Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-07-2014 t/m 31-12-2014

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken van 3 juli 2014, nr. WJZ/14096350, voor de hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken (Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering.

 • 2 Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

  • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

  • 2°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

  • 3°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

  • 4°. het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • 5°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

  • 6°. het schorsen van een ambtenaar op basis van artikel 91 van het ARAR;

  • 7°. het verminderen van de bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

  • 8°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

  • 9°. het beslissen omtrent toekennen van een terugkeergarantie;

  • 10°. het nemen van besluiten omtrent schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • 11°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Dienst ICT Uitvoering en de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en de hoofddirecteur Interne Organisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2014

M.R.P.M. Camps,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina