag aan de overeenkomst ligt of heeft gelegen,

  • e. indien onderdeel d niet kan worden toegepast, wordt de waarde van de overeenkomst vastgesteld aan de hand van historisch gebruik of verbruik van vergelijkbare opdrachten door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf,

  • f. indien onderdeel e niet kan worden toegepast, wordt de waarde van de opdracht vastgesteld aan de hand van opgaven van ondernemingen die vergelijkbare opdrachten gewoonlijk uitvoeren.

 • 2 De waarde van het deel van de overeenkomst dat niet is vernietigd wordt vastgesteld op de wijze beschreven in het eerste lid.

Artikel 3.5

 • 1 Indien de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf ten onrechte geen voorafgaande aankondiging van de opdracht heeft bekendgemaakt, bedraagt het boetepercentage 15%.

 • 2 Indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, kan de ACM in afwijking van het eerste lid een lager boetepercentage vaststellen.

 • 3 Het boetepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval lager vastgesteld indien uit een onherroepelijk geworden oordeel van de rechter blijkt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden ten aanzien van het ontbreken van die voorafgaande aankondiging.

Artikel 3.6

 • 1 Indien de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf de overeenkomst heeft gesloten tijdens de opschortende termijn bedraagt het boetepercentage 10%.

 • 2 Indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, kan de ACM in afwijking van het eerste lid een lager of hoger boetepercentage vaststellen.

 • 3 Het boetepercentage, bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verhoogd, indien uit het onherroepelijk geworden oordeel van de rechter blijkt dat er sprake is van verzwarende omstandigheden ten aanzien van het niet in acht nemen van de opschortende termijn.

 • 4 Het boetepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval verlaagd, indien uit het onherroepelijk geworden oordeel van de rechter blijkt dat er sprake is van verzachtende omstandigheden ten aanzien van het niet in acht nemen van de opschortende termijn.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1

Op overtredingen waarvan een rapport is opgemaakt voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt beslist met toepassing van de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM zoals deze golden onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014

Wetsartikel

Categorie

Besluit Prijsaanduiding producten

artikel 2 t/m 5

II: in geval van overtreding van artikelen 2, 3, 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid jo. artikel 2, artikel 5, eerste lid jo. artikel 3 en artikel 5 tweede lid;

III: in geval van overtreding van artikel 4, tweede lid en artikel 5, eerste lid jo. artikel 4, tweede lid

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

artikel 15a

III

artikel 15b

III

artikel 15d, eerste lid

II

artikel 15d, eerste lid, sub a

III

artikel 15d, eerste lid, sub b

II1

artikel 15d, eerste lid, sub c

I2

artikel 15d, eerste lid, sub d

I3

artikel 15d, eerste lid, sub e

II4

artikel 15d, eerste lid, sub f

I5

artikel 15d, tweede lid

III

artikel 15e, eerste lid, sub a

III6

artikel 15e, eerste lid, sub b

III

artikel 15e, eerste lid, sub c

III

artikel 15e, eerste lid, sub d

III7

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

 

artikel 193b, eerste lid

III of IV

(zie voor de toepasselijke categorie, de hiernavolgende bepalingen)

artikel 193b, tweede lid

III

artikel 193b, derde lid

Zie hierna: artikelen 193c t/m i

artikel 193c, eerste lid

III

artikel 193c, tweede lid

III

artikel 193d, tweede lid

III

artikel 193d, derde lid

III

artikel 193e, aanhef en sub a

III

artikel 193e, aanhef en sub b

III

artikel 193e, aanhef en sub c

III

artikel 193e, aanhef en sub d

III

artikel 193e, aanhef en sub e

III

artikel 193f

III

artikel 193g, aanhef en sub a

IV

artikel 193g, aanhef en sub b

IV

artikel 193g, aanhef en sub c

IV

artikel 193g, aanhef en sub d

IV

artikel 193g, aanhef en sub e

IV

artikel 193g, aanhef en sub f

IV

artikel 193g, aanhef en sub g

IV

artikel 193g, aanhef en sub h

IV

artikel 193g, aanhef en sub i

IV

artikel 193g, aanhef en sub j

IV

artikel 193g, aanhef en sub k

IV

artikel 193g, aanhef en sub l

IV

artikel 193g, aanhef en sub m

IV

artikel 193g, aanhef en sub n

IV

artikel 193g, aanhef en sub o

IV

artikel 193g, aanhef en sub p

IV

artikel 193g, aanhef en sub q

IV

artikel 193g, aanhef en sub r

IV

artikel 193g, aanhef en sub s

IV

artikel 193g, aanhef en sub t

IV

artikel 193g, aanhef en sub u

IV

artikel 193g, aanhef en sub v

IV

artikel 193g, aanhef en sub w

IV

artikel 193h, eerste lid

III

artikel 193h, tweede lid

III

artikel 193i, aanhef en sub a

IV

artikel 193i, aanhef en sub b

IV

artikel 193i, aanhef en sub c

IV

artikel 193i, aanhef en sub d

IV

artikel 193i, aanhef en sub e

IV

artikel 193i, aanhef en sub f

IV

artikel 193i, aanhef en sub g

IV

artikel 193i, aanhef en sub h

IV

artikel 227a, eerste lid

III

artikel 227a, tweede lid

III

artikel 227a, derde lid

III

artikel 227b, eerste lid, sub a

II

artikel 227b, eerste lid, sub b

I

artikel 227b, eerste lid, sub c

III

artikel 227b, eerste lid, sub d

I

artikel 227b, eerste lid, sub e

II

artikel 227b, tweede lid

II

artikel 227c, eerste lid

III

artikel 227c, tweede lid

II

artikel 227c, tweede lid

II

artikel 227c, derde lid

II

artikel 227c, vijfde lid

III

artikel 230b, aanhef en sub 1

III

artikel 230b, aanhef en sub 2

I

artikel 230b, aanhef en sub 3

I

artikel 230b, aanhef en sub 4

I

artikel 230b, aanhef en sub 5

II

artikel 230b, aanhef en sub 6

II

artikel 230b, aanhef en sub 7

II

artikel 230b, aanhef en sub 8

II

artikel 230b, aanhef en sub 9

III

artikel 230b, aanhef en sub 10

III

artikel 230b, aanhef en sub 11

I

artikel 230b, aanhef en sub 12

II

artikel 230b, aanhef en sub 13

II

artikel 230c, aanhef en sub 1

II

artikel 230c, aanhef en sub 2

II

artikel 230c, aanhef en sub 3

II

artikel 230c, aanhef en sub 4

II

artikel 230d, aanhef en sub 1

III

artikel 230d,aanhef en sub 2

II

artikel 230d, aanhef en sub 3

II

artikel 230d, aanhef en sub 4

II

artikel 230e

II

artikel 230j

III

artikel 230k, eerste lid

II

artikel 230k, tweede lid

II

artikel 230l, aanhef en sub a

III

artikel 230l, aanhef en sub b

III

artikel 230l, aanhef en sub c

III

artikel 230l, aanhef en sub d

III

artikel 230l, aanhef en sub e

III

artikel 230l, aanhef en sub f

II

artikel 230l, aanhef en sub g

III

artikel 230l, aanhef en sub h

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub a

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub b

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub c

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub d

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub e

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub f

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub g

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub h

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub i

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub j

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub k

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub l

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub m

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub n

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub o

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub p

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub q

II

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub r

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub s

III

artikel 230m, eerste lid, aanhef en sub t

II

artikel 230n, tweede lid

II (informatie integraal onderdeel van de overeenkomst) en II (wijzigen van informatie)

artikel 230n, derde lid

III (sub e) en II (sub i)

artikel 230o, eerste lid

III

artikel 230o, tweede lid

III

artikel 230o, vierde lid

II

artikel 230q, tweede lid

III

artikel 230r, eerste lid

III

artikel 230r, tweede lid

II

artikel 230s, tweede lid

II

artikel 230s, vijfde lid, aanhef en sub a, onderdeel 1

II

artikel 230s, vijfde lid, aanhef en sub a, onderdeel 2

II

artikel 230s, vijfde lid, aanhef en sub b, onderdeel 1

II

artikel 230s, vijfde lid, aanhef en sub b, onderdeel 2

II

artikel 230s, vijfde lid, aanhef en sub b, onderdeel 3

II

artikel 230s, zesde lid

III

artikel 230t, eerste lid

II

artikel 230t, tweede lid

II

artikel 230t, derde lid

II

artikel 230t, vierde lid

III

artikel 230t, vijfde lid

III

artikel 230u

III

artikel 230v, eerste lid

II

artikel 230v, tweede lid

II

artikel 230v, derde lid

II

artikel 230v, vierde lid

II

artikel 230v, vijfde lid, eerste volzin

III

artikel 230v, vijfde lid, tweede volzin

II

artikel 230v, zesde lid, eerste volzin

III

artikel 230v, zesde lid, tweede en derde volzin

III

artikel 230v, zevende lid, sub a

II

artikel 230v, zevende lid, sub b

II

artikel 230v, achtste lid

III

artikel 233, sub a

II

artikel 233, sub b

II

artikel 234

II

artikel 236, aanhef en sub a

II

artikel 236, aanhef en sub b

II

artikel 236, aanhef en sub c

II

artikel 236, aanhef en sub d

II

artikel 236, aanhef en sub e

II

artikel 236, aanhef en sub f

II

artikel 236, aanhef en sub g

II

artikel 236, aanhef en sub h

II

artikel 236, aanhef en sub i

II

artikel 236, aanhef en sub j

II

artikel 236, aanhef en sub k

II

artikel 236, aanhef en sub l

II

artikel 236, aanhef en sub m

II

artikel 236, aanhef en sub n

II

artikel 236, aanhef en sub o

II

artikel 236, aanhef en sub p

II

artikel 236, aanhef en sub q

II

artikel 236, aanhef en sub r

II

artikel 236, aanhef en sub s

II

artikel 237, aanhef en sub a

II

artikel 237, aanhef en sub b

II

artikel 237, aanhef en sub c

II

artikel 237, aanhef en sub d

II

artikel 237, aanhef en sub e

II

artikel 237, aanhef en sub f

II

artikel 237, aanhef en sub g

II

artikel 237, aanhef en sub h

II

artikel 237, aanhef en sub i

II

artikel 237, aanhef en sub j

II

artikel 237, aanhef en sub k

II

artikel 237, aanhef en sub l

II

artikel 237, aanhef en sub m

II

artikel 237, aanhef en sub n

II

artikel 237, aanhef en sub o

II

artikel 238, eerste lid

II

artikel 238, tweede lid

II

artikel 243

III

artikel 246

II

Boek 7 Burgerlijk Wetboek

 

artikel 6a, eerste lid

III

artikel 6a, tweede lid

II

artikel 6a, derde lid

II

artikel 6a, vierde lid

III

artikel 7, tweede lid

III

artikel 9, vierde lid

II

artikel 11, eerste lid

II

artikel 11, tweede lid

II

artikel 17

III

artikel 18

III

artikel 19

III

artikel 19a, derde lid

II

artikel 21

III

artikel 22

II

artikel 50b, eerste lid

III

artikel 50b, tweede lid

III

artikel 50b, derde lid

III

artikel 50b, vierde lid

III

artikel 50b, vijfde lid

III

artikel 50b, zesde lid

III

artikel 50c, eerste lid

II

artikel 50c, tweede lid

II

artikel 50c, derde lid

Bij ontbreken sub a: III; bij ontbreken sub b: II; bij ontbreken sub a en b: III

artikel 50c, vierde lid

II

artikel 50c, vijfde lid

II

artikel 50c, zesde lid

II

artikel 50c, zevende lid

III

artikel 50c, achtste lid

II

artikel 50d, eerste lid

III

artikel 50d, tweede lid

III

artikel 50d, derde lid

III

artikel 50e

III

artikel 50f, eerste lid

III

artikel 50f, tweede lid

II

artikel 50g, eerste lid

II of III, afhankelijk van de indeling van het desbetreffende artikel

artikel 50g, tweede lid

II

artikel 50g, derde lid

II

artikel 50g, vierde lid

II

artikel 50h

II of III, afhankelijk van de indeling van het desbetreffende artikel

artikel 133, aanhef en sub a

III

artikel 133, aanhef en sub b

III

artikel 134, eerste lid, eerste volzin

II

artikel 134, eerste lid, tweede volzin

II

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub a

III

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub b

III

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub c

III

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub d

III

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub e

II

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub f

III

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub g

II

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub h

II

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub i

II

artikel 134, tweede lid, aanhef en sub j

II

artikel 135, eerste lid

III

artikel 135, tweede lid

II

artikel 136

II

artikel 137

III

artikel 138

II

artikel 139

II

artikel 501, eerste lid

III: bij niet vermelden van reissom, I, II of III bij niet vermelden van de andere bij AMvB bepaalde gegevens, zie artikelen 1 t/m 4 Gegevensbesluit georganiseerde reizen, hierna

artikel 1, aanhef en sub a Gegevensbesluit georganiseerde reizen

III

artikel 1, aanhef en sub b Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 1, aanhef en sub c Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 1, aanhef en sub d Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 1, aanhef en sub e Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 2, aanhef en sub a Gegevensbesluit georganiseerde reizen

II

artikel 2, aanhef en sub b Gegevensbesluit georganiseerde reizen

II

artikel 2, aanhef en sub c Gegevensbesluit georganiseerde reizen

II

artikel 2, aanhef en sub d Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 3, aanhef en sub a Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 3, aanhef en sub b Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 4, aanhef en sub a Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 4, aanhef en sub b Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 4, aanhef en sub c Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 4, aanhef en sub d Gegevensbesluit georganiseerde reizen

I

artikel 501, tweede lid

III: bij niet vermelden van reissom, I, II of II bij niet vermelden van de andere bij AMvB bepaalde gegevens: zie artikelen 1-4 Gegevensbesluit georganiseerde reizen, hiervoor

artikel 502, eerste lid

III

artikel 502, derde lid

III

artikel 503

III

artikel 504

III

artikel 505

III

artikel 506, eerste lid

II

artikel 507

III

artikel 508, eerste lid

III

artikel 509

III

artikel 510

III

artikel 512, eerste lid

III

artikel 512, tweede lid

II

Elektriciteitswet 1998

artikel 4a, derde lid

II

artikel 9h

III

artikel 10, zesde lid

III

artikel 10, zevende lid

III

artikel 10a, eerste lid

VI

artikel 10a, tweede lid

VI

artikel 10b, tweede lid

VI

artikel 10b, derde lid

VI

artikel 10b, vierde lid

VI

artikel 10b, vijfde lid

VI

artikel 11, eerste lid

VI

artikel 11a, tweede lid

III

artikel 11a, derde lid

VI

artikel 11b, eerste lid

IV

artikel 11b, tweede lid

IV

artikel 11b, derde lid

II

artikel 12, eerste lid

I

artikel 12, tweede lid

III

artikel 15, achtste lid

III

artikel 15a, tweede lid

conform de artikelen waarnaar wordt verwezen in artikel 15a, tweede lid

artikel 16, eerste lid, onderdeel g

III

artikel 16, eerste lid, onderdeel k

III

artikel 16, eerste lid, onderdeel l

III

artikel 16, eerste lid, onderdeel a

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel b

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel c

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel d

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel e

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel f

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel g

III

artikel 16, eerste lid, onderdeel h

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel i

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel j

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel n

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel o

VI

artikel 16, eerste lid, onderdeel p

VI

artikel 16, tweede lid, onderdeel a

VI

artikel 16, tweede lid, onderdeel b

VI

artikel 16, tweede lid, onderdeel c

VI

artikel 16, tweede lid, onderdeel d

VI

artikel 16, tweede lid, onderdeel e

VI

artikel16, tweede lid, onderdeel f

VI

artikel 16, vierde lid

IV

artikel 16, zesde lid

VI

artikel 16Aa, eerste lid

VI

artikel 16Aa, tweede lid

V, VI

artikel 16Aa, derde lid

III

artikel 16Aa, vierde lid

III

artikel 16a

III

artikel 17, eerste lid

VI

artikel 17, tweede lid

VI

artikel 17, vierde lid

III

artikel 17a, eerste lid

VI

artikel 17a, tweede lid

VI

artikel 17a, derde lid

III

artikel 17a, vierde lid

III

artikel 18, eerste lid

VI

artikel 18, derde lid

II

artikel 18a en art. 3 Besluit financieel beheer netbeheerder

IV, VI

artikel 19a

IV

artikel 19b

III

artikel 19c

III

artikel 19d

III

artikel 19e

III

artikel 20, derde lid

V

artikel 21

V

artikel 21, negende lid, tweede volzin

III

artikel 23

V

artikel 24, eerste lid

V

artikel 24, tweede lid

III

artikel 24, derde lid

V

artikel 24a

III

artikel 26ab

V

artikel 26ac

V

artikel 26ad, eerste lid

V

artikel 26ad, tweede lid

V

artikel 26ad, derde lid

V

artikel 26ad, vierde lid

V

artikel 26ae, eerste lid

V

artikel 26ae, tweede lid

V

artikel 26ae, derde lid

V

artikel 26ae, vierde lid

V

artikel 26ae, zesde lid

V

artikel 26ae, zevende lid

V

artikel 26ae, negende lid

V

artikel 26ae, twaalfde lid

III

artikel 26ae, veertiende lid

III

artikel 31, eerste lid

V

artikel 31b

IV

artikel 36

IV, V

artikel 37

IV, V

artikel 38, derde lid

I

artikel 39

III

artikel 42, derde lid

I

artikel 43

VI

artikel 55

V

artikel 56, tweede lid

V

artikel 57, derde lid

V

artikel 57, vierde lid

V

artikel 68, eerste lid

IV

artikel 68, tweede lid

II

artikel 78, tweede lid

III

artikel 79

V

artikel 84

V

artikel 86, eerste lid

IV

artikel 86, tweede lid

IV

artikel 86, vierde lid

IV

artikel 86d

V

artikel 86e

VI

artikel 95a, eerste lid

V

artikel 95b, eerste lid

V

artikel 95b, tweede lid

III

artikel 95b, vijfde lid

VI

artikel 95b, achtste lid

III

artikel 95ca

V

artikel 95cb, eerste lid

V

artikel 95cb, tweede lid

IV

artikel 95cb, vijfde lid

V

artikel 95cb, zesde lid

V

artikel 95e

III

artikel 95f, tweede lid

V

artikel 95k

III

artikel 95l

II

artikel 95m

VI

artikel 95o

III

Gaswet

 

artikel 1h

III

artikel 2, vijfde lid

III

artikel 2, zesde lid

III

artikel 2a, achtste lid

III

artikel 2c, tweede lid

VI

artikel 2c, derde lid

VI

artikel 3, eerste lid

VI

artikel 3b, eerste lid

VI

artikel 3b, tweede lid

VI

artikel 3c, eerste lid

IV

artikel 3c, tweede lid

IV

artikel 3c, derde lid

II

artikel 4, eerste lid

I

artikel 4, tweede lid

III

artikel 7

IV

artikel 7a, eerste lid

VI

artikel 7a, tweede lid

V

artikel 7a, derde lid

III

artikel 7a, vierde lid

III

artikel 8

V

artikel 9a

V

artikel 9b

IV

artikel 10, eerste lid

VI

artikel 10, tweede lid

III

artikel 10, derde lid, onderdeel a

VI

artikel 10, derde lid, onderdeel b

III

artikel 10, vierde lid

V

artikel 10, vijfde lid

V

artikel 10, zesde lid

V

artikel 10a, eerste lid

VI

artikel 10a, tweede lid

V

artikel 10a, derde lid

VI

artikel 10b, eerste lid

VI

artikel 10b, tweede lid

VI

artikel 10b, vierde lid

III

artikel 10c, eerste lid

VI

artikel 10c, tweede lid

VI

artikel 10c, derde lid

III

artikel 10c, vierde lid

III

artikel 10d, eerste lid

VI

artikel 10d, derde lid

II

artikel 10e en art. 2 Besluit financieel beheer netbeheerder

IV, VI

artikel 12a

V

artikel 12b

V

artikel 12e, eerste lid

V

artikel 12f

IV/V

artikel 12g

IV/V

artikel 12i, derde lid

I

artikel 13b

V

artikel 13c

V

artikel 13e, eerste lid

V

artikel 13e, tweede lid

V

artikel 13e, derde lid

V

artikel 13e, vierde lid

V

artikel 13e, zesde lid

V

artikel 13e, zevende lid

V

artikel 13e, negende lid

V

artikel 13e, twaalfde lid

III

artikel 13e, veertiende lid

III

artikel 17a

III

artikel 18g, eerste lid

IV

artikel 18g, derde lid

V

artikel 18g, vijfde lid

III

artikel 23

V

artikel 24, tweede lid

V

artikel 25, derde lid

V

artikel 25, vierde lid

V

artikel 32

VI

artikel 35a

IV

artikel 35b

III

artikel 35c

III

artikel 35d

III

artikel 35e

III

artikel 37

V

artikel 39, tweede lid

V

artikel 39h, eerste lid

III

artikel 40, eerste lid

IV

artikel 40, tweede lid

I

artikel 40, derde lid

IV

artikel 40, vierde lid

IV

artikel 42

III

artikel 43, eerste lid

V

artikel 44, eerste lid

V

artikel 44, tweede lid

III

artikel 44, vijfde lid

VI

artikel 44, achtste lid

III

artikel 44a

V

artikel 44b, eerste lid

V

artikel 44b, tweede lid

IV

artikel 44b, vijfde lid

V

artikel 44b, zesde lid

V

artikel 47, tweede lid

V

artikel 51

IV

artikel 52a, derde lid

II

artikel 52b

VI

artikel 52d

III

artikel 56

III

artikel 63

V

artikel 66a

V

artikel 66b

VI

artikel 66c

V

artikel 66d, eerste lid

III

artikel 66d, derde lid

III

artikel 72

IV

artikel 73, vierde lid

V

artikel 82, eerste lid

III

artikel 82, derde lid

III

artikel 83

III

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

 

artikel 12h, vijfde lid

IV

artikel 12l, tweede lid

III

artikel 12m, eerste lid, onderdeel a

III

artikel 12m, eerste lid, onderdeel b

V

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:15 Awb)

V

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:16 Awb)

VI

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:17 Awb)

V

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:18 Awb)

IV

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:19 Awb)

IV

artikel 12m, eerste lid, onderdeel c (artikel 5:20 jo 5:15 en 5:17 Awb)

IV

artikel 12m, eerste lid, onderdeel d

IV

Mededingingswet

artikel 25b, eerste lid

II

artikel 25b, tweede lid

II

artikel 25e, eerste volzin

II

artikel 34, eerste lid

V

artikel 35, eerste lid

III

artikel 39, tweede lid, onderdeel a

V

artikel 39, tweede lid, onderdeel b

V

artikel 40, tweede lid

IV

artikel 40, derde lid, onderdeel a

V

artikel 40, derde lid, onderdeel b

V

artikel 41, eerste lid

V

artikel 42, tweede lid

III

artikel 46, tweede lid

IV

artikel 46, derde lid

V

artikel 46, vierde lid

V

artikel 75, eerste volzin en onderdeel a

VI

Postwet 2009

 

artikel 4

IV

artikel 5

II

artikel 8

IV

artikel 9, eerste lid

VI

artikel 9, tweede lid

VI

artikel 9, derde lid

V

artikel 9, vierde lid

V

artikel 10, eerste lid

IV

artikel 10, tweede lid

III

artikel 12, eerste lid

III

artikel 12, tweede lid

II

artikel 12, derde lid

III

artikel 13

VI

artikel 15, vijfde lid

V

artikel 16, vijfde lid

VI

artikel 16, zesde lid

VI

artikel 16, zevende lid

VI

artikel 16, achtste lid

VI

artikel 18

VI

artikel 19, eerste lid

I

artikel 21

V

artikel 22, eerste lid

VI

artikel 22, tweede lid

VI

artikel 23, eerste lid

III

artikel 23, tweede lid

III

artikel 24, eerste lid

V/VI

artikel 24, tweede lid

V/VI

artikel 24, derde lid

V/VI

artikel 26

III

artikel 27, eerste lid

III

artikel 27, tweede lid

III

artikel 28, tweede lid

I

artikel 32, eerste lid

III

artikel 32, derde lid

III

artikel 35

II

artikel 36, eerste lid

II

artikel 36, tweede lid

IV

artikel 39, tweede lid

III

artikel 41

I

artikel 61

V

Prijzenwet

 

artikel 2b

II of III (zie voor de toepasselijke boetecategorie hierna: Besluit prijsaanduiding producten)8

artikel 3, voor zover samenhangend met artikel 2b

II9

Telecommunicatiewet

 

artikel 2.1, eerste lid

II

artikel 2.1, vijfde lid

IV

artikel 2.3, vijfde lid

I

artikel 3.24, eerste lid

III

artikel 3.24, tweede lid

III

artikel 3.24, derde lid

III

artikel 3.24, vierde lid

III

artikel 4.1, vierde lid

III

artikel 4.2, elfde lid

III

artikel 4.2a, tweede lid

I

artikel 4.2b

II

artikel 4.9, eerste lid

III

artikel 4.9, tweede lid

III

artikel 4.9, derde lid, sub a

III

artikel 4.9, derde lid, sub b

III

artikel 4.10, eerste lid

III

artikel 4.10, tweede lid

III

artikel 4.10, vijfde lid

I

artikel 4.10, zesde lid

I

artikel 4.10, zevende lid

III

artikel 5.2, eerste lid

III

artikel 5.2, tweede lid

II

artikel 5.2, derde lid

II

artikel 5.2, vierde lid

II

artikel 5.2, vijfde lid

III

artikel 5.2, zesde lid

III

artikel 5.2, zevende lid

II

artikel 5.2, achtste lid

III

artikel 5.2, negende lid

III

artikel 5.3, eerste lid

III

artikel 5.3, tweede lid

III

artikel 5.3, vijfde lid

III

artikel 5.3, zesde lid

III

artikel 5.6, eerste lid

I

artikel 5.8, eerste lid

II

artikel 5.8, tweede lid

II

artikel 5.8, derde lid

II

artikel 5.8, vierde lid

II

artikel 5.8, vijfde lid

II

artikel 5.8, zesde lid

III

artikel 5.10

III

artikel 5.11, eerste lid

III

artikel 5.11, tweede lid

III

artikel 5.11, derde lid

III

artikel 5.12, eerste lid

III

artikel 5.12, tweede lid

III

artikel 5.12, derde lid

III

artikel 5.12, vierde lid

III

artikel 6.1, eerste lid

III

artikel 6.1, tweede lid

III

artikel 6.1, derde lid

II

artikel 6.5, eerste lid

III

artikel 6.6

III

artikel 7.1, eerste lid

II

artikel 7.1, tweede lid

II

artikel 7.1, vierde lid

II

artikel 7.1, vijfde lid

II

artikel 7.1a, eerste lid

II

artikel 7.1a, tweede lid

II

artikel 7.1a, derde lid

III

artikel 7.2, eerste lid

III

artikel 7.2, tweede lid

III

artikel 7.2, derde lid

III

artikel 7.2a, eerste lid,

II

artikel 7.2a, tweede lid

II

artikel 7.2a, derde lid

II

artikel 7.2a, vierde lid

II

artikel 7.2a, vijfde lid

II

artikel 7.2a, zesde lid

II

artikel 7.2a, zevende lid

II

artikel 7.3, eerste lid

II

artikel 7.3, tweede lid

II

artikel 7.3, derde lid

II

artikel 7.3, vierde lid

II

artikel 7.3a, eerste lid

II

artikel 7.3a, tweede lid

II

artikel 7.3b, eerste lid

III

artikel 7.3b, tweede lid

III

artikel 7.3c, tweede lid

II

artikel 7.3c, derde lid

II

artikel 7.4, eerste lid

I

artikel 7.4, tweede lid

I

artikel 7.4, derde lid

I

artikel 7.4a, eerste lid

III

artikel 7.4a, tweede lid

I

artikel 7.4a, derde lid

III

artikel 7.6, eerste lid

II

artikel 7.6, tweede lid

II

artikel 7.6a, eerste lid

II

artikel 7.6a, tweede lid

II

artikel 7.7

III

artikel 8.5, eerste lid

III

artikel 8.5, tweede lid

III

artikel 8.5, derde lid

III

artikel 8.7

III

artikel 9.1, eerste lid

III

artikel 9.1, tweede lid

III

artikel 9.1, derde lid

III

artikel 9.1, vierde lid

III

artikel 9.2, tweede lid

III

artikel 9.4, vijfde lid

II

artikel 9.5, eerste lid

II

artikel 9.5, tweede lid

II

artikel 11.2a, eerste lid

III

artikel 11.2a, tweede lid

III

artikel 11.2a, derde lid

II

artikel 11.2a, vierde lid

III

artikel 11.2

IV

artikel 11.3, eerste lid

IV

artikel 11.3, tweede lid

IV

artikel 11.3, derde lid

III

artikel 11.4, eerste lid

II

artikel 11.4, tweede lid

II

artikel 11.4, derde lid

II

artikel 11.5b, eerste lid

I

artikel 11.5b, tweede lid

I

artikel 11.6, eerste lid

II

artikel 11.6, tweede lid

II

artikel 11.6, derde lid

II

artikel 11.6, vierde lid

II

artikel 11.7, eerste lid

II

artikel 11.7, derde lid

II

artikel 11.7, vierde lid

II

artikel 11.7, vijfde lid

III

artikel 11.7, negende lid

III

artikel 11.7, tiende lid

III

artikel 11.7, twaalfde lid

III

artikel 11.7a, eerste lid

III

artikel 11.9, eerste lid

II

artikel 11.9, tweede lid

II

artikel 11.10, eerste lid

II

artikel 11.10, tweede lid

II

artikel 11.10, derde lid

II

artikel 11.10, vierde lid

II

artikel 11.10, vijfde lid

II

artikel 11.10, zesde lid

II

artikel 11.10, zevende lid

II

artikel 11.11, vierde lid

II

artikel 11.11, vijfde lid

II

artikel 12.1, eerste lid

II

artikel 12.1, tweede lid

II

artikel 12.2, zevende lid

II

artikel 12.4, eerste lid

IV

artikel 12.6

IV

artikel 12.9, tweede lid

I

artikel 12.9, derde lid

II

artikel 18.2

II

artikel 18.4, eerste lid

II

artikel 18.4, tweede lid

II

artikel 18.6, eerste lid

II

artikel 18.10

II

artikel 18.11, eerste lid

II

artikel 18.12, eerste lid

II

artikel 18.13, tweede lid

II

artikel 18.15, eerste lid

I-IV

artikel 18.15, tweede lid

I-III

artikel 18.15, derde lid

III

artikel 18.18

IV

artikel 18.21, eerste lid

I-IV

artikel 18.21, derde lid

I

Verordening 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293)

Artikel 23, eerste lid

III

Artikel 23, tweede lid

III

Warmtewet

 

artikel 2

V

artikel 5, eerste lid

VI

artikel 5, vierde lid

VI

artikel 9, eerste lid

V

artikel 13

III

artikel 14

III

artikel 17

V

artikel 40

IV

Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

artikel 2

IV

artikel 4

IV

artikel 5

IV

artikel 6

IV

artikel 7, derde lid

II

Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer ( Stb. 2006, 614 )

artikel IXa, eerste lid

V

artikel IXb

VI

artikel IXc, eerste lid

III

artikel IXc, tweede lid

III

1 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

2 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

3 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

4 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

5 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

6 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

7 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder a BW.

8 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder g BW.

9 Zie in geval van overtreding van deze bepaling in de context van oneerlijke handelspraktijken, deze Bijlage onder art. 6:193f aanhef en onder g BW

Naar boven