Tijdelijke vrijstelling van Tracer (12567) ter bescherming van de onbedekte productieteelt [...] tegen de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) 2014

[Regeling vervallen per 29-10-2014.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 28-10-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 24 juni 2014 nr. 14099747, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte productieteelt van aardbeien en de teelt van bessen, braam en framboos tegen Suzuki-fruitvlieg (Drosophilla suzukii) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte productieteelt van aardbeien en de teelt van bessen, braam en framboos tegen de Suzuki-fruitvlieg 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 29-10-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Tracer (12567) ter bescherming van de onbedekte productieteelt van aardbeien en de teelt van bessen, braam en framboos tegen de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii).

Artikel 2

[Vervallen per 29-10-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014 en vervalt op 29 oktober 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 29-10-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling van Tracer (12567) ter bescherming van de onbedekte productieteelt van aardbeien en de teelt van bessen, braam en framboos tegen de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Tracer 12567N

[Vervallen per 29-10-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-10-2014]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Aardbei (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

150 ml/ha

150 ml/ha

3

7

1

             

Framboos

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

10

3

Braam

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

10

3

Bessen

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

7

3

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 29-10-2014]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 meter vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuittechniek, bijvoorbeeld 90% driftreducerende doppen in combinatie met een kantdop.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing van het middel in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik gemaakt wordt van ten minste 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Met betrekking tot de risico’s voor bijen gelden voor de bedekte teelten de volgende restricties:

Gebruik is toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas staan. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Verwijder of bedek bijenkorven en hommelkasten tijdens het gebruik van het product en gedurende één dag na de behandeling en vergewis u ervan dat de spuitvloeistof volledig opgedroogd is in de kas.

Met betrekking tot de risico’s voor bijen gelden voor de onbedekte teelten de volgende restricties:

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (onbedekte teelten). Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Verwijder of bedek bijenkorven en hommelkasten tijdens het gebruik van het product en gedurende één dag na de behandeling en vergewis u ervan dat de spuitvloeistof volledig opgedroogd is in de kas. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Om in de onbedekte teelten bijen direct buiten het te behandelen gewas te beschermen mag het middel uitsluitend worden toegepast na zonsondergang.

Let op: Dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina