Dividendbelasting, vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting

[Regeling vervallen per 29-03-2018.]
Geldend van 04-07-2014 t/m 28-03-2018

Dividendbelasting, vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit zijn de regelingen inzake de vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting geactualiseerd en is een nieuwe regeling opgenomen voor de elektronische aanlevering van verzoeken om vermindering van dividendbelasting.

1. Inleiding

[Vervallen per 29-03-2018]

In dit besluit zijn een aantal goedkeuringen en praktische regelingen of aanwijzingen voor de vermindering, vrijstelling en teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting opgenomen.

Onderdeel 2. is geactualiseerd en de goedkeuring is uitgebreid met de intermediair die namens de gemachtigde formulieren indient.

In onderdeel 4. is een nieuwe regeling opgenomen voor de elektronische aanlevering van verzoeken om vermindering van dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden bij de toepassing van de vrijstellingsmethode.

In onderdeel 6. is aangegeven dat de teruggaaf van dividendbelasting aan vrijgestelde entiteiten plaatsvindt op basis van artikel 10 van de Wet DB. Verder gaat dit onderdeel ook in op de afgiftte van woonplaatsverklaringen aan vrijgestelde entiteiten.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

[Vervallen per 29-03-2018]

2. Praktische regelingen voor de vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend

[Vervallen per 29-03-2018]

Voor het maken van aanspraak op vermindering van Nederlandse dividendbelasting op grond van door Nederland gesloten belastingverdragen dient gebruik te worden gemaakt van formulieren IB 92 Universeel, IB 93 Universeel, IB 95 USA of IB 96 USA. Voor het maken van aanspraak op vermindering van Nederlandse dividendbelasting op grond van artikel 10 van de Wet DB dient gebruik te worden gemaakt van formulieren DIV 11 of DIV 16.

Deze formulieren dienen te worden ondertekend door de aandeelhouder of de houder van de hybride lening zelf of door zijn gemachtigde. Op de desbetreffende formulieren is de eis gesteld dat, indien een gemachtigde tekent, elk formulier moet zijn vergezeld van een schriftelijke machtiging.

Ik keur goed, dat het telkenmale bijvoegen van een machtiging achterwege blijft in de gevallen waarin de vermindering van dividendbelasting uitsluitend betrekking heeft op opbrengsten van aandelen en hybride leningen die de gemachtigde op de datum van betaalbaarstelling van de opbrengst in beheer heeft, dan wel op zijn naam zijn ingeschreven in een register dat door de vennootschap die de effecten heeft uitgegeven wordt gehouden, en de gemachtigde in het bezit is van een door de Belastingdienst/Kantoor Buitenland daartoe afgegeven vergunning.

Deze goedkeuring is tevens van toepassing op de intermediair die namens een gemachtigde formulieren indient en in het bezit is van een daartoe door Belastingdienst/Kantoor Buitenland afgegeven vergunning.

Bij de toepassing van deze regeling dient de (intermediair van de) gemachtigde op het formulier IB 92 Universeel, IB 93 Universeel, IB 95 USA, IB 96 USA, DIV 11 of DIV 16 onder zijn naam en handtekening te vermelden:

‘Gemachtigde.

Vergunning van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland d.d. ..., nr. ...’.

3. Elektronische aanlevering van verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die door gemachtigden worden gedaan namens de uiteindelijk gerechtigden

[Vervallen per 29-03-2018]

3.1. Elektronische aanlevering in het kader van de universele uitvoeringsvoorschriften

[Vervallen per 29-03-2018]

Hierbij machtig ik overeenkomstig artikel 10 (delegatiebepaling) van de universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake belastingverdragen uitgezonderd die met de Verenigde Staten van Amerika, de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland binnen de hieronder aangegeven kaders een bijzondere regeling te treffen inzake de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden.

Bijzondere regeling

Gemachtigden die jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden verzoeken doen om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden kunnen deze verzoeken langs elektronische weg aanleveren zonder gelijktijdige inlevering van de papieren versie van de verzoeken met de dividendnota.

Op de elektronisch aangeleverde verzoeken wordt beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Aan deze bijzondere regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. De gemachtigde meldt zich als deelnemer aan bij de Belastingdienst/ Kantoor Buitenland en wijst een contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie met Kantoor Buitenland over de regeling;

 • b. De verzoeken worden ingediend namens de uiteindelijk gerechtigden tot de opbrengsten waarop de Nederlandse dividendbelasting is ingehouden;

 • c. De gemachtigde draagt tijdig zorg voor rechtsgeldige opdrachten tot vertegenwoordiging en draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de gerechtigden;

 • d. De opdracht tot vertegenwoordiging aan de gemachtigde omvat de instemming van de gerechtigden met het integreren van de beschikking in één bestand en de geïntegreerde uitbetaling aan de gemachtigde. De gerechtigde ontvangt op verzoek een afschrift van zijn beschikking op papier;

 • e. De aanlevering van elektronische verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting door de gemachtigde geschiedt conform de door de Belastingdienst voorgeschreven (technische) specificaties;

 • f. Om doelmatigheidsredenen dient een elektronisch aangeleverd bestand ten minste 25 verzoeken te bevatten;

 • g. De gemachtigde geeft op verzoek aan de Belastingdienst/Kantoor Buitenland inzicht in zijn administratieve organisatie en interne controle alsmede de geautomatiseerde ondersteuning met betrekking tot het aanbieden en verwerken van verzoeken om teruggaaf dividendbelasting;

 • h. De originele formulieren die ten grondslag liggen aan de elektronisch ingediende teruggaafverzoeken alsmede de (kopie van de) dividendnota en andere relevante bewijsstukken worden door de gemachtigde op toegankelijke wijze bewaard. In het kader van de controle zendt de gemachtigde op verzoek van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland de hiervoor bedoelde door de gemachtigde bewaarde documenten toe c.q. houdt deze beschikbaar voor controle ter plaatse;

 • i. De gemachtigde gaat – ongeacht de mogelijkheid tot verhaal op de gerechtigden – onvoorwaardelijk akkoord met terugbetaling aan de Belastingdienst/Kantoor Buitenland van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven;

 • j. Indien bij een gemachtigde onjuistheden of onregelmatigheden ten aanzien van de uitvoering van de regeling worden geconstateerd kan de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland deze gemachtigde met onmiddellijke ingang van deelname aan de regeling uitsluiten.

3.2. Elektronische aanlevering in het kader van de uitvoeringsvoorschriften inzake de belastingverdragen met de Verenigde Staten van Amerika en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

[Vervallen per 29-03-2018]

Ik keur goed dat de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland de onder paragraaf 3.1 geschetste bijzondere regeling van overeenkomstige toepassing doet zijn op de uitvoeringsvoorschriften inzake de belastingverdragen met de Verenigde Staten van Amerika en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

3.3. Elektronische aanlevering van verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting in het kader van artikel 10 van de Wet DB

[Vervallen per 29-03-2018]

Ik keur goed dat de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland de onder paragraaf 3.1 geschetste bijzondere regeling van overeenkomstige toepassing doet zijn op de verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting die worden ingediend op basis van artikel 10 van de Wet DB.

4. Elektronische aanlevering van verzoeken om vermindering van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden

[Vervallen per 29-03-2018]

4.1. Elektronische aanlevering in het kader van de uitvoeringsvoorschriften

[Vervallen per 29-03-2018]

Hierbij machtig ik overeenkomstig artikel 10 (delegatiebepaling) van de universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake belastingverdragen uitgezonderd die met de Verenigde Staten van Amerika (Regeling van 27 juni 2012, nr. DGB 2012/3446M, Stcrt. 2012, nr. 13969) en artikel 11 van de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten van Amerika 1992 (Regeling van 28 april 2010, nr. DGB 2010/2251M, Stcrt. 2010, nr. 7347), de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland te Heerlen binnen de hieronder aangegeven kaders een bijzondere regeling te treffen inzake de aanlevering van verzoeken om vermindering van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden.

4.2. Gebruikte begrippen

[Vervallen per 29-03-2018]

In dit onderdeel wordt verstaan onder:

 • Inhoudingsplichtige: de vennootschap die de opbrengst verschuldigd is;

 • Betaalkantoor: degene bij wie de opbrengst betaalbaar is gesteld, het administratiekantoor dat de opbrengst doorbetaalt aan certificaathouders, en degene tot wiens beroep het kopen of innen van dividendbewijzen gewoonlijk behoort.

4.3. Bijzondere regeling

[Vervallen per 29-03-2018]

Ingevolge artikel 2 van de universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften en artikel 5 van de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften voor het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten is een inhoudingsplichtige of een betaalkantoor bevoegd onder de daar gestelde voorwaarden portfoliodividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting tot het van toepassing zijnde verdragspercentage.

Bij het indienen van de aangifte dividendbelasting dienen vervolgens door de inhoudingsplichtige de, door de gerechtigde tot het dividend ingevulde en ondertekende, formulieren IB 92 Universeel en IB 96 USA (incl. certificaat form. 6166) te worden overgelegd.

Het aanleveren van deze formulieren IB 92 Universeel en IB 96 USA aan het betaalkantoor en/of de inhoudingsplichtige leidt in de praktijk tot de nodige administratieve lasten. Teneinde deze administratieve lasten terug te dringen kan het gelijktijdig met de aangifte dividendbelasting inleveren van de formulieren IB 92 Universeel en IB 96 USA (incl. het certificaat form. 6166) achterwege blijven, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. Het formulier IB 92 Universeel en het formulier IB 96 USA (incl. certificaat form. 6166) zijn vanaf het tijdstip van het indienen van de aangifte voor de Belastingdienst elektronisch raadpleegbaar via een door de inhoudingsplichtige of het betaalkantoor te ontwerpen portaal;

 • b. De formulieren IB 92 Universeel en IB 96 USA kunnen door de gerechtigde of diens gemachtigde in elektronische vorm in het portaal worden aangemaakt door middel van het opvoeren van alle benodigde gegevens;

 • c. De inhoudingsplichtige of het betaalkantoor leveren uiterlijk op het tijdstip van het indienen van de aangifte dividendbelasting een overzicht in bij de Belastingdienst/Kantoor Buitenland van de toegepaste vermindering van dividendbelasting. Dit overzicht wordt elektronisch aangeleverd en opgesteld conform de door de Belastingdienst voorgeschreven specificaties;

 • d. De inhoudingsplichtige en het betaalkantoor melden zich als deelnemer aan bij de Belastingdienst/Kantoor Buitenland en wijzen een contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie met Kantoor Buitenland over de regeling;

 • e. Indien bij een van de betrokken partijen onjuistheden of onregelmatigheden ten aanzien van de uitvoering van de regeling worden geconstateerd, kan de directeur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland de inhoudingsplichtige, het betaalkantoor, de gerechtigde of diens gemachtigde met onmiddellijke ingang van deelname aan de regeling uitsluiten.

De bijzondere regeling zal nader worden uitgewerkt in een overeenkomst tussen de Belastingdienst, de inhoudingsplichtige en het betaalkantoor.

5. Collectieve verzoeken door fiscaal transparante buitenlandse lichamen om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting

[Vervallen per 29-03-2018]

5.1. Inleiding

[Vervallen per 29-03-2018]

Verzoeken om vermindering van Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividenden op aandelen (dan wel de opbrengsten van hybride leningen), kunnen collectief worden gedaan door buitenlandse fiscaal transparante entiteiten namens de achterliggende participanten (deelgerechtigden). In dit onderdeel wordt aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden wordt tegemoetgekomen aan een collectief verzoek om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting dat is gedaan door een buitenlandse fiscaal transparante entiteit.

5.2. Goedkeuring

[Vervallen per 29-03-2018]

Het gaat bij buitenlandse entiteiten die een collectief verzoek doen om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op basis van belastingverdragen om entiteiten die volgens de nationale belastingwetgeving van het andere land als fiscaal transparant worden aangemerkt en die dus zelf niet als fiscaal inwoner van dat land worden beschouwd. Deze entiteiten zijn dan ook geen inwoner van de betrokken landen in de zin van de belastingverdragen, zodat zij geen zelfstandig beroep kunnen doen op de voordelen van de belastingverdragen. Het zijn de achterliggende participanten die een beroep kunnen doen op verdragstoepassing. Indien de achterliggende participanten als uiteindelijk gerechtigde tot het Nederlandse dividend bij een zelfstandig beroep op verdragstoepassing recht hebben op verdragsvoordelen, komen zij elk apart in aanmerking voor die verdragsvoordelen. In beginsel moeten zij elk apart een verzoek om verdragstoepassing doen overeenkomstig de procedure die is voorgeschreven in de van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften belastingverdragen. De achterliggende participanten kunnen natuurlijke personen of lichamen zijn.

Ik keur goed dat onder de in onderdeel 5.3 vermelde voorwaarden buitenlandse fiscaal transparante entiteiten namens al hun achterliggende participanten die voor verdragstoepassing kwalificeren een collectief verzoek kunnen indienen om teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting overeenkomstig de toepasselijke verdragstarieven voor dividenden.

Ik merk nog op dat deze goedkeuring uitsluitend betrekking heeft op de teruggaafprocedure, en niet op de vrijstellingsprocedure.

5.3. Administratieve procedure voor collectieve verzoeken bij verdragstoepassing

[Vervallen per 29-03-2018]

Indien een buitenlandse fiscaal transparante entiteit gebruik wil maken van de in onderdeel 5.2 vermelde goedkeuring dient een verzoek om een algemene machtiging te worden ingediend bij de Belastingdienst/Kantoor Buitenland. Pas na afgifte van de machtiging kan de buitenlandse fiscaal transparante entiteit bij de Belastingdienst/Kantoor Buitenland een collectief verzoek indienen om teruggaaf namens al zijn achterliggende participanten uit verdragslanden. Aan een collectief verzoek om teruggaaf, dat op grond van een afgegeven machtiging wordt gedaan, worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1. het collectieve verzoek dient alle verdragsgerechtigde participanten te betreffen en dient, afhankelijk van de status van de participanten, te worden gedaan door het indienen van een gezamenlijk formulier IB 92 Universeel, formulier IB 93 Universeel, formulier IB 95 USA en/of formulier IB 96 USA, per verdragsland op naam van de transparante entiteit;

 • 2. bij het gezamenlijke formulier per verdragsland wordt door de transparante entiteit een lijst gevoegd waarop de namen, adressen en waar nodig de fiscale status (bijvoorbeeld vrijgesteld pensioenfonds) van de achterliggende verdragsgerechtigde participanten zijn vermeld, alsmede hun aandeel in de transparante entiteit;

 • 3. de per verdragsland op te stellen lijst met de gegevens van de participanten wordt door de fiscus van de betrokken verdragsstaat voorzien van een verklaring dat voor de toepassing van het verdrag met die staat alle op de lijst vermelde participanten inwoner van die verdragsstaat zijn;

 • 4. op het gezamenlijke formulier IB 92 Universeel, formulier IB 93 Universeel, formulier IB 95 USA en/of formulier IB 96 USA bevestigt de transparante entiteit voor elke achterliggende participant de op het formulier gevraagde verklaringen, andere dan de woonplaatsverklaring als bedoeld in voorwaarde 3 hiervoor; de verklaringen kunnen ook worden vermeld op een apart blad;

 • 5. het formulier is voorzien van de (kopie van de) dividendnota(‘s) of een ander bewijsstuk (uit dit andere bewijsstuk moet de desbetreffende opbrengst blijken en het geeft aan dat de terug te geven belasting ten laste van de verdragsgerechtigde participant is ingehouden);

 • 6. bij het formulier wordt een algemene machtiging (met vermelding van het daaraan toegekende nummer) gevoegd van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland, waaruit blijkt dat de transparante entiteit verzoeken kan indienen voor alle achterliggende verdragsgerechtigde participanten; ook kan met een stempelafdruk en vermelding van het toegekende machtigingsnummer op het gezamenlijke formulier worden aangegeven dat een algemene machtiging is afgegeven;

 • 7. de transparante entiteit doet de collectieve verzoeken tegelijk zowel voor de inwoners van het land waarin ook de entiteit is gevestigd, als voor de inwoners van andere verdragslanden;

 • 8. de transparante entiteit mag geen collectief verzoek om teruggaaf namens zijn achterliggende participanten indienen, indien de achterliggende participanten zelf een verzoek om teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting hebben ingediend met betrekking tot dezelfde dividenden op aandelen;

 • 9. de transparante entiteit (en niet de individuele participant) is aansprakelijk voor eventuele onjuiste teruggaven.

Aanvullende opmerkingen

De woonplaatsverklaring als bedoeld in voorwaarde 3 geldt voor twee jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de woonplaatsverklaring. Indien binnen die twee jaar meer dividenduitkeringen worden gedaan, hoeft dus niet voor elke dividenduitkering een nieuwe woonplaatsverklaring te worden overgelegd. Bij wijziging in de participanten dient wel een nieuwe woonplaatsverklaring te worden bijgevoegd.

Ter voorkoming van misbruik dient de kwalificerende participant zijn aandeel in de buitenlandse fiscaal transparante entiteit gedurende een bepaalde periode te bezitten. In verband daarmee moet de verzoekende entiteit bewijzen dat de voor verdragstoepassing kwalificerende participant ten minste een jaar onafgebroken eigenaar is van zijn aandeel in de entiteit. Ingeval het naar het oordeel van de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland duidelijk is dat er geen misbruik in het geding is, kan hij afwijken van de bedoelde eenjaarseis. Hierbij kan gedacht worden aan de in onderdeel 5.4 genoemde buitenlandse werknemersspaarfondsen of werknemersspaarbanken.

5.4. Centrale werknemersfondsen en aandelenspaarplannen van ondernemingen

[Vervallen per 29-03-2018]

Het kan voorkomen dat ondernemingen voor hun werknemers centrale werknemersfondsen hebben opgericht of aandelenspaarplannen hebben ontwikkeld. Daaraan kunnen de eigen werknemers van de onderneming deelnemen. Deze werknemers kunnen dan aandelen kopen in de onderneming waaraan zij verbonden zijn. Hierdoor kan het aantal particuliere aandeelhouders van de onderneming aanzienlijk toenemen. De werknemers kunnen woonachtig zijn in verdragslanden. Onder werknemers worden in dit verband ook begrepen gepensioneerde werknemers en nabestaanden van werknemers.

Indien de aandelen van de bedoelde werknemers in hun onderneming namens hen worden gehouden door een lichaam, kan de regeling van onderdeel 5.3 hiervoor ook gelden. Dit betekent dat dit lichaam een algemene machtiging kan aanvragen voor een collectief verzoek namens de werknemers/aandeelhouders en dat pas na afgifte van de machtiging het collectief verzoek kan worden gedaan. Het betekent voorts dat de voorwaarden van onderdeel 5.3 (met inbegrip van de aanvullende opmerkingen), die gelden voor transparante entiteiten, van overeenkomstige toepassing zijn, met uitzondering van voorwaarde 3. Anders dan bij de transparante entiteiten mag het hiervoor bedoelde lichaam zelf namelijk de lijst met gegevens van de verdragsgerechtigde werknemers voorzien van een woonplaatsverklaring. De inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland kan echter ten aanzien van personen die op de bedoelde lijst voorkomen steekproefsgewijs verzoeken om woonplaatsverklaringen van de autoriteiten van het desbetreffende verdragsland.

5.5. Artikel 25 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001

[Vervallen per 29-03-2018]

De in onderdeel 5.2 vermelde goedkeuring geldt niet voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten als bedoeld in artikel 25 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001. Ingeval een dergelijke instelling de in dat artikel neergelegde regeling wil toepassen moet zij zich wenden tot de Belastingdienst/Kantoor Buitenland voor de voorwaarden waaronder deze regeling kan worden toegepast.

6. Van winstbelasting vrijgestelde entiteiten; Afgifte woonplaatsverklaringen; Teruggaaf dividendbelasting

[Vervallen per 29-03-2018]

6.1. Van winstbelasting vrijgestelde entiteiten; verdragsinwonerschap

[Vervallen per 29-03-2018]

Voor het recht op vermindering van bronbelasting volgens een belastingverdrag is in zijn algemeenheid vereist dat, naast andere voorwaarden, de rechthebbende op de uit een verdragsland afkomstige dividenden, interest of royalty's, voor de verdragstoepassing als inwoner van het andere verdragsland wordt aangemerkt. Voor dit inwonerschap dienen onder de belastingverdragen in Nederland gevestigde entiteiten onderworpen te zijn aan de winstbelasting/vennootschapsbelasting.

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 is aangegeven dat het Nederlandse verdragsbeleid erop gericht is voor van vennootschapsbelasting vrijgestelde entiteiten onderworpenheid aan belasting in een verdragsluitende staat aan te nemen. Dit wordt bereikt via de opname van een bepaling in belastingverdragen die voorschrijft dat entiteiten geacht worden aan belasting in een verdragsluitende staat te zijn onderworpen, indien deze entiteiten worden beheerst door de wetten van die staat of hun plaats van leiding in die staat hebben. Dit verdragsbeleid houdt daarmee in dat vrijgestelde entiteiten, ondanks de toepasselijke subjectieve vrijstelling, ook als verdragsinwoner worden aangemerkt en in aanmerking kunnen komen voor verdragsvoordelen. In het kader van dit onderdeel is dit vooral van belang voor pensioenfondsen, non-profitorganisaties (kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke (incl. onderzoek) of educatieve organisaties) en overheidsinstellingen (staat, provincies, gemeenten, waterschappen en financiële instellingen). Al deze met name genoemde lichamen worden hierna als ‘vrijgestelde entiteiten’ aangeduid.

Indien belastingverdragen een regeling bevatten, op basis waarvan in Nederland gevestigde maar voor de vennootschapsbelasting vrijgestelde entiteiten als verdragsinwoner worden aangemerkt, vloeit hieruit reeds voort dat de Belastingdienst aan deze entiteiten, indien aan de desbetreffende bepalingen wordt voldaan, een woonplaatsverklaring kan verstrekken.

Indien belastingverdragen echter geen regeling voor verdragsinwonerschap bevatten voor vrijgestelde entiteiten (vaak het geval bij oudere verdragen), zal de Belastingdienst op basis van wederkerigheid een woonplaatsverklaring kunnen verstrekken aan in Nederland gevestigde maar van vennootschapsbelasting vrijgestelde entiteiten. Er kan van wederkerigheid worden uitgegaan, tenzij het tegendeel blijkt. In dat geval verzoek ik de desbetreffende inspecteurs mij hiervan op de hoogte te stellen. Er zal dan in overleg worden getreden met de autoriteiten van het desbetreffende verdragsland.

6.2. Teruggaaf dividendbelasting aan niet in Nederland gevestigde vrijgestelde entiteiten op grond van Nederlandse wetgeving

[Vervallen per 29-03-2018]

Aan vrijgestelde entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat, in een aangewezen EER-staat of in een aangewezen derde staat kan ingevolge artikel 10, tweede en derde lid in samenhang met het eerste lid, van de Wet DB (volledige) teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting worden verleend, die ten laste van hen in een kalenderjaar is ingehouden. Hierbij moet de niet in Nederland gevestigde vrijgestelde entiteit, naast andere voorwaarden, in de staat van vestiging niet aan een belastingheffing naar de winst zijn onderworpen en, moet, ware zij in Nederland gevestigd geweest, de vrijgestelde entiteit ook alhier niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De wederkerigheidseis geldt hierbij echter niet.

7. Ingetrokken regeling

[Vervallen per 29-03-2018]

Het volgende besluit wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 23 juni 2014

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

T.W.M. Poolen

Lid van het managementteam Belastingdienst

Terug naar begin van de pagina