Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

[Regeling vervallen per 01-02-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-01-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2014, nr. 2014-0000087630, tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor de inkomensondersteuning van AOW-pensioengerechtigden (Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, juncto artikel 9, van de Kaderwet SZW-subsidies en 34a, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-02-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

[Vervallen per 01-02-2015]

De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3. Recht op inkomensondersteuning in aanvulling op ouderdomspensioen

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De pensioengerechtigde die woonachtig is in Nederland of op het grondgebied van:

  • 1°. een van de andere lidstaten van de Europese Unie;

  • 2°. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

  • 3°. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, of

  • 4°. een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten,

  heeft recht op een inkomensondersteuning.

Artikel 4. Hoogte van de inkomensondersteuning

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De inkomensondersteuning, bedoeld in het derde lid, bedraagt bruto € 25,351 per kalendermaand.

 • 2 Op de inkomensondersteuning, bedoeld in het eerste lid, wordt een korting toegepast overeenkomstig de artikelen 13, eerste en derde lid, en 13a, eerste lid, van de AOW, waarbij voor ‘het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van artikel 9’ wordt gelezen ‘de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden’, voor ‘aanvangsleeftijd’ wordt gelezen ‘aanvangsleeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet’, voor ‘pensioengerechtigde leeftijd’ wordt gelezen ‘pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet’ en voor ‘verzekerd’ wordt gelezen: verzekerd overeenkomstig de Algemene Ouderdomswet.

 • 4 Het aangepaste bedrag en de dag waarop de aanpassing plaatsvindt worden door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 5. Toekenning van de inkomensondersteuning

[Vervallen per 01-02-2015]

De SVB verstrekt de inkomensondersteuning ambtshalve.

Artikel 6. Betaling van de inkomensondersteuning

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De betaling van de inkomensondersteuning geschiedt tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 7 van de AOW.

 • 2 De inkomensondersteuning is niet vatbaar voor beslag.

Artikel 7. Bepalingen van overeenkomstige toepassing

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 7a. Financiering en verantwoording uitvoering door de SVB

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De Minister verstrekt maandelijks ten laste van ’s Rijks kas aan de SVB een uitkering voor de lasten van de door de SVB betaalde inkomensondersteuning als bedoeld in deze regeling en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

 • 2 De SVB verantwoordt de lasten van de inkomensondersteuning en uitvoeringskosten afzonderlijk.

 • 3 Hoofdstuk 8 van de Wet SUWI is van overeenkomstige toepassing voor begroting, beheer en verantwoording door de SVB van de uitvoering van deze regeling.

Artikel 7b. Raming baten en lasten

[Vervallen per 01-02-2015]

Voor de eerste kalenderdag van elke maand verstrekt de SVB aan de Minister een opgave van het totaalbedrag aan de voor de komende maand geraamde baten en lasten met betrekking tot de toekenning van inkomensondersteuning, uitgesplitst naar lasten inkomensondersteuning per maand en uitvoeringskosten per maand.

Artikel 7c. Betaling voorschot

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv, maandelijks een voorschot op het bedrag, bedoeld in artikel 7b, van:

  • a. de geraamde lasten inkomensondersteuning met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand, en

  • b. de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

 • 2 De Minister kan, na overleg met de SVB, van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde bedragen afwijken.

Artikel 7d. Afrekening

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 In de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet SUWI, worden de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, bedoeld in artikel 7c, eerste lid, uitgesplitst naar lasten inkomensondersteuning en uitvoeringskosten van de toekenning van inkomensondersteuning opgenomen.

 • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de Minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 27 juni 2014 tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 242) in werking treedt.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2014

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

 1. Dit is het bedrag zoals dat per 1 februari 2014 is vastgesteld in artikel 1, eerste lid, Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina