Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-10-2016.]
Geldend van 10-07-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 26 juni 2014, nr. 14101915, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van de witlofmineervlieg in de teelt van witlofpennen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Vertimec Gold (toelatingsnummer 13087) ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2014. De vrijstelling vervalt met ingang van 30 oktober 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van witlofpennen tegen witlofmineervlieg 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro

Bijlage

Gewasbeschermingsmiddel: Vertimec Gold

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-

gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn

in dagen

Witlof (pennenteelt)

Witlofmineervlieg

0,5 l/ha

0,5 l/ha

2

7

Toepassingsvoorwaarden

Het middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Om in het water levende organismen, bijen en hommels en andere niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is de toepassing van het middel in de onbedekte teelt van witlofpennen uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van één van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop en luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 1 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens of insteek van de sloot indien de perceelsstrook grenst aan oppervlaktewater);

  • Conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met Hardi TwinForce luchtondersteuning.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Terug naar begin van de pagina