Controlevoorschriften Remigratiewet

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Besluit van de Sociale verzekeringsbank van 23 juni 2014 houdende controlevoorschriften als bedoeld in artikel 8g van de Remigratiewet (Controlevoorschriften Remigratiewet)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 8g, eerste lid, van de Remigratiewet;

Gelet op de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2014;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Dit besluit is van toepassing op:

  • a. de remigrant;

  • b. de gewezen partner van de remigrant;

  • c. de wees dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 • 2 De SVB past de artikelen 4, 5, 6 en 7 uitsluitend toe voorzover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de wet en de hierop berustende bepalingen.

Hoofdstuk 2. Verplichtingen

Artikel 3

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon stelt de SVB binnen vier weken in kennis van een wijziging in het adres, het burgerservicenummer of het sociaalfiscaal nummer van zichzelf dan wel zijn partner.

Artikel 4

 • 1 Op verzoek van de SVB legt de remigrant binnen de door de SVB gestelde termijn:

  • a. een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn, de burgerlijke staat en de feitelijke gezinssituatie van de remigrant en zijn eventuele partner of kinderen;

  • b. bewijsstukken met betrekking tot het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;

  • c. bewijsstukken met betrekking tot door de remigrant of zijn partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;

  • d. andere door de SVB gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de basisvoorziening en de remigratievoorzieningen en waarover de remigrant redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 2 Op verzoek van de SVB legt de gewezen partner van de remigrant binnen de door de SVB gestelde termijn over:

  • a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;

  • b. bewijsstukken met betrekking tot door de gewezen partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;

  • c. andere door de SVB gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratievoorzieningen en waarover de gewezen partner redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 3 Op verzoek van de SVB legt de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, binnen de door de SVB gestelde termijn over:

  • a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;

  • b. andere door de SVB gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratievoorzieningen en waarover de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 • 4 Indien de SVB verzoekt om overlegging van een origineel document, stelt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon dit tevens voor het maken van een kopie ter beschikking.

Artikel 6

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon verschijnt na een oproep van de SVB op een door de SVB te bepalen kantoor en verstrekt de gevraagde gegevens.

Artikel 7

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon maakt controle mogelijk door personen die daarmee door de SVB zijn belast.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 23 juni 2014

De voorzitter van de Raad van bestuur,

N.A. Vermeulen

Terug naar begin van de pagina