Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014

Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 02-07-2014 t/m heden

Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 24 juni 2014, kenmerk (00.030.198), voor de uitvoering van integriteitsbeoordelingen op grond van de Wet integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. De integriteitsbeoordeling

Artikel 2. Aanvragen en verleende exploitatievergunningen

 • 1 Alle aanvragen worden door de Ksa onderworpen aan een integriteitsbeoordeling.

 • 2 Een verleende exploitatievergunning kan door de Ksa onderworpen worden aan een integriteitsbeoordeling indien:

  • a. aannemelijk is dat vergunninghouder handelt of de afgelopen vijf jaar heeft gehandeld in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Kansspelen, de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie of een verordening als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet dan wel tegen hem is opgetreden ter handhaving van het bij of krachtens genoemde wettelijke voorschriften bepaalde;

  • b. binnen een periode van twee jaar bij een significant deel van de locaties waar een speelautomaat van vergunninghouder opgesteld staat, geconstateerd wordt dat:

  • c. één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

   • 1. de vergunninghouder heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tijdig de opstelgegevens inzake zijn speelautomaten ingediend;

   • 2. een vergunninghouder heeft langer dan 1 jaar geen speelautomaten opgesteld;

   • 3. een vergunninghouder die minder dan 3 jaar speelautomaten exploiteert groeit sneller dan op basis van de, al dan niet lokale of regionale, ontwikkeling van de branche mag worden verwacht;

   • 4. een vergunninghouder heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tijdig de door hem verschuldigde kansspelheffing betaald;

  • d. dat bij wijze van steekproef gebeurt. De Ksa kan een steekproef zodanig inrichten dat een vergunninghouder een grotere kans heeft om aan een integriteitsbeoordeling onderworpen te worden, indien ten tijde van vergunningverlening of ten tijde van een eerdere periodieke integriteitsbeoordeling is vastgesteld dat zijn beheerders of leidinggevenden blijkens de door de Justitiële Informatiedienst op grond van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens verstrekte uittreksels betrokken waren bij strafbare feiten.

 • 3 Een verleende exploitatievergunning kan tevens onderworpen worden aan een integriteitsbeoordeling indien:

  • a. bij navraag door de Ksa bij Bureau Bibob blijkt dat ten aanzien van betrokkene in de achterliggende periode van twee kalenderjaren een ernstige mate van gevaar of een mindere mate van gevaar is vastgesteld;

  • b. blijkt dat ten aanzien van betrokkene door een ander bestuursorgaan geconstateerd is dat sprake is van ernstig gevaar of mindere mate van gevaar;

  • c. het naar aanleiding van verkregen informatie voor de hand ligt om te onderzoeken of sprake is van ernstig gevaar of mindere mate van gevaar; of,

  • d. sprake is van een bijzonder geval waarbij aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de exploitatievergunning mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen.

Artikel 3. Adviesverzoek Bureau Bibob

De Ksa vraagt Bureau Bibob na de integriteitsbeoordeling om een advies indien:

 • a. vragen blijven bestaan over de structuur van de onderneming;

 • b. vragen blijven bestaan over de financiering van de onderneming;

 • c. vragen blijven bestaan over omstandigheden van een betrokkene of een gerelateerde bij de onderneming;

 • d. de officier van justitie de Ksa adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag of een bepaalde verleende exploitatievergunning een advies aan Bureau Bibob te vragen; of

 • e. feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel verleende exploitatievergunning een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

Paragraaf 3. Gevolgen van de integriteitsbeoordeling en het advies

Artikel 4. Weigeren en intrekken

 • 1 Een aangevraagde exploitatievergunning kan worden geweigerd indien uit de integriteitsbeoordeling of uit het advies blijkt dat sprake is van ernstig gevaar.

 • 2 Een verleende exploitatievergunning kan worden ingetrokken indien uit de integriteitsbeoordeling of uit het advies blijkt dat sprake is van ernstig gevaar.

 • 3 Een verleende exploitatievergunning kan worden ingetrokken indien vergunninghouder een aan de exploitatievergunning verbonden voorschrift als bedoeld in artikel 3 lid 7 van de Wet Bibob niet naleeft.

Artikel 5. Verbinden van voorschriften aan de exploitatievergunning

 • 1 Indien uit de integriteitsbeoordeling of het advies blijkt dat sprake is van een mindere mate van gevaar, worden aan een aangevraagde exploitatievergunning voorschriften verbonden indien en voor zover daardoor dat gevaar wordt weggenomen of in voldoende mate wordt beperkt.

 • 2 Indien uit de integriteitsbeoordeling of het advies blijkt dat sprake is van een mindere mate van gevaar, worden aan een verleende exploitatievergunning voorschriften verbonden indien en voor zover daardoor dat gevaar wordt weggenomen of in voldoende mate wordt beperkt.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2014

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Naar boven