Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding [...] afschaffing leerlinggebonden financiering

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 01-08-2014 t/m 31-07-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2014 nr. JOZ/632757 houdende nadere voorschriften voor afwijken van de overgangsbekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in verband met afschaffing van de leerlinggebonden financiering en vermindering van de verplichte herbesteding van een gedeelte van de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs (Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding in verband met overgangsbekostiging afschaffing leerlinggebonden financiering)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Nadere voorschriften opting out in schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Het bestuur van een samenwerkingsverband dat gebruik wil maken van de mogelijkheid tot opting out, dient daartoe uiterlijk 15 augustus 2014 een aanvraag in bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door DUO beschikbaar gesteld formulier ‘Verklaring voor aanvraag opting out 2014–2015’.

 • 2 De aanvraag kan alleen ingediend worden indien het samenwerkingsverband overeenstemming heeft bereikt met de bevoegde gezagsorganen van alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 die op 1 oktober 2013 ambulante begeleiding verzorgden ten behoeve van leerlingen op scholen in het samenwerkingsverband, en met de vakorganisaties over het betrokken personeel.

 • 3 Er hoeft geen overleg te worden gevoerd en overeenstemming te worden bereikt met de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ‘De Waterlelie’ te Cruquius en ‘De Berkenschutse’ te Heeze.

 • 4 De afspraken om gebruik te maken van de opting out hebben geen betrekking op personeel dat na 1 mei 2012 zelf ontslag heeft genomen of met pensioen is gegaan, noch op personeel dat met ingang van schooljaar 2014–2015 om voornoemde redenen op natuurlijke wijze zal uitstromen.

Artikel 3. Vermindering verplichte herbesteding in schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Indien een samenwerkingsverband gebruik maakt van opting out in schooljaar 2014–2015 als bedoeld in artikel 2, vervalt de verplichting tot herbesteding in schooljaar 2015–2016 volledig.

 • 2 De verplichting tot herbesteding in schooljaar 2015–2016 wordt verminderd of komt te vervallen indien het bestuur van het samenwerkingsverband overeenstemming heeft bereikt met één of meer bevoegde gezagsorganen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 die op 1 oktober 2013 de ambulante begeleiding verzorgden ten behoeve van leerlingen op scholen in het samenwerkingsverband en met de vakorganisaties over het betrokken personeel.

 • 3 De herbestedingsplicht wordt verminderd met het volledige personele deel van het bekostigingsbedrag dat voor ambulante begeleiding naar de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ging waarmee overeenstemming wordt bereikt.

 • 4 Indien met de bevoegde gezagsorganen van alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 die op 1 oktober 2013 ambulante begeleiding verzorgden ten behoeve van leerlingen op scholen in het samenwerkingsverband, en met de vakorganisaties overeenstemming is bereikt, vervalt de verplichting tot herbesteding volledig.

 • 5 Er hoeft geen overleg te worden gevoerd en overeenstemming te worden bereikt met de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ‘De Waterlelie’ te Cruquius en ‘De Berkenschutse’ te Heeze.

 • 6 De afspraken om de verplichting tot herbesteding te verminderen hebben geen betrekking op personeel dat na 1 mei 2012 zelf ontslag heeft genomen of met pensioen is gegaan, noch op personeel dat met ingang van schooljaar 2015–2016 om voornoemde redenen op natuurlijke wijze zal uitstromen.

Artikel 4. Vaststellen overeenstemming overleg opting out en vermindering verplichte herbesteding

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Voor het vaststellen van overeenstemming als bedoeld in de artikelen 2 en 3, in het overleg tussen het samenwerkingsverband, de bevoegde gezagsorganen van de betrokken scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de vakorganisaties gelden voor het primair onderwijs de bepalingen voor het cao overleg in het overlegprotocol PO. Artikel 38 van de WPO is van toepassing. Naast het samenwerkingsverband en de bevoegde gezagsorganen van alle betrokken scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten tenminste twee representatieve vakorganisaties akkoord zijn.

 • 2 Voor het vaststellen van overeenstemming in het overleg tussen het samenwerkingsverband, de bevoegde gezagsorganen van de betrokken scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de vakorganisaties gelden voor het voortgezet onderwijs de bepalingen voor het cao overleg in het overlegprotocol VO. Artikel 40a van de WVO is van toepassing. Naast het samenwerkingsverband en de bevoegde gezagsorganen van alle betrokken scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ten minste twee van de drie vakorganisaties akkoord zijn.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 en vervalt met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding in verband met overgangsbekostiging afschaffing leerlinggebonden financiering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina