Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn

Geldend van 08-07-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 2014, nr. WJZ/14109330, tot instelling van een adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn (Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn.

 • 2 De commissie heeft tot taak om op verzoek aan de minister advies uit te brengen over:

  • a. een aanvraag tot registratie van oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen voor wijn als bedoeld in artikel 94 van de verordening;

  • b. een verzoek tot wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 105 van de verordening;

  • c. een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 106 van de verordening;

  • d. ingediende bedenkingen tegen de nationale aanvraag tot registratie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voor wijn als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de regeling of tegen nationale verzoeken tot niet-minimale wijziging of annulering van de registratie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voor wijn als bedoeld in artikel 17, vierde lid, in samenhang met artikel 17, eerste lid, van de regeling;

  • e. ingediende bedenkingen tegen de aanvraag afkomstig uit een andere lidstaat tot registratie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voor wijn, als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de regeling of tegen een verzoek afkomstig uit een andere lidstaat tot niet-minimale wijziging of tot annulering van de registratie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voor wijn als bedoeld in artikel 17, vierde lid, in samenhang met artikel 17, tweede lid, van de regeling.

Artikel 3

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 4 andere leden.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 3 De leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden zijn herbenoembaar.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina